2002-10-30 13:33:53# 128. lþ.#F 17.#1. fundur. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., til 13:34:49| A gert 30 15:36
[prenta uppsett í dálka] 17. fundur, 128. lþ.

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., frh. 3. umr.

Frv. meiri hluta samgn., 182. mál (gildistaka laganna). --- Þskj. 183.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, GAK, GHall, GunnB, HGJ, JóhS, JónK, JHall, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PM, PHB, SoG, ÞKG, ÖHJ, ÖS.

4 þm. (ÁSJ, GÁS, JB, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

30 þm. (ArnbS, ÁMM, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÁ, GÖ, HjÁ, JÁ, JBjart, KLM, LB, PP, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.