Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 66. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 450  —  66. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2002.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (ÓÖH, EOK, ArnbS, ÍGP, KPál, DrH, ÁMöl).
Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-101 Embætti forseta Íslands
         1.01 Yfirstjórn          0,0     5,2     5,2
    2.     Við 00-201 Alþingi
         6.21 Fasteignir          2,0     13,0     15,0
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
         6.50 Nýbygging          0,0     20,0     20,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     20,0     20,0
    4.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          11,8     11,4     23,2
    5.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         1.91 Til stjórnmálaflokka með hliðsjón af nýrri
         kjördæmaskipan og breyttum aðstæðum þingmanna
         af þeim sökum          0,0     10,0     10,0
    6.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
         1.01 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi          0,0     15,0     15,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,0     15,0
    7.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         1.91 Háskólar, óskipt          0,0     80,0     80,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     80,0     80,0
    8.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.34 Myndlistarskólinn í Reykjavík          0,0     4,8     4,8
         b.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          0,0     40,0     40,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     44,8     44,8
    9.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.11 Nýlistasafn          0,0     10,0     10,0
        b.    1.90 Söfn, ýmis framlög          0,0     14,1     14,1
              Sundurliðun er svohljóðandi:
               1. Kirkjubæjarstofa                    4,0
             2.     Steinaríki Íslands                    2,0
              3.     Kvennasögusafn Íslands                    0,6
              4.     Sjávarsafn á Norðurtanga í Ólafsvík                    0,5
              5.     Reykhólahreppur, hlunnindasafn                    0,5
              6.     Sædýrasafnið í Höfnum                    3,0
              7.     Herhúsið á Siglufirði                    0,5
              8.     Þjóðlagasetrið á Siglufirði                    2,0
              9.     Búvélasafnið Hvanneyri                    1,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     24,1     24,1
    10.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-969 Menningarstofnanir, viðhald og stofn-
            kostnaður

         6.21 Endurbótasjóður menningarstofnana          0,0     30,9     30,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     30,9     30,9
    11.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
         1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          0,0     4,0     4,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,0     4,0
    12.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-983 Ýmis fræðistörf
         1.10 Fræðistörf          0,0     5,0     5,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
    13.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-989 Ýmis íþróttamál
         
Við 1.24 Frjálsíþróttavöllur á Ísafirði, landsmót ungmenna-
        félaga 2004. Liðurinn orðast svo:
        1.24 Frjálsíþróttavöllur á Sauðárkróki, landsmót ung-
        mennafélaga 2004.
    14.     Við 04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
         a.     1.01 Beinar greiðslur til bænda          -45,0     63,6     18,6
         b.     1.02 Lífeyrissjóður bænda          -2,0     2,4     0,4
    15.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          05-190 Ýmis verkefni
         a.     Við 1.52 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO,
              NEAFC). Liðurinn orðast svo: 1.52 Alþjóða-
              hafrannsóknir (ICES, NAFO, NEAFC, ICCAT)          0,0     2,5     2,5
         b.     1.54 Alþjóðahvalveiðiráðið, IWC          0,0     5,3     5,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,8     7,8
    16.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          05-202 Hafrannsóknastofnunin
         5.31 Viðhald rannsóknaskipa          0,0     65,0     65,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     65,0     65,0
    17.     Við 06-210 Héraðsdómstólar
         1.01 Héraðsdómstólar          2,9     48,4     51,3
    18.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-232 Opinber réttaraðstoð
         1.10 Opinber réttaraðstoð          0,0     15,0     15,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,0     15,0
    19.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.01 Ríkislögreglustjóri          9,0     23,6     32,6
    20.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-321 Almannavarnir ríkisins
         1.01 Almannavarnir ríkisins          0,0     42,2     42,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     42,2     42,2
    21.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-398 Útlendingaeftirlitið
         1.01 Útlendingaeftirlitið          0,0     15,8     15,8
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,8     15,8
    22.     Við 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
         1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins          30,6     46,0     76,6
    23.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-705 Kirkjumálasjóður
         1.10 Kirkjumálasjóður          0,0     25,0     25,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     25,0     25,0
    24.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
         1.01 Almennur rekstur          0,0     140,0     140,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     140,0     140,0
    25.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-705 Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra
         1.86 Samningur við Byggðasamlag um málefni
              fatlaðra á Norðurlandi vestra          0,0     13,1     13,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     13,1     13,1
    26.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-706 Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra
         1.86 Samningur við Akureyrarbæ um þjónustu við
              fatlaða          0,0     49,8     49,8
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     49,8     49,8
    27.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-720 Skálatúnsheimilið, Mosfellsbæ
         1.70 Vistheimilið Skálatúni          0,0     15,0     15,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,0     15,0
    28.     Við 07-982 Ábyrgðasjóður launa
         1.01 Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota          300,0     75,0     375,0
    29.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         1.11 Atvinnuleysisbætur          495,0     300,0     795,0
    30.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-989 Fæðingarorlof
         a.     1.11 Fæðingarorlofssjóður          0,0     200,0     200,0
         b.     1.13 Foreldrar utan vinnumarkaðar          0,0     -100,0     -100,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     100,0     100,0
    31.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         1.31 Félagasamtök, styrkir          0,0     2,0     2,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,0     2,0
    32.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega          -190,0     -170,0     -360,0
    33.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         a.     1.11 Lækniskostnaður          318,5     60,0     378,5
         b.     1.21 Hjálpartæki          47,0     153,0     200,0
         c.     1.45 Brýn meðferð erlendis          -24,0     -100,0     -124,0
         d.     1.51 Sjúkrakostnaður vegna veikinda og slysa
              erlendis          -26,0     -20,0     -46,0
    34.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-209 Sjúklingatryggingar
         1.11 Sjúklingatryggingar          0,0     -60,0     -60,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     -60,0     -60,0
    35.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-301 Landlæknir
         1.01 Yfirstjórn          0,0     23,6     23,6
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     23,6     23,6
    36.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-326 Sjónstöð Íslands
         1.01 Sjónstöð Íslands          0,0     3,0     3,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,0     3,0
    37.     Við 08-373 Landspítali – háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús          1.200,0     1.060,0     2.260,0
    38.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.42 Kostnaður samkvæmt lögum um farsóttir,
              sóttvarnir og ónæmi          90,0     18,0     108,0
         b.     1.55 Niðurgreiðsla hjálpartækja vegna heyrnar- og
              talmeina          20,0     20,0     40,0
         c.     1.58 Krýsuvíkurskóli, vist- og meðferðarheimili          0,0     7,5     7,5
         d.     1.90 Ýmis framlög          20,0     9,5     29,5
    39.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-495 Daggjaldastofnanir
         1.53 Reykjalundur, Mosfellsbæ          0,0     73,3     73,3
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     73,3     73,3
    40.     Við 08-499 Hjúkrunarheimili
         a.     1.01 Almennur rekstur          487,0     670,0     1.157,0
         b.     6.21 Hjúkrunarheimili á Vífilsstöðum, Garðabæ          0,0     130,0     130,0
    41.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt          0,0     30,0     30,0
    42.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
         6.25 Húsnæði ríkisskattstjóra, Laugavegi 166          0,0     16,5     16,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     16,5     16,5
    43.     Við 09-999 Ýmislegt
         1.14 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum          0,0     23,0     23,0
    44.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          8,0     4,0     12,0
    45.     Við 11-996 Íslenska upplýsingasamfélagið
         6.51 Íslenska upplýsingasamfélagið          -10,5     -4,0     -14,5
    46.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          14-205 Náttúruvernd ríkisins
         1.10 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          0,0     1,5     1,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,5     1,5
    47.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         a.     1.01 Almenn starfsemi          13,5     2,0     15,5
         b.     Sértekjur          0,0     5,0     5,0