2006-06-02 21:02:16# 132. lþ.#F 121.#29. fundur. Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum., til 21:02:26| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 463. mál (grafískir hönnuðir). --- Þskj. 690.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:02]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, MS, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.