2005-05-10 22:09:39# 131. lþ.#F 131.#13. fundur. Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs., til 22:10:03| A gert 11 20:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs, frh. 3. umr.

Stjfrv., 583. mál (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs). --- Þskj. 874.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:09]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, LB, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖS.

16 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÖg, JÁ, JGunn, KJúl, KLM, MÞH, RG, SigurjÞ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

9 þm. (DJ, DrH, EOK, GÁS, GÖrl, JóhS, MÁ, SJS, ÖJ) fjarstaddir.