2005-12-08 18:14:10# 132. lþ.#F 39.#2. fundur. Meðferð opinberra mála., til 18:14:28| A gert 22 9:28
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Meðferð opinberra mála, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 295. mál (birting dóms). --- Þskj. 314.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:14]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, RG, SAÞ, SJS, ÞKG) fjarstaddir.