2007-03-16 20:21:02# 133. lþ.#F 91.#27. fundur. Varnir gegn landbroti., til 20:22:14| A gert 17 8:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Varnir gegn landbroti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 637. mál (valdmörk milli ráðherra). --- Þskj. 1252.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:22]

Frv. samþ. með 34:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, MF, MÁ, RG, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BjarnB, BjörgvS, EBS, GuðjG, KJúl, LB) fjarstaddir.