2002-11-28 22:41:53# 128. lþ.#F 42.#1. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 22:42:18| A gert 29 9:5
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 128. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 402. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 496.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:42]

Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JónK, KÓ, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, TIO, VS, VE, ÞKG.

10 þm. (ÁSJ, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, RG, SJS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRJ, BH, DO, EMS, GE, GAK, JHall, JBjart, KVM, KolH, KHG, LMR, MF, SJóh, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.