Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 351. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 614  —  351. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og fleiri lögum.

Frá 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (JóhS, LB, ÖS).     1.      Við 10. gr.
                  a.      A-liður orðist svo: 3. mgr. A-liðar orðast svo:
                      Barnabætur skulu árlega nema 56.096 kr. með öllum börnum yngri en 18 ára á tekjuárinu.
                  b.      B-liður orðist svo: Í stað „16“, „123.254“, „146.713“, „205.288“, „210.584“, „1.444.139“ og „722.070“ í 4. mgr. A-liðar kemur: 18, 139.647, 166.226, 232.591, 238.592, 2.231.195, og: 1.115.598.
     2.      Á eftir LI. kafla komi nýr kafli, LII. kafli, Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, 145. gr., er orðist svo:
                      Í stað hlutfallstölunnar „14%“ í upphafsmálslið 2. mgr. 14. gr. laganna kemur: 7%.
     3.      Við 145. gr.
                  a.      5. mgr. orðist svo:
                      Ákvæði a- og b-liðar 10. gr. öðlast gildi 1. janúar 2005.
                  b.      Við bætist ný málsgrein sem orðist svo:
                      Ákvæði 145. gr. öðlast gildi 1. júlí 2005.