Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 441. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 691  —  441. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.     1.      Við d-lið 1. gr. (11. gr.). Við f-lið bætist: einnig til greiðslu framlaga til að aðstoða sveitarfélög vegna breyttra aðstæðna og/eða óvæntra breytinga á afkomu þeirra, svo sem vegna fólksfækkunar.
     2.      Við 2. gr. Greinin orðist svo:
                  Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða er orðast svo:
                  Framlög skv. 1. málsl. c-liðar 11. gr. laganna falla niður frá og með 1. janúar 2007. Heimilt er þó að greiða eftir þann tíma framlög til framkvæmda sem hefjast fyrir lok árs 2006, enda liggi fyrir mat ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um að brýn þörf sé á viðkomandi framkvæmdum. Framlög til framkvæmda á árinu 2007 skulu miðast við verkstöðu í lok þess árs.