2003-03-13 21:52:28# 128. lþ.#F 100.#24. fundur. Kosningar til Alþingis., til 21:52:50| A gert 1 9:13
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 128. lþ.

Kosningar til Alþingis, frh. 3. umr.

Stjfrv., 391. mál (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.). --- Þskj. 1182.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:52]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, LMR, LB, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, JóhS, KVM, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, RG, SJóh, SJS, SvH, TIO, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.