2004-10-21 13:32:55# 131. lþ.#F 14.#1. fundur. Varnir gegn mengun hafs og stranda., til 13:33:24| A gert 2 14:48
[prenta uppsett í dálka] 14. fundur, 131. lþ.

Varnir gegn mengun hafs og stranda, frh. 3. umr.

Frv. umhvn., 206. mál (mengunarlögsaga). --- Þskj. 206.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, BöðJ, DJ, DrH, EKG, GuðjG, GÖrl, HHj, HjÁ, JÁ, JBjarn, JónK, KF, KÓ, KolH, KHG, KHeim, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, SigurjÞ, SF, SJS, StB, ÞBack, ÖJ, ÖHJ.

29 þm. (ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, BH, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, JóhS, JGunn, JBjart, KJúl, KLM, LB, RG, SAÞ, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.