2002-11-27 13:38:46# 128. lþ.#F 37.#2. fundur. Húsnæðismál., til 13:39:12| A gert 28 8:3
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 128. lþ.

Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 370. mál (niðurfelling skulda). --- Þskj. 416.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

Frv. vísað til 2. umr. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, JBjart, KÓ, KolH, KLM, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SvH, TIO, VE, ÞSveinb, ÞBack.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, JÁ, KVM, KHG, KPál, LMR, MF, SP, SJS, SvanJ, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til félmn. án atkvgr.