2003-03-15 02:50:47# 128. lþ.#F 103.#5. fundur. Barnalög., til 02:51:00| A gert 17 15:50
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 128. lþ.

Barnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 1424.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[02:50]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, JóhS, KPál, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.