Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 404. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Prentað upp.

Þskj. 1086  —  404. mál.
Meiri hluti.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (opinber hlutafélög).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jón Ögmund Þormóðsson frá viðskiptaráðuneyti. Þá bárust nefndinni umsagnir frá Jafnréttisstofu, Landsvirkjun, Viðskiptaráði Íslands, Kauphöll Íslands hf., Félagi löggiltra endurskoðenda, Alþýðusambandi Íslands, SVÞ – Samtökum verslunar og þjónustu, Seðlabanka Íslands, Reykjavíkurborg, Jafnréttisráði, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja og ríkisskattstjóra.
    Tilgangur frumvarpsins er m.a. að bæta aðgengi almennings og annarra að upplýsingum um hlutafélög sem hið opinbera á að öllu leyti. Samhliða máli þessu ræddi nefndin annað frumvarp er fjallar um opinber hlutafélög (436. mál). Í breytingartillögum meiri hlutans hefur verið tekið tillit til efnisatriða þess máls að einhverju leyti.
    Meiri hlutinn leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:
     1.      Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er miðað við að opinbert hlutafélag sé félag sem hið opinbera á að öllu leyti. Lagðar eru til viðbætur við þá grein. Í fyrsta lagi að orðunum „einn eða fleiri hluthafar“ verði bætt við og einnig orðunum „beint eða óbeint“. Í 1. mgr. 20. gr. laganna er miðað við að í hlutafélagi skuli jafnan vera tveir hluthafar hið fæsta. Með fyrrnefndu viðbótinni er lagt til að fram komi berum orðum að hluthafi í opinberu hlutafélagi geti verið einn. Seinni viðbótin er lögð til svo að ekki fari milli mála að t.d. Landsvirkjun sem er sameignarfyrirtæki ríkisins og tveggja sveitarfélaga, þ.e. Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar, gæti stofnað opinbert hlutafélag með t.d. sveitarfélagi. Í öðru lagi kom fram við umfjöllun málsins að eðlilegt væri að gera þá kröfu til opinberra hlutafélaga að þau hefðu orðin „opinbert hlutafélag“ í heiti sínu eða sérstaka skammstöfun, ohf., og meiri hlutinn leggur til að það verði skylda. Einnig er lagt til að við bætist orðin „og má tengja orðin eða skammstöfunina heiti eða skammstöfun á hlutafélagi“. Með því er átt við að ekkert standi því í vegi að hlutafélag í eigu ríkisins að öllu leyti noti bæði hf. og ohf. í heiti sínu, t.d. „Ríkisútvarpið hf. (ohf.)“, verði frumvarp til laga um Ríkisútvarpið hf., sem nú liggur fyrir þinginu, samþykkt (401. mál). Væntanlega munu slík félög þó eingöngu nota ohf. þegar fram líða stundir.
     2.      Lagt er til að skylda stjórnarmanna og framkvæmdastjóra í opinberum hlutafélögum til upplýsingagjafar verði þrengd frá því sem er í frumvarpinu þannig að þeim verði eingöngu gert skylt að gefa stjórninni skýrslu um eign sína í félögum „skipti það máli varðandi starf þeirra“.
     3.      Lagt er til að í stað orðsins „vefsíðu“ komi „vefur“. Fram kom við umfjöllun málsins að hugtakið „vefsíða“ væri þrengra en hugtakið „vefur“ og merkti jafnvel bara inngangssíðu. Réttara þykir því að tala um vef.
     4.      Í 5. gr. frumvarpsins láðist að taka fram að heimild fjölmiðla til að sækja aðalfund taki aðeins til opinberra hlutafélaga og leggur meiri hlutinn því til að það verði lagfært. Í tengslum við þessa grein fóru fram ítarlegar umræður um hvort ekki væri eðlilegt að kjörnum fulltrúum yrði einnig gert heimilt að sitja þá fundi. Með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem fram komu er lagt til að kjörnum fulltrúum eigenda, þingmönnum ef ríkið er eigandi og viðkomandi sveitarstjórnarmönnum ef sveitarfélag er eigandi, sé heimilt að sækja aðalfund með rétt til að bera fram skriflegar fyrirspurnir. Meiri hlutinn telur að með því að leyfa skriflegar fyrirspurnir á aðalfundum verði auðveldara en ella að afla upplýsinga um opinber hlutafélög sem áður voru opinberar stofnanir og lutu þá sem slíkar m.a. upplýsingalögum og stjórnsýslulögum.
     5.      Í 7. gr. frumvarpsins láðist að taka fram að átt er við fundargerðabók vegna aðalfundar opinbers hlutafélags og er lagt til að það verði lagfært.
     6.      Lagðar eru til tvær breytingar á 9. gr. frumvarpsins. Annars vegar er lögð til samsvarandi breyting og við 4. gr., þ.e. að í stað orðsins „vefsíðu“ verði orðið „vefur“ notað. Hins vegar er lagt til að í stað „hálfsársuppgjörs“ verði miðað við „sex mánaða árshlutareikning“, sbr. greinargerð álitsnefndar Félags löggiltra endurskoðenda, en þar kom fram að orðið „hálfsársuppgjör“ væri á miklu undanhaldi í reikningsskilafræðum og alls ekki nægilega skilmerkilegt.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrnefndum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali.
    Lúðvík Bergvinsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 11. apríl 2006.Pétur H. Blöndal,


form., frsm.


Ísólfur Gylfi Pálmason.


Dagný Jónsdóttir.Arnbjörg Sveinsdóttir.


Ásta Möller.