2005-05-10 22:14:58# 131. lþ.#F 131.#17. fundur. Búnaðarlög., til 22:15:17| A gert 11 20:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Búnaðarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 725. mál (afnám mjólkurgjalds). --- Þskj. 1083.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:15]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

10 þm. (BÁ, DJ, DrH, GÁS, GÖrl, JÁ, MÁ, SJS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.