Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 714. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Prentað upp.

Þskj. 1265  —  714. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.

Frá umhverfisnefnd.     1.      Við 1. gr. Á eftir orðunum „tölulegum markmiðum“ bætist: 3. mgr. 15. gr.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „sbr. 3. mgr.“ í 1. efnismgr. a-liðar bætist: 3. gr.
                  b.      Í stað orðsins „reiknings“ í 1. málsl. 2. efnismgr. e-liðar komi: sölureiknings.
                  c.      3. efnismgr. e-liðar orðist svo:
                     Skattstjóra er heimilt að gefa út úrvinnslugjaldsskírteini til framleiðanda, innflytjanda og seljanda umbúða úr pappír, pappa eða plasti, sbr. 6. mgr. Forsenda heimildar er að umbúðirnar séu utan um vörur til útflutnings eða til nota utan um vörur er fara á innanlandsmarkað og að umsækjandi hafi atvinnu af innflutningi, framleiðslu eða sölu úrvinnslugjaldsskyldra umbúða. Skírteinið veitir handhafa þess heimild til að flytja inn eða kaupa innan lands umbúðir án úrvinnslugjalds. Sækja þarf um úrvinnslugjaldsskírteini á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður.
     3.      Við 6. gr. D-liður orðist svo: Í stað orðanna „101. gr. tollalaga nr. 55/1987“ í 2. málsl. 2. mgr. kemur: 118. gr. tollalaga nr. 88/2005.
     4.      Við frumvarpið bætist ný grein sem verði 8. gr., svohljóðandi:
             Í stað orðanna „tollalaga, nr. 55/1987“ í 20. gr. laganna kemur: tollalaga, nr. 88/2005.
     5.      Við 9. gr.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


                  a.      Í stað orðanna „9. og 10. mgr. 7. gr. a“ komi: 3. og 4. mgr. e-liðar 3. gr.
                  b.      Í stað „1. júní 2006“ komi: 1. ágúst 2006.