Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 652. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1529  —  652. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, nr. 81/1997.

Frá meiri hluta umhverfisnefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á fund til sín Sigrúnu Ágústsdóttur frá umhverfisráðuneyti og Níels Einarsson frá Stofnun Vilhjálms Stefánssonar. Málið var sent til umsagnar og bárust svör frá Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, forstöðumanni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, Veðurstofu Íslands, formanni stjórnar Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, Hafrannsóknastofnuninni, Háskólanum á Akureyri og Þór Jakobssyni veðurfræðingi.
    Í frumvarpinu er lagt til að ákvæði laganna um stjórn Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar verði felld brott. Til samræmis eru lagðar til breytingar á ákvæði laganna um hlutverk forstöðumanns stofnunarinnar.
    Við umfjöllunina kom fram að stjórn stofnunarinnar hefði m.a. haft það hlutverk að vera tengiliður milli stofnunarinnar og samvinnunefndar um málefni norðurslóða sem lögin fjalla einnig um. Að mati meiri hlutans er mikilvægt að þessi tengsl haldist áfram og telur hann að svo geti orðið ef forstöðumaður stofnunarinnar á sæti í samvinnunefndinni en í henni eiga sæti fulltrúar stofnana og samtaka sem sinna norðurslóðarannsóknum á Íslandi. Um fjölda nefndarmanna og samsetningu þeirra fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 506/1997, um samvinnunefnd um málefni norðurslóða. Fram kom hjá fulltrúa umhverfisráðuneytisins að það telji rétt að forstöðumaðurinn eigi sæti í samvinnunefndinni og til standi að breyta umræddri reglugerð á þá leið verði frumvarpið samþykkt.
    Meiri hluti nefndarinnar mælir með því að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 27. apríl 2004.Sigríður A. Þórðardóttir,


form., frsm.


Dagný Jónsdóttir.


Guðlaugur Þór Þórðarsson.Guðjón Hjörleifsson.


Guðmundur Hallvarðsson.