2006-06-02 20:30:32# 132. lþ.#F 121.#7. fundur. Hlutafélög., til 20:30:41| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 444. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 1363.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:30]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

18 þm. (ArnbS, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, MÞH, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.