2004-05-28 13:49:25# 130. lþ.#F 130.#2. fundur. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa., til 13:54:16| A gert 1 14:23
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 130. lþ.

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál. --- Þskj. 670, nál. 1706, brtt. 1707.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:49]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1707,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1707,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

6.--17. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1707,3 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

2 þm. (BÁ, SKK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KJúl, KolH, LB, MS, RG, SJS, ÖJ) fjarstaddir.

18. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

3 þm. (BÁ, KJúl, SKK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SJS, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1707,4 samþ. með 51 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

20.--21. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1707,5 samþ. með 50 shlj. atkv.

22. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1707,6 samþ. með 48 shlj. atkv.

23. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

24.--26. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1707,7 samþ. með 50 shlj. atkv.

27. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

28.--29. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1707,8 samþ. með 49 shlj. atkv.

30. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1707,9 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.