2003-03-15 01:57:14# 128. lþ.#F 102.#15. fundur. Barnalög., til 02:04:11| A gert 15 9:26
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 128. lþ.

Barnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 181, nál. 1338, brtt. 1339 og 1343.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:57]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JB, JBjart, KVM, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ArnbS, ÁMM, ÁMöl, EOK, EMS, GE, GÁS, GunnB, ÍGP, JóhS, JónK, KÓ, LMR, LB, MS, ÓÖH, RG, SvH, VS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddur.

2.--3. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1339,1 samþ. með 42 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

5.--9. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1339,2 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JB, JBjart, KVM, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁMM, ÁMöl, EOK, EMS, GE, GÁS, GunnB, ÍGP, JóhS, JónK, KÓ, LB, MS, ÓÖH, RG, SvH, VS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

10. gr., svo breytt, samþ. með 44:1 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JB, JBjart, KVM, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

18 þm. (ArnbS, ÁMM, ÁMöl, EOK, EMS, GÁS, GunnB, ÍGP, JóhS, JónK, KÓ, LB, MS, ÓÖH, RG, SvH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

11.--30. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1343,1 kölluð aftur.

31. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1343,2 kölluð aftur.

32. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

33.--34. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1339,4 samþ. með 49 shlj. atkv.

35. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

36.--37. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1339,5 samþ. með 52 shlj. atkv.

38. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

39.--42. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1339,6 samþ. með 54 shlj. atkv.

43. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

44.--47. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1339,7 samþ. með 55 shlj. atkv.

48. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

49.--66. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1339,8 samþ. með 55 shlj. atkv.

67. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

68.--73. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1339,9 samþ. með 55 shlj. atkv.

74. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

75.--79. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1339,10 samþ. með 55 shlj. atkv.

80. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

81.--82. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.