Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 363. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 551  —  363. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ingva Má Pálsson og Ásu Ögmundsdóttur frá fjármálaráðuneyti.
    Með frumvarpinu er lagt til að tímabundin lækkun olíugjalds um 4 kr. á hvern lítra af gjaldskyldri olíu, sem gildir á tímabilinu frá 1. júlí til loka þessa árs samkvæmt lögum sem sett voru á síðasta vorþingi, verði framlengd um hálft ár eða til 1. júlí árið 2006.
    Mál þetta var rætt samhliða 327. máli.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Kristján L. Möller, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Lúðvík Bergvinsson og Ögmundur Jónasson skrifa undir álit þetta með fyrirvara.

Alþingi, 7. des. 2005.Pétur H. Blöndal,


form., frsm.


Dagný Jónsdóttir.


Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,


með fyrirvara.Birgir Ármannsson.


Kristján L. Möller,


með fyrirvara.


Ásta Möller.Ögmundur Jónasson,


með fyrirvara.


Siv Friðleifsdóttir.


Lúðvík Bergvinsson,


með fyrirvara.