2006-04-03 15:43:40# 132. lþ.#F 98.#2. fundur. Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins., til 15:48:45| A gert 29 11:23
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 392. mál. --- Þskj. 1010.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:48]

[15:44]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:46]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:47]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 38:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, FG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÖg, GÖrl, ISG, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, StB, VF, VS, ÞKG.
nei:
BjG, JBjarn, KolH, ÞBack.

3 þm. (GAK, MÞH, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BjörgvS, EMS, GÁ, HÁs, HBl, HHj, JGunn, JónK, KHG, KLM, MF, MÁ, RG, SAÞ, SP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.