Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 613. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1477  —  613. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 58/2000, um yrkisrétt, með síðari breytingum.

Frá landbúnaðarnefnd.     1.      Við 1. gr.
                  a.      Í stað orðanna „stofnþættir yrkis“ í 3. efnismgr. kemur: yrkishlutar.
                  b.      Í stað orðanna „skv. 2. mgr.“ í 4. efnismgr. kemur: skv. a-lið 2. mgr.
     2.      Við 2. gr. Í stað orðsins „uppskeruefni“ í 4. tölul. kemur: uppskera.
     3.      Við 10. gr. Við 2. efnismgr. bætist: í samanburði við verndaða yrkið.
     4.      Við frumvarpið bætist ný grein sem verði 11. gr. og orðist svo ásamt fyrirsögn:

Innleiðing á tilskipun.

             Lög þessi eru sett til innleiðingar á ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/44/EB frá 6. júlí 1998 um lögvernd uppfinninga í líftækni, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2003, um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn, sbr. ákvæði reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2001/94.