Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 465  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2003.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (ÓÖH, EOK, ÍGP, ArnbS, KPál, DrH, ÁMöl).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.01 Alþingiskostnaður          587,1     5,9     593,0
         b.     1.04 Alþjóðasamstarf          92,9     2,2     95,1
         c.     1.06 Almennur rekstur          482,7     5,0     487,7
         d.     1.07 Sérverkefni          28,8     0,5     29,3
         e.     5.20 Fasteignir          49,0     15,0     64,0
         f.     6.01 Tæki og búnaður          72,0     5,0     77,0
    2.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         1.01 Ríkisendurskoðun          271,0     10,0     281,0
    3.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          174,1     7,9     182,0
    4.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         1.91 Til stjórnmálaflokka með hliðsjón af nýrri
              kjördæmaskipan og breyttum aðstæðum þingmanna
              af þeim sökum          25,0     10,0     35,0
    5.     Við 01-201 Fasteignir forsætisráðuneytis
         1.01 Fasteignir forsætisráðuneytis          32,2     2,5     34,7
    6.     Við 01-241 Umboðsmaður barna
         1.01 Umboðsmaður barna          20,7     3,5     24,2
    7.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         a.     1.02 Rannsóknir og önnur verkefni          2.286,1     3,0     2.289,1
         b.     6.50 Byggingarframkvæmdir og tækjakaup          724,0     310,0     1.034,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          3.691,3     3,0     3.694,3
         d.      Viðskiptahreyfingar          0,0     310,0     310,0
    8.     Við 02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
         1.01 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi          99,4     -15,0     84,4
    9.     Við 02-208 Örnefnastofnun Íslands
         1.01 Örnefnastofnun Íslands          14,2     1,0     15,2
    10.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         1.91 Háskólar, óskipt          87,6     50,0     137,6
    11.     Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         6.95 Tæki og búnaður, óskipt          20,0     6,0     26,0
    12.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.11 Sameiginleg þjónusta          24,2     35,0     59,2
         b.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          87,2     200,0     287,2
    13.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         a.     1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi          8,5     0,5     9,0
         b.     1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða          8,5     0,5     9,0
         c.     1.23 Farskóli Norðurlands vestra          8,5     0,5     9,0
         d.     1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar          8,5     0,5     9,0
         e.     1.25 Fræðslumiðstöð Þingeyinga          8,5     0,5     9,0
         f.     1.26 Fræðslunet Austurlands          8,5     0,5     9,0
         g.     1.27 Fræðslunet Suðurlands          8,5     0,5     9,0
         h.     1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum          8,5     0,5     9,0
         i.     1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð
                   Vestmannaeyja          0,0     9,0     9,0
    14.     Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
         1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna          2.898,0     130,0     3.028,0
    15.     Við 02-901 Fornleifavernd ríkisins
         1.01 Fornleifavernd ríkisins          39,9     -5,0     34,9
    16.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðminjasafn Íslands          223,9     15,0     238,9
         b.     1.10 Byggða- og minjasöfn          0,0     28,0     28,0
         c.     6.41 Samgöngusafn Íslands í Skógum undir
                   Eyjafjöllum          0,0     7,0     7,0
    17.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskóla-
            bókasafn

         1.01 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn          443,7     1,5     445,2
    18.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.10 Listasafn ASÍ          3,0     2,0     5,0
         b.     1.41 Galdrasýning á Ströndum          0,0     7,0     7,0
         c.     1.90 Söfn, ýmis framlög          14,5     19,1     33,6
         d.     6.22 Sögusetrið á Hvolsvelli          0,0     7,0     7,0
         e.     6.23 Hvalamiðstöð á Húsavík          0,0     7,0     7,0
         f.     6.28 Sögusafnið í Reykjavík          0,0     7,0     7,0
         g.     6.29 Endurbygging á Brydebúð          0,0     3,0     3,0
         h.     6.35 Endurbygging Tryggvaskála á Selfossi          0,0     4,0     4,0
         i.     6.36 Síldarminjasafnið á Siglufirði          0,0     7,0     7,0
         j.     6.38 Safnahús í Neðstakaupstað á Ísafirði          0,0     6,0     6,0
         k.     6.39 Viðgerð á eikarbátnum Sædísi, Ísafirði          0,0     3,5     3,5
         l.     6.40 Viðgerð á vélbátnum Gesti, Ísafirði          0,0     3,5     3,5
         m.     6.41 Safnahús í Búðardal          0,0     7,0     7,0
         n.     6.43 Kjarvalsstofa á Borgarfirði eystri          0,0     4,0     4,0
         o.     6.44 Saltfisksetur Íslands í Grindavík          0,0     7,0     7,0
         p.     6.90 Söfn, ýmis stofnkostnaður          0,0     45,0     45,0
    19.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og stofn-
              kostnaður

         a.     6.21 Endurbótasjóður menningarstofnana          335,0     9,0     344,0
         b.     6.92 Kaupvangur á Vopnafirði          0,0     7,0     7,0
         c.     6.93 Duushúsin í Reykjanesbæ          0,0     7,0     7,0
    20.     Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
         6.10 Húsafriðunarnefnd          40,5     39,8     80,3
    21.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.27 Tónlist fyrir alla          4,5     0,5     5,0
         b.     1.29 Íslenska tónverkamiðstöðin          8,6     2,0     10,6
         c.     1.90 Listir          37,8     10,0     47,8
         d.     6.43 Menningarmiðstöðvar á Austurlandi          0,0     17,0     17,0
    22.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.11 Styrkir til útgáfumála          7,5     5,0     12,5
         b.     1.23 Hið íslenska bókmenntafélag          4,0     4,0     8,0
         c.     1.51 Fræða- og þekkingarsetur          0,0     10,0     10,0
    23.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          32,0     20,0     52,0
         b.     1.13 Bandalag íslenskra skáta          12,5     5,0     17,5
         c.     1.17 Landssamband KFUM og KFUK          11,0     14,0     25,0
         d.     1.90 Æskulýðsmál          9,4     3,3     12,7
    24.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.12 Ólympíunefnd fatlaðra          1,5     2,5     4,0
         b.     1.14 Íþróttasamband fatlaðra          16,5     2,0     18,5
         c.     1.20 Glímusamband Íslands          3,5     0,5     4,0
         d.     1.21 Skáksamband Íslands          7,0     1,0     8,0
         e.     1.24 Frjálsíþróttavöllur á Sauðárkróki, landsmót
                   ungmennafélaga 2004          0,0     20,0     20,0
         f.    1.30 Bridgesamband Íslands          3,0     5,0     8,0
         g.     1.90 Ýmis íþróttamál          6,9     5,0     11,9
         h.     6.54 Gaddstaðir, reiðskemma          0,0     7,0     7,0
         i.     6.56 Skíðamannvirki í Skarðsdal, Siglufirði          0,0     7,0     7,0
    25.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.51 Fornleifasjóður          0,0     5,0     5,0
         b.     1.90 Ýmis framlög          2,4     50,0     52,4
    26.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          619,5     25,0     644,5
    27.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          0,0     8,0     8,0
    28.     Við 03-201 Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
         1.01 Yfirstjórn          48,5     9,0     57,5
          Greitt úr ríkissjóði          451,3     9,0     460,3
    29.     Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálpar-
               starfsemi
         1.15 Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna          50,6     4,0     54,6
    30.     Við 04-101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          181,8     7,0     188,8
    31.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         a.     1.31 Skógræktarfélag Íslands          23,7     1,3     25,0
         b.     1.90 Ýmis verkefni          25,0     6,8     31,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          71,9     8,1     80,0
    32.     Við 04-283 Garðyrkjuskóli ríkisins
         5.01 Viðhald          5,2     3,0     8,2
    33.     Við 04-321 Skógrækt ríkisins
         1.10 Rannsóknastöðin Mógilsá          65,3     15,0     80,3
    34.     Við 04-331 Héraðsskógar
         1.10 Skógræktarátak á Fljótsdalshéraði          91,7     10,0     101,7
    35.     Við 04-343 Landshlutabundin skógrækt
         a.     1.10 Suðurlandsskógar          79,3     10,4     89,7
         b.     1.13 Vesturlandsskógar          36,3     16,6     52,9
         c.     1.15 Skjólskógar, Vestfjörðum          32,3     7,2     39,5
         d.     1.16 Norðurlandsskógar          60,1     29,6     89,7
         e.     1.17 Austurlandsskógar          12,3     10,1     22,4
    36.     Við 04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
         a.     1.01 Beinar greiðslur til bænda          3.872,0     63,4     3.935,4
         b.     1.02 Lífeyrissjóður bænda          146,0     2,4     148,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          4.018,0     65,8     4.083,8
    37.     Við 05-190 Ýmis verkefni
         a.     Við 1.52 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO,
              NEAFC). Liðurinn orðast svo:
              1.52 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO, NEAFC,
                   ICCAT)          20,4     2,5     22,9
         b.     1.54 Alþjóðahvalveiðiráðið, IWC          0,0     5,3     5,3
         c.     1.90 Ýmislegt          23,7     7,0     30,7
         d.     6.41 Gagnagrunnur um ástand og nýtingu
                   fiskistofna          0,0     7,0     7,0
    38.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         a.     1.47 Íslensk ættleiðing          0,0     5,0     5,0
         b.     1.82 Biblíuþýðingar          0,6     2,0     2,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          45,2     7,0     52,2
    39.     Við 06-232 Opinber réttaraðstoð
         1.10 Opinber réttaraðstoð          63,9     16,1     80,0
    40.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.05 Innheimta sekta          22,3     -22,3     0,0
          Greitt úr ríkissjóði          656,8     -22,3     634,5
    41.     Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         1.90 Landhelgisgæsla Íslands          1.039,0     27,0     1.066,0
    42.     Við 06-411 Sýslumaðurinn í Reykjavík
         1.01 Yfirstjórn          215,9     8,0     223,9
    43.     Við 06-431 Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
         1.05 Innheimta sekta          0,0     24,3     24,3
    44.     Við 06-432 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
         1.20 Löggæsla          73,0     2,0     75,0
    45.     Við 06-491 Húsnæði og búnaður sýslumanna
         a.     6.14 Húsnæði sýslumanns í Stykkishólmi          10,0     5,0     15,0
         b.     6.34 Húsnæði sýslumanns í Keflavík          0,0     15,0     15,0
    46.     Við 06-733 Kirkjugarðsgjöld
         1.11 Kirkjugarðar          591,3     3,0     594,3
    47.     Við 07-302 Ríkissáttasemjari
         1.01 Ríkissáttasemjari          39,9     12,0     51,9
    48.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          416,9     12,0     428,9
    49.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
         1.90 Ýmis verkefni          11,0     1,0     12,0
    50.     Við 07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi
         1.30 Dagvist og verndaðir vinnustaðir          37,2     2,5     39,7
    51.     Við 07-720 Skálatúnsheimilið, Mosfellsbæ
         1.70 Vistheimilið Skálatúni          184,2     15,0     199,2
    52.     Við 07-982 Ábyrgðasjóður launa
         1.01 Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota          421,1     60,0     481,1
          Viðskiptahreyfingar          0,0     60,0     60,0
    53.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         a.     1.11 Atvinnuleysisbætur          2.172,0     300,0     2.472,0
         b.     1.31 Kjararannsóknarnefnd          28,0     5,0     33,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
         d.      Viðskiptahreyfingar          0,0     300,0     300,0
    54.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.31 Félagasamtök, styrkir          46,5     12,0     58,5
         b.     1.34 Geysir, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          10,8     1,7     12,5
         c.     1.36 Félagið Geðhjálp          5,0     4,0     9,0
         d.     1.41 Stígamót          17,0     3,0     20,0
    55.     Við 08-101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti,
               aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          301,0     8,0     309,0
    56.     Við 08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega
              aðstoð

         a.     1.21 Makabætur          33,0     22,0     55,0
         b.     1.25 Ekkju- og ekkilsbætur          78,0     -15,0     63,0
         c.     1.31 Endurhæfingarlífeyrir          428,0     10,0     438,0
         d.     1.41 Heimilisuppbót          2.206,0     -46,0     2.160,0
         e.     1.51 Uppbætur          2.592,0     229,0     2.821,0
    57.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         a.     1.11 Ellilífeyrir          6.672,0     -112,0     6.560,0
         b.     1.15 Örorkulífeyrir          2.624,0     81,0     2.705,0
         c.     1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega          8.371,0     -281,0     8.090,0
         d.     1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega          3.876,0     29,0     3.905,0
         e.     1.26 Tekjutryggingarauki          766,0     -16,0     750,0
         f.     1.31 Örorkustyrkur          185,0     -47,0     138,0
         g.     1.35 Barnalífeyrir          1.527,0     23,0     1.550,0
         h.      Greitt úr ríkissjóði          5.209,0     -323,0     4.886,0
    58.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         a.     1.11 Lækniskostnaður          3.046,0     -22,3     3.023,7
         b.     1.15 Lyf          5.003,0     570,0     5.573,0
         c.     1.21 Hjálpartæki          1.182,0     118,0     1.300,0
    59.     Við 08-301 Landlæknir
         1.01 Yfirstjórn          148,6     6,8     155,4
          Greitt úr ríkissjóði          163,9     6,8     170,7
    60.     Við 08-373 Landspítali – háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús          23.990,0     700,0     24.690,0
          Greitt úr ríkissjóði          22.569,0     700,0     23.269,0
    61.     Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
         1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          260,1     20,0     280,1
    62.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
              læknisbústaða          204,0     60,0     264,0
    63.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.37 Skrifstofa líknarfélaga          3,5     2,0     5,5
         b.     1.58 Krýsuvíkurskóli, vist- og meðferðarheimili          26,2     12,5     38,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          740,3     14,5     754,8
    64.     Við 08-401 Hjúkrunarheimili, almennt
         1.01 Hjúkrunarheimili, almennt          57,3     145,0     202,3
    65.     Við 08-402 Framkvæmdasjóður aldraðra
         a.     1.10 Rekstur stofnanaþjónustu fyrir aldraða          409,5     -133,0     276,5
         b.     5.21 Viðhald fasteigna hjúkrunarheimila          0,0     188,0     188,0
         c.     6.21 Stofnkostnaður og endurbætur          312,5     9,9     322,4
         d.      Viðskiptahreyfingar          0,0     64,9     64,9
    66.     Við 08-437 Samningur við Sveitarfélagið Horna-
              fjörð um öldrunarþjónustu

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          152,4     -38,8     113,6
         b.    Við 1.81 Fæðingar. Liðurinn orðast svo:
              1.81 Sjúkrarými og fæðingar          5,0     38,8     43,8
    67.     Við 08-477 Dagvistun aldraðra, aðrar
         1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar          79,7     9,0     88,7
    68.     Við 08-621 Forvarnasjóður
         1.90 Forvarnasjóður          69,0     1,5     70,5
          Greitt úr ríkissjóði          10,4     1,5     11,9
    69.     Við 09-103 Fjársýsla ríkisins
         a.     1.47 Fjárhags- og starfsmannakerfi ríkisins          166,4     17,0     183,4
         b.     6.47 Hugbúnaðargerð fyrir nýtt fjárhags- og
              starfsmannakerfi          174,0     12,5     186,5
    70.     Við 09-481 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
         6.01 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum          198,0     -8,0     190,0
    71.     Við 09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
         6.26 Grensásvegur 9          0,0     100,0     100,0
    72.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          458,3     562,9     1.021,2
    73.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.11 Fastanefndir          0,0     5,6     5,6
         b.     1.45 Söfn tengd samgöngum og ferðaþjónustu          5,0     2,5     7,5
         c.     1.51 Úrskurðarnefnd í póst- og fjarskiptamálum          5,6     -5,6     0,0
    74.     Við 10-651 Ferðamálaráð
         a.     1.01 Ferðamálaráð          50,3     1,0     51,3
         b.     1.11 Ferðamálasamtök landshluta          25,0     6,0     31,0
    75.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          103,2     7,0     110,2
    76.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         a.     1.48 Átak til atvinnusköpunar          80,0     3,4     83,4
         b.     1.50 Nýsköpun og markaðsmál          32,6     4,0     36,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          148,8     7,4     156,2
    77.     Við 13-996 Íslenska upplýsingasamfélagið
         6.51 Íslenska upplýsingasamfélagið          7,0     8,0     15,0
    78.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         1.56 Vernd Breiðafjarðar          3,7     3,0     6,7
    79.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         a.     1.01 Umhverfisstofnun          500,3     17,3     517,6
         b.     6.01 Tæki og búnaður          35,5     2,5     38,0
         c.     Sértekjur          -51,8     -1,0     -52,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          464,7     18,8     483,5
    80.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         a.     1.01 Yfirstjórn          15,0     3,5     18,5
         b.     1.02 Setur í Reykjavík          213,1     3,0     216,1
    81.     Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          7,5     4,5     12,0
         b.     1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          7,5     3,5     11,0
         c.     1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi          7,5     3,5     11,0
    82.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         1.01 Almenn starfsemi          429,8     4,0     433,8SÉRSTÖK YFIRLIT I


Framlög til öldrunarstofnana.
    Fjárheimild að fjárhæð 145 m.kr. á liðnum 08-401 Hjúkrunarheimili, almennt sem ætluð er til verkefna öldrunarstofnana skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
               Gjöld     Sértekjur     Alls
08-401-1.01     Hjúkrunarheimili, almennt          -3,1          -3,1
08-405-1.01     Hrafnista, Reykjavík          24,8     -10,1     14,7
08-406-1.01     Hrafnista, Hafnarfirði          19,4     -8,3     11,1
08-407-1.01     Grund, Reykjavík          48,8     -11,3     37,5
08-408-1.01     Sunnuhlíð, Kópavogi          14,0     -3,6     10,4
08-409-1.01     Hjúkrunarheimilið Skjól          8,8     -6,0     2,8
08-410-1.01     Hjúkrunarheimilið Eir          12,2     -7,1     5,1
08-411-1.01     Garðvangur, Garði          -2,2     -1,9     -4,1
08-412-1.01     Hjúkrunarheimilið Skógarbær          -16,9     -3,1     -20,0
08-413-1.01     Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum          8,8     -3,8     5,0
08-414-1.01     Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu          8,9     -1,6     7,3
08-415-1.01     Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði          5,7     -1,1     4,6
08-416-1.01     Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði          1,3     -1,0     0,3
08-417-1.01     Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn          1,9     -0,4     1,5
08-418-1.01     Seljahlíð, Reykjavík          6,7     -1,8     4,9
08-419-1.01     Sólvangur, Hafnarfirði          -21,7     -3,7     -25,4
08-421-1.01     Víðines          -14,0     -1,1     -15,1
08-423-1.01     Höfði, Akranesi          5,9     -2,1     3,8
08-424-1.01     Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi          7,7     -1,4     6,3
08-425-1.01     Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi          1,5     -0,5     1,0
08-426-1.01     Fellaskjól, Grundarfirði          2,0     -0,6     1,4
08-427-1.01     Jaðar, Ólafsvík          2,1     -0,4     1,7
08-428-1.01     Fellsendi, Búðardal          16,8     -1,6     15,2
08-429-1.01     Barmahlíð, Reykhólum          0,5     -0,6     -0,1
08-433-1.01     Dalbær, Dalvík          7,2     -1,5     5,7
08-434-1.01     Samningur við Akureyrarbæ um
    öldrunarþjónustu          16,8     -6,0     10,8
08-436-1.01     Uppsalir, Fáskrúðsfirði          0,9     -0,7     0,2
08-437-1.01     Samningur við Sveitarfélagið
    Hornafjörð, öldrunarþj.          -32,7     0,3     -32,4
08-438-1.01     Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri          1,9     -0,8     1,1
08-439-1.01     Hjallatún, Vík          2,2     -0,6     1,6
08-440-1.01     Kumbaravogur, Stokkseyri          9,5     -2,4     7,1
08-441-1.01     Ás/Ásbyrgi, Hveragerði          10,2     -1,7     8,5
08-442-1.01     Hraunbúðir, Vestmannaeyjum          6,3     -1,5     4,8
08-443-1.01     Holtsbúð, Garðabæ          -0,7     -1,2     -1,9
08-447-1.01     Sóltún, Reykjavík          0,0     34,2     34,2
08-437-1.81     Samningur við Sveitarfélagið
    Hornafjörð, millif. sjúkrarými          38,4          38,4
     Samtals          200,0     -55,0     145,0

SÉRSTÖK YFIRLIT II

Framlög samkvæmt kjarasamningum til að bæta kjör þeirra sem lakast eru settir.     
    Fjárheimild að fjárhæð 262,9 m.kr. á lið 09-989 Launa- og verðlagsmál, sem í samræmi við bókanir með kjarasamningi við Starfsmannafélag ríkisstarfsmanna er ætluð til að bæta kjör þeirra sem lakast eru settir, skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

M.kr.

00-101-1.01     Embætti forseta Íslands, yfirstjórn          0,4
01-241-1.01     Umboðsmaður barna, almennur rekstur          0,1
01-251-1.01     Þjóðmenningarhúsið, almennur rekstur          0,4
01-271-1.01     Ríkislögmaður, almennur rekstur          0,1
01-902-1.01     Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, almennur rekstur          0,1
02-201-1.02     Háskóli Íslands, rannsóknir og önnur verkefni          8,7
02-202-1.01     Tilraunastöð Háskólans að Keldum, almennur rekstur          0,8
02-203-1.01     Raunvísindastofnun Háskólans, yfirstjórn          1,1
02-205-1.01     Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, almennur rekstur          0,4
02-210-1.02     Háskólinn á Akureyri, rannsóknir og önnur verkefni          1,7
02-211-1.01     Tækniháskóli Íslands, almennur rekstur          0,5
02-215-1.02     Kennaraháskóli Íslands, rannsóknir og önnur verkefni          2,0
02-223-1.01     Námsmatsstofnun, almennur rekstur          0,4
02-231-1.01     Rannsóknarráð Íslands, almennur rekstur          0,2
02-301-1.01     Menntaskólinn í Reykjavík, almennur rekstur          0,4
02-302-1.01     Menntaskólinn á Akureyri, almennur rekstur          0,6
02-303-1.01     Menntaskólinn að Laugarvatni, almennur rekstur          0,3
02-304-1.01     Menntaskólinn við Hamrahlíð, almennur rekstur          0,6
02-305-1.01     Menntaskólinn við Sund, almennur rekstur          0,5
02-306-1.01     Menntaskólinn á Ísafirði, almennur rekstur          0,2
02-307-1.01     Menntaskólinn á Egilsstöðum, almennur rekstur          0,2
02-308-1.01     Menntaskólinn í Kópavogi, almennur rekstur          0,8
02-309-1.01     Kvennaskólinn í Reykjavík, almennur rekstur          0,3
02-350-1.01     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, almennur rekstur          0,8
02-351-1.01     Fjölbrautaskólinn Ármúla, almennur rekstur          0,5
02-352-1.01     Flensborgarskóli, almennur rekstur          0,2
02-353-1.01     Fjölbrautaskóli Suðurnesja, almennur rekstur          0,4
02-354-1.01     Fjölbrautaskóli Vesturlands, almennur rekstur          0,3
02-360-1.01     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, almennur rekstur          0,4
02-365-1.01     Borgarholtsskóli, almennur rekstur          0,7
02-430-1.01     Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra,
    almennur rekstur          0,3
02-441-1.02     Fullorðinsfræðsla fatlaðra, annað en kennsla          0,1
02-506-1.01     Vélskóli Íslands, almennur rekstur          0,2
02-507-1.01     Stýrimannaskólinn í Reykjavík, almennur rekstur          0,1
02-514-1.01     Iðnskólinn í Reykjavík, almennur rekstur          1,1
02-564-1.02     Listdansskólinn, annað en kennsla          0,9
02-571-1.01     Sjómannaskólahúsið, almennur rekstur          0,1
02-725-1.01     Námsgagnastofnun, almennur rekstur          1,0
02-902-1.01     Þjóðminjasafn Íslands, almennur rekstur          0,6
02-903-1.01     Þjóðskjalasafn Íslands, almennur rekstur          0,6
02-905-1.01     Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, almennur rekstur          2,0
02-907-1.01     Listasafn Íslands, almennur rekstur          0,7
02-909-1.01     Blindrabókasafn Íslands, almennur rekstur          0,3
02-972-1.01     Íslenski dansflokkurinn, almennur rekstur          0,9
02-973-1.01     Þjóðleikhús, almennur rekstur          6,5
02-981-1.01     Kvikmyndamiðstöð Íslands, almennur rekstur          0,4
03-201-1.01     Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli, yfirstjórn          0,4
04-211-1.01     Rannsóknastofnun landbúnaðarins, almennur rekstur          1,2
04-221-1.01     Veiðimálastofnun, almennur rekstur          0,3
04-233-1.01     Yfirdýralæknir, almennur rekstur          0,5
04-261-1.01     Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri í Borgarfirði, almennur rekstur     1,1
04-271-1.01     Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal, almennur rekstur          1,7
04-283-1.01     Garðyrkjuskóli ríkisins, almennur rekstur          0,4
04-293-1.01     Hagþjónusta landbúnaðarins, almennur rekstur          0,1
04-311-1.01     Landgræðsla ríkisins, almennur rekstur          1,4
04-321-1.01     Skógrækt ríkisins, almennur rekstur          1,1
05-202-1.01     Hafrannsóknastofnunin, almenn starfsemi          2,8
05-203-1.01     Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, almenn starfsemi          1,2
05-204-1.01     Fiskistofa, almennur rekstur          7,0
05-213-1.01     Verðlagsstofa skiptaverðs, almennur rekstur          0,1
05-901-1.01     Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna, yfirstjórn          0,5
06-201-1.01     Hæstiréttur, yfirstjórn          0,2
06-210-1.01     Héraðsdómstólar, almennur rekstur          2,5
06-251-1.01     Persónuvernd, almennur rekstur          0,1
06-301-1.05     Ríkissaksóknari, almennur rekstur          0,3
06-303-1.01     Ríkislögreglustjóri, almennur rekstur          1,1
06-305-1.01     Lögregluskóli ríkisins, almennur rekstur          0,1
06-311-1.01     Lögreglustjórinn í Reykjavík, almennur rekstur          3,7
06-333-1.01     Umferðarstofa, almennur rekstur          0,9
06-395-1.90     Landhelgisgæsla Íslands, almennur rekstur          2,6
06-398-1.01     Útlendingastofnun, almennur rekstur          0,7
06-411-1.01     Sýslumaðurinn í Reykjavík, yfirstjórn          2,1
06-412-1.01     Sýslumaðurinn á Akranesi, yfirstjórn          0,6
06-413-1.01     Sýslumaðurinn í Borgarnesi, yfirstjórn          0,4
06-414-1.01     Sýslumaðurinn í Stykkishólmi, yfirstjórn          0,5
06-415-1.01     Sýslumaðurinn í Búðardal, yfirstjórn          0,1
06-416-1.01     Sýslumaðurinn á Patreksfirði, yfirstjórn          0,3
06-417-1.01     Sýslumaðurinn í Bolungarvík, yfirstjórn          0,2
06-418-1.01     Sýslumaðurinn á Ísafirði, yfirstjórn          0,6
06-419-1.01     Sýslumaðurinn á Hólmavík, yfirstjórn          0,2
06-420-1.01     Sýslumaðurinn á Blönduósi, yfirstjórn          0,4
06-421-1.01     Sýslumaðurinn á Sauðárkróki, yfirstjórn          0,6
06-422-1.01     Sýslumaðurinn á Siglufirði, yfirstjórn          0,3
06-423-1.01     Sýslumaðurinn á Ólafsfirði, yfirstjórn          0,1
06-424-1.01     Sýslumaðurinn á Akureyri, yfirstjórn          1,5
06-425-1.01     Sýslumaðurinn á Húsavík, yfirstjórn          0,6
06-426-1.01     Sýslumaðurinn á Seyðisfirði, yfirstjórn          0,7
06-428-1.01     Sýslumaðurinn á Eskifirði, yfirstjórn          0,5
06-429-1.01     Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði, yfirstjórn          0,2
06-430-1.01     Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal, yfirstjórn          0,2
06-431-1.01     Sýslumaðurinn á Hvolsvelli, yfirstjórn          0,4
06-432-1.01     Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum, yfirstjórn          0,4
06-433-1.01     Sýslumaðurinn á Selfossi, yfirstjórn          1,1
06-434-1.01     Sýslumaðurinn í Keflavík, yfirstjórn          1,5
06-436-1.01     Sýslumaðurinn í Hafnarfirði, yfirstjórn          2,5
06-437-1.01     Sýslumaðurinn í Kópavogi, yfirstjórn          1,7
06-501-1.01     Fangelsismálastofnun ríkisins, almennur rekstur          9,3
07-302-1.01     Ríkissáttasemjari, almennur rekstur          0,1
07-313-1.01     Jafnréttisstofa, almennur rekstur          0,1
07-400-1.01     Barnaverndarstofa, yfirstjórn          1,7
07-700-1.90     Málefni fatlaðra, ýmis verkefni          1,0
07-701-1.01     Málefni fatlaðra, Reykjavík, almennur rekstur          16,7
07-702-1.01     Málefni fatlaðra, Reykjanesi, almennur rekstur          16,1
07-703-1.01     Málefni fatlaðra, Vesturlandi, almennur rekstur          1,9
07-704-1.01     Málefni fatlaðra, Vestfjörðum, almennur rekstur          1,6
07-705-1.86     Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra, samningur við
    Byggðasamlag um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra          0,2
07-706-1.86     Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra, samningur við
    Akureyrarbæ um þjónustu við fatlaða          0,5
07-707-1.01     Málefni fatlaðra, Austurlandi, almennur rekstur          0,8
07-708-1.01     Málefni fatlaðra, Suðurlandi, almennur rekstur          2,2
07-708-1.86     Málefni fatlaðra, Suðurlandi, samningur við
    Vestmannaeyjabæ um þjónustu við fatlaða          0,8
07-711-1.01     Styrktarfélag vangefinna, almennur rekstur          2,8
07-720-1.70     Skálatúnsheimilið, Mosfellsbæ, almennur rekstur          3,2
07-980-1.01     Vinnumálastofnun, yfirstjórn          2,7
08-201-1.01     Tryggingastofnun ríkisins, almennur rekstur          8,6
08-301-1.01     Landlæknir, yfirstjórn          0,5
08-324-1.01     Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, almennur rekstur          0,8
08-326-1.01     Sjónstöð Íslands, almennur rekstur          0,3
08-327-1.01     Geislavarnir ríkisins, almennur rekstur          0,2
08-373-1.01     Landspítali – háskólasjúkrahús, almennur rekstur          56,0
08-397-1.01     Lyfjastofnun, almennur rekstur          0,4
08-505-1.01     Heilsugæsla í Reykjavík, almennur rekstur          4,0
08-510-1.01     Heilsuverndarstöðin í Reykjavík, almennur rekstur          2,9
08-582-1.01     Heilsugæslustöðin Hafnarfirði, almennur rekstur          0,3
08-795-1.11     St. Jósefsspítali, Hafnarfirði, almennur rekstur          1,5
09-201-1.01     Ríkisskattstjóri, yfirstjórn          2,5
09-202-1.01     Skattstofan í Reykjavík, almennur rekstur          2,4
09-203-1.01     Skattstofa Vesturlands, almennur rekstur          0,5
09-204-1.01     Skattstofa Vestfjarða, almennur rekstur          0,3
09-205-1.01     Skattstofa Norðurlands vestra, almennur rekstur          0,4
09-206-1.01     Skattstofa Norðurlands eystra, almennur rekstur          1,1
09-207-1.01     Skattstofa Austurlands, almennur rekstur          0,4
09-208-1.01     Skattstofa Suðurlands, almennur rekstur          0,7
09-209-1.01     Skattstofa Vestmannaeyja, almennur rekstur          0,1
09-211-1.01     Skattstofa Reykjaness, almennur rekstur          1,8
09-214-1.01     Yfirskattanefnd, almennur rekstur          0,3
09-215-1.01     Skattrannsóknarstjóri ríkisins, almennur rekstur          0,6
09-262-1.01     Tollstjórinn í Reykjavík, almennur rekstur          7,1
09-402-1.01     Fasteignamat ríkisins, almennur rekstur          2,2
10-335-1.01     Siglingastofnun Íslands, yfirstjórn          3,0
10-651-1.01     Ferðamálaráð, almennur rekstur          0,5
11-201-1.01     Iðntæknistofnun Íslands, almennur rekstur          1,5
11-203-1.01     Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, almennur rekstur          1,1
11-301-1.01     Orkustofnun, yfirstjórn          2,0
12-302-1.01     Löggildingarstofa, almennur rekstur          0,6
12-902-1.01     Samkeppnisstofnun, almennur rekstur          0,3
14-211-1.01     Umhverfisstofnun, almennur rekstur          1,0
14-301-1.01     Skipulagsstofnun, almennur rekstur          0,3
14-310-1.01     Landmælingar Íslands, almennur rekstur          0,6
14-401-1.01     Náttúrufræðistofnun Íslands, yfirstjórn          0,7
14-410-1.01     Veðurstofa Íslands, almenn starfsemi          4,1
     Samtals          262,9


SÉRSTÖK YFIRLIT III

Framlög samkvæmt kjarasamningi við Læknafélag Íslands.
    Fjárheimild að fjárhæð 80 m.kr. á liðnum 09-989 Launa- og verðlagsmál í samræmi við bókun með kjarasamningi við Læknafélag Íslands skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-358-1.01     Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          8,0
08-373-1.01     Landspítali, háskólasjúkrahús          56,7
08-711-1.11     Heilbrigðisstofnunin Akranesi          2,5
08-715-1.11     St. Fransiskusspítali, Stykkishólmi          0,5
08-721-1.11     Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði          0,4
08-725-1.11     Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ          0,8
08-731-1.11     Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík          0,4
08-735-1.11     Heilbrigðisstofnunin Hólmavík          0,3
08-741-1.11     Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga          0,3
08-745-1.11     Heilbrigðisstofnunin Blönduósi          0,5
08-751-1.11     Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki          1,0
08-755-1.11     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði          0,4
08-761-1.11     Heilbrigðisstofnun Þingeyinga          1,3
08-777-1.11     Heilbrigðisstofnun Austurlands          2,8
08-781-1.11     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum          1,0
08-785-1.11     Heilbrigðisstofnunin Selfossi          0,9
08-791-1.11     Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum          1,5
08-795-1.11     St. Jósefsspítali, Hafnarfirði          0,7
     Samtals          80,0


SÉRSTÖK YFIRLIT IV


Þús. kr.

1. Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og stofnkostnaður
              (02-269-5.21 og 6.21).

    1.     Íþróttamiðstöð Íslands á Laugarvatni, viðhald húsa          20.000
    2.     Tilraunastöð HÍ að Keldum, viðhald húsa          10.000
    3.     Háskólinn á Akureyri, nýbygging          100.000
    4.     Norræna eldfjallamiðstöðin, flutningur í Náttúrufræðihús          20.000
    5.     Háskólinn á Akureyri, rannsóknahús          10.000
    6.     Viðhald, óskipt          10.000
          Samtals                170.000

2. Framhaldsskólar, stofnkostnaður (02-318-6.90 og 6.95).
    1.     Framhaldsskólar í Reykjavík, óskipt          50.000
    2.     Sjómannaskólahús, endurbygging          40.000
    3.     Menntaskólinn í Reykjavík          20.000
    4.     Menntaskólinn í Kópavogi, uppgjör á samningum          50.000
    5.     Fjölbrautaskóli Vesturlands          10.000
    6.     Verkmenntaskólinn á Akureyri, samningur          70.000
    7.     Sjálfseignarstofnunin Lundur, samningur um heimavist
              við Menntaskólann á Akureyri          15.000
    8.     Framhaldsskólinn á Laugum, sundlaug          10.000
    9.     Menntaskólinn á Egilsstöðum          20.000
    10.     Framhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu, uppgjör á samningum          10.000
    11.     Framhaldsskólar á Suðurlandi og Reykjanesi, óskipt          97.000
    12.     Fjölbrautaskóli Suðurnesja          50.000
    13.     Menntaskólinn á Laugarvatni, endurbygging          40.000
    14.     Menntaskólinn á Laugarvatni, tæki          6.000
    15.     Tæki og búnaður, óskipt          10.000
          Samtals                498.000

3. Söfn, ýmis framlög (02-919-1.90).
    1.     Kvennasögusafn Íslands          500
    2.     Sjávarsafn á Norðurtanga, Ólafsvík          2.500
    3.     Húni II          1.500
    4.     Iðnaðarsafnið á Akureyri, undirbúningur flutninga          1.000
    5.     Undirbúningur Sturlusafns í Dölum          200
    6.     Sjóminjasafn Íslands, viðgerð á bátnum Friðþjófi           200
    7.     Héraðsskjalasafn Skagfirðinga          200
    8.     Fjarðabyggð, Sjóminja og smiðjumunasafn, Neskaupstað          2.000
    9.     Fjarðabyggð, Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði          1.000
    10.     Sædýrasafnið í Höfnum          3.500
    11.     Herhúsið, Siglufirði          1.000
    12.     Þjóðlagasetur Bjarna Þorsteinssonar          2.000
    13.     Kirkjubæjarstofa          5.000
14.    Náttúrugripasafn í Vestmannaeyjum          3.000
         Óskipt          10.000
          Samtals           33.600


4. Söfn, ýmis stofnkostnaður (02-919-690).
    1.     Reykjanesbær, kynning á söguslóðum tengdum landnámstíma          7.000
    2.     Búnaðarsögusafn Eyjafjarðar          3.000
    3.     Sjóminjasafnið Ósvör, Bolungarvík, uppbygging húsa           7.000
    4.     Uppbygging Tónminjaseturs Íslands á Stokkseyri          7.000
    5.     Safn um myndlist Tryggva Ólafssonar, Neskaupstað          7.000
    6.     Jöklasetur á Hornafirði          7.000
    7.     Tækniminjasafn Austurlands, Seyðisfirði          7.000
          Samtals           45.000


5. Menningarstofnanir, viðhald og stofnkostnaður (02-969-6.21).
    1.     Þjóðminjasafn Íslands, endurbygging Þjóðminjasafnshúss          210.000
    2.     Þjóðminjasafn Íslands, endurbætur gamalla húsa í vörslu safnsins          55.000
    3.     Byggðasöfn, framkvæmdastyrkir          25.000
    4.     Þjóðskjalasafn Íslands          10.000
    5.     Þjóðleikhús, endurbætur          10.000
    6.     Listasafn Íslands          10.000
    7.     Skriðuklaustur, endurbætur          7.000
    8.     Stöðvarhreppur, samkomuhús          2.000
    9.     Viðhald, óskipt          15.000
          Samtals           344.000


6. Listir, framlög (02-982-1.90).
    1.     Sumartónleikar við Mývatn, kórstefna          400
    2.     Félag íslenskra tónlistarmanna, tónleikahald á landsbyggðinni          1.200
    3.     Listvinafélag Vestmannaeyja, tónlistarhátíð          400
    4.     Efling Stykkishólms, tónleikahald          400
    5.     Tónlistarfélag Hveragerðis og Ölfuss, tónlistarhátíð          400
    6.     Tónleikahald í Skaftárhreppi          400
    7.     Leikbrúðuland, leiksýningar          1.200
    8.     Samband íslenskra mynlistarmanna, rekstrarstyrkur          2.500
    9.     Reykholtshátíð, tónlistarhátíð          400
    10.     Stórsveit Reykjavíkur, tónleikahald          400
    11.     Möguleikhúsið, breytingar á sýningarhúsnæði          500
    12.     Harmonikkufélag Vestfjarða, safn          300
    13.     Gestastofa í Bjarnarhöfn          500
    14.     Tónhátíð í Þjórsárveri, tónlistarhátíð          400
    15.     Hrunamannahreppur, stofa Fjalla-Eyvindar          100
    16.     Tónlistarfélag Ísafjarðar          400
    17.     Skemmtihúsið við Laufásveg          3.000
    18.     Tónlistarfélagið ÚT          5.000
    19.     Dalabyggð, Leifshátíð          500
    20.     Rannsóknarstofnun í helgisiðafræðum í Skálholti           7.000
21.    Menningarráð Austurlands          1.000
         Óskipt          21.400
          Samtals           47.800
    

7. Styrkir til útgáfumála (02-983-1.11).
    1.     Færeysk orðabók          2.500
    2.     Örlygur Hálfdánarson, ritverk um íslenska þjóðmenningu          1.000
    3.     Börn og bækur – IBBY á Íslandi, tímaritið Börn og menning          400
    4.     Jón Björnsson, Íslensk áraskip á 19. og 20. öld          500
    5.     Oddur Helgason, ættfræðirannsóknir          1.500
    6.     Eyrbyggjar – sögunefnd Eyrarsveitar, útgáfa rits          400
    7.     Nesútgáfan, útgáfa um listferil Kjarvals          1.000
    8.     Menningarsaga Skarðstrendinga          200
    9.     Þjóðsagan um Gretti, teiknimynd          1.000
    10.     Þróun glímu í íslensku þjóðfélagi í ellefu aldir          500
         Óskipt          3.500
          Samtals           12.500


8. Norræn samvinna (02-984-1.90).

         Norræna félagið, rekstur og sérverkefni          3.000
         Óskipt          10.000
          Samtals           13.000


9. Æskulýðsmál (02-988-1.90).
    1.     AFS á Íslandi          1.000
    2.     Snorraverkefnið, samskiptaverkefni við Vestur-Íslendinga          5.000
    3.     NSU – Norræn samtök um ungmennastarf          1.200
    4.     Hvítasunnukirkjan á Íslandi          3.000
         Óskipt          2.500
          Samtals           12.700


10. Ýmis íþróttamál (02-989-1.90).
    1.     Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra          400
    2.     Sumarbúðirnar Ástjörn, starfsmannahús          1.000
    3.     Landssamband íslenskra akstursfélaga          1.000
    4.     Sundsamband Íslands          1.000
    5.     Frjálsíþróttasamband Íslands          1.000
    6.     Náttúruböð í Mývatnssveit           5.000
         Óskipt          2.500
          Samtals           11.900


11. Ýmis framlög (02-999-1.90).
    1.     Zontaklúbbur Akureyrar          1.000
    2.     Surtseyjarfélagið          500
    3.     Heimili og skóli, efling neytendaþjónustu og tæki          500
    4.     Ég er húsið mitt, efling á sjálfsmynd barna          500
    5.     Heimilisiðnaðarskólinn          2.000
    6.     Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi          3.000
    7.     Lagnakerfamiðstöð Íslands          4.000
    8.     Kvenfélagasamband Íslands          2.000
    9.     Vestfirðir á miðöldum          4.000
    10.     Vestnorræna menningarhúsið          1.000
    11.     Leiðbeiningarstöð Kvenfélagasambands Íslands          1.200
12.    SMS – samskipti með síma          4.000
    13.     Klúbbur matreiðslumeistara          2.500
    14.     Ólafsvíkurprestakall, minnisvarði          2.000
    15.     Músík og saga ehf.          1.500
    16.     Kvenréttindafélag Íslands          1.000
17.    Grettistak, menningar-, sögu- og ferðaþjónustuverkefni          3.000
    18.     Vélbáturinn Pétur          1.000
    19.     Lýsir, myndlist í íslenskum handritum          4.000
    20.     Snjáfjallasetur          3.000
    21.     Kvenfélagið Ósk, varðveisla muna          500
    22.     Holt í Önundarfirði, menningarmiðstöð o.fl.          2.500          
    23.     Landsmót hestamanna á Vindheimamelum          5.000
    24.     Sænautasel          2.000
         Óskipt          700
          Samtals           52.400


12. Ýmis verkefni (04-190-1.90).
    1.     Nytjaland          6.000
    2.     Landvernd          4.000
    3.     Æðarræktarfélag Íslands          300
    4.     Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs          4.000
    5.     Vottunarstofan Tún          5.000
    6.     Sigmar Jóhannsson, Skagafirði, viðgerðir og viðhald á gömlum búvélum          700
    7.     Líf í fersku vatni          1.500
    8.     Gæðamat í ferðaþjónustu          4.000
    9.     Rannsóknir á glerál          800
    10.     Rannsókn á landslagi          3.000
         Óskipt          2.500
          Samtals          31.800


13. Fyrirhleðslur (04-311-1.90).
    1.     Vesturland          2.000
    2.     Norðurland          9.000
    3.     Austurland          6.000
    4.     Suðurland          25.000
         Heildarúttekt          2.300
          Samtals           44.300


14. Félagasamtök, styrkir (07-999-1.31).
    1.     Umsjónarfélag einhverfra          600
    2.     Foreldra- og styrktarfélag Öskjuhlíðarskóla          4.000
    3.     Félag ábyrgra feðra          100
    4.     Leigjendasamtökin          2.000
    5.     Foreldrafélag misþroska barna          500
    6.     Vernd          1.000
    7.     Sjálfsbjörg          3.500
    8.     Samtökin ´78          1.000
    9.     Félag einstæðra foreldra          1.200
    10.     Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra          1.600
    11.     Barnaheill          1.000
    12.     Félag heyrnarlausra          3.200
    13.     Samtök um vinnu og verkþjálfun          500
    14.     Landssamband eldri borgara          1.200
    15.     Blindrafélagið          5.000
    16.     Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur           700
    17.     Systkinasmiðjan          500
    18.     Vímulaus æska          4.000
    19.     Geðhjálp          4.000
    20.     Hjálpræðisherinn          500
    21.     Þroskahjálp          5.000
    22.     Blindrafélagið          8.500
    23.     Samtök aldraðra          1.000
    24.     Landsbyggðin lifi          1.000
    25.     Samtök gegn fátækt          500
    26.     Ný dögun          600
    27.     Mæðrastyrksnefnd          2.000
    28.     Regnbogabörn          3.000
         Óskipt          800
          Samtals           58.500


15. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða (08-381-6.90).
    1.     Heilbrigðisstofnunin Akranesi          35.000
    2.     Hjúkrunarheimili Hólmavík          14.000
    3.     Sjúkrahúsið Sauðárkróki          9.800
    4.     Heilsugæslustöðin Akureyri          12.000
    5.     Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum          10.500
    6.     Heilsugæslustöð Reyðarfirði          21.000
    7.     Skjólgarður, Höfn í Hornafirði          8.400
    8.     Hjúkrunarheimili Kirkjubæjarklaustri          15.000
    9.     Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja          35.000
    10.     Sjúkrahús Suðurlands          60.000
    11.     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja          30.000
    12.     Heilsugæslustöðin Hvammur, Kópavogi          13.300
          Samtals           264.000


16. Ýmis framlög (08-399 1.90).
    1.     Samtök psoriasis- og exemsjúklinga          1.200     
    2.     Landsamtök hjartasjúklinga          600
    3.     Alnæmissamtökin          550
    4.     Lauf, landssamtök áhugafólks um flogaveiki          1.200
    5.     Húsnæðisfélagið SEM          1.500
    6.     Félag heilablóðfallsskaðaðra          400
    7.     Lífsvog          400
    8.     Málbjörg, félag um stam          150
    9.     Bergmál, líknar- og vinafélag          300
    10.     Samtök sykursjúkra          700
    11.     Parkinsonsamtökin á Íslandi          200
    12.     Gigtarfélag Íslands          2.500     
    13.     Stómasamtök Íslands          150
    14.     Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir          1.200
    15.     Guðjón Sigmundsson, Heilsuheimur ehf.          200
    16.     Tourette-samtökin          300
    17.     Geðrækt          5.500
    18.     Samtök lungnasjúklinga          300
    19.     Heimili og skóli          1.700
    20.     Umhyggja          1.000
    21.     Beinvernd          500
    22.     PKU-félagið á Íslandi          150
    23.     Foreldrafélag sykursjúkra barna          200
    24.     Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimers-sjúklinga          4.000
    25.     Blóðgjafafélag Íslands          200
    26.     Heilsubærinn Bolungarvík          1.300
    27.     Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna          300
    28.     Tilvera, samtök gegn ófrjósemi          900
         Óskipt          36.200
          Samtals           63.800


17. Vetrarsamgöngur og vöruflutningar (10-190-1.12).
    1.     Knarrarnes, Mýrabátur          150         
    2.     Árneshreppur          1.150         
    3.     Djúpavík og Gjögur          140     
    4.     Fjallahreppur          370         
    5.     Möðrudalur          200
    6.     Svínafell í Nesjum          200
         Óskipt, til vetrarsamgangna          7.090
          Samtals           9.300


18. Gestastofur, söfn og markaðsstarf (10-190-1.42) .
     1.      Þórbergssetur að Hala í Suðursveit          5.000
     2.      Sögu- og flugminjasafn Suðurnesja          1.000
         Óskipt          8.000
         Samtals           14.000


19. Söfn tengd samgöngum og ferðaþjónustu (10-190-1.45).
    1.     Samgönguminjasafnið Ystafell          5.000
    2.     Véla- og samgönguminjasafnið að Stóragerði í Óslandshlíð          2.500
          Samtals           7.500


20. Ýmislegt (10-190-1.90).
         Papeyjarferðir ehf.          800
         Óskipt          18.600           Samtals           19.400


21. Hafnarmannvirki (10-335-6.70).
    a.     Vesturland:
         1.    Akranes          68.100
         2.    Borgarnes          3.500
         3.    Snæfellsbær          53.100
         4.    Grundarfjörður          7.200
         5.    Stykkishólmur          9.900
         6.    Búðardalur          600
                   Samtals           142.400

         Vestfirðir:
         1.    Bolungarvík          15.400
         2.    Ísafjarðarbær          51.400
         3.    Súðavík          1.800
         4.    Norðurfjörður          3.100
         5.    Drangsnes          5.000
                    Samtals           76.700

         Norðurland vestra:
         1.    Skagafjörður          100
         2.    Siglufjörður          20.500
                   Samtals           20.600

         Norðurland eystra:
         1.    Hafnasamlag Eyjafjarðar          40.500
         2.    Hafnasamlag Norðurlands          30.400
         3.    Grímsey          9.900
         4.    Húsavík          97.000
         5.    Þórshöfn          116.400
                    Samtals           294.200

         Austurland:
         1.    Bakkafjörður          2.000
         2.    Vopnafjörður          102.400
         3.    Seyðisfjörður          98.000
         4.    Fjarðabyggð          7.800
         5.    Fáskrúðsfjörður          18.700
         6.    Stöðvarfjörður          17.300
         7.    Breiðdalsvík          6.400
         8.    Djúpivogur          2.000
         9.    Hornafjörður          16.400
                   Samtals           271.000

         Suðurland:
         1.    Vestmannaeyjar          137.700
         2.    Þorlákshöfn          76.900
                   Samtals           214.600

         Reykjanes:
         1.    Grindavík          93.000
         2.    Hafnasamlag Suðurnesja          50.200
                    Samtals           143.200

    b.     Óskipt til slysavarna o.fl.          5.900
    c.     Rannsóknir          17.500
          Samtals           1.186.100


22. Lendingarbætur (10-335-6.74).
    1.     Haukabergsvaðall          400
    2.     Selvík á Skaga          300
    3.     Drangey, aðstaða fyrir farþegabát          1.000
    4.     Lagarfljótsormurinn, aðstaða          1.100
    5.     Papey          1.000
         Samtals           3.800


23. Sjóvarnargarðar (10-335-6.80).
    1.     Innri-Akraneshreppur          900
    2.     Snæfellsbær          600
    3.     Dalabyggð          2.000
    4.     Reykhólahreppur          900
    5.     Vesturbyggð          5.700
    6.     Ísafjarðarbær          900
    7.     Blönduósbær          6.000
    8.     Höfðahreppur          3.000
    9.     Skagahreppur          5.500
10.    Dalvíkurbyggð          4.700
    11.     Grýtubakkahreppur          600
    12.     Húsavíkurkaupstaður          4.900
    13.     Vopnafjarðarhreppur          200
    14.     Fjarðabyggð          500
    15.     Vestmannaeyjabær          4.500
    16.     Árborg, sveitarfélag          11.300
    17.     Ölfus, sveitarfélag          5.500
    18.     Grindavíkurkaupstaður          500
    19.     Sandgerðisbær          200
    20.     Gerðahreppur          2.600
    21.     Vatnsleysustrandarhreppur          6.800
    22.     Bessastaðahreppur          4.100
    23.     Seltjarnarneskaupstaður          5.100
         Óskipt          100
          Samtals           77.100


24. Ýmis verkefni (14-190-1.90)
         Blái herinn          500
         Óskipt          7.500
          Samtals           8.000