Fjarvistarleyfi 131. þingi, 18. fundi 03., gert 3 16:44

Árni Magnússon félmrh.,

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Ásta R. Jóhannesdóttir, 4. þm. Reykv. s.,

Birgir Ármannsson, 11. þm. Reykv. s.,

Drífa Hjartardóttir, 2. þm. Suðurk.,

Geir H. Haarde fjmrh.,

Jóhann Ársælsson, 2. þm. Norðvest.,

Jón Kristjánsson heilbrrh.,

Jónína Bjartmarz, 6. þm. Reykv. s.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 4. þm. Suðvest.,

Sigurður Kári Kristjánsson, 10. þm. Reykv. n.,

Sturla Böðvarsson samgrh.,

Valgerður Sverrisdóttir viðskrh.,

Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntmrh.,

Þuríður Backman, 10. þm. Norðaust.