Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 339  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2008.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GSv, KÞJ, GuðbH, IllG, ÁMöl, SVÓ, ÁKÓ, BjörkG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.06 Almennur rekstur          783,2     32,0     815,2
         b.     1.07 Sérverkefni          33,1     11,1     44,2
         c.    1.09 Breytingar á þingsköpum og bætt starfsaðstaða
                   þingmanna          0,0     98,8     98,8
         d.     1.10 Rekstur fasteigna          175,7     17,0     192,7
         e.     6.21 Fasteignir          0,0     250,0     250,0
    2.     Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
         1.01 Umboðsmaður Alþingis          101,2     21,0     122,2
    3.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         a.     1.01 Ríkisendurskoðun          456,7     28,5     485,2
         b.     6.21 Fasteignir          0,0     11,5     11,5
    4.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa          257,0     -3,8     253,2
    5.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         a.     1.22 Ráðgjöf vegna breytinga í heilbrigðis- og
                   tryggingamálum          0,0     30,0     30,0
         b.     1.90 Ýmis verkefni          35,9     5,0     40,9
    6.     Við 01-203 Fasteignir Stjórnarráðsins
         6.25 Endurbætur bygginga Stjórnarráðsins          19,0     210,0     229,0
    7.     Við 02-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa          608,3     -9,1     599,2
    8.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.01 Háskóli Íslands          8.548,0     35,4     8.583,4
          Greitt úr ríkissjóði          6.544,3     35,4     6.579,7
    9.     Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
         1.01 Háskólinn á Akureyri          1.507,5     75,0     1.582,5
          Greitt úr ríkissjóði          1.163,8     75,0     1.238,8
    10.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         a.     1.73 Reykjavíkurakademían          17,7     3,3     21,0
         b.     1.91 Háskólar, óskipt          21,2     89,7     110,9
    11.     Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         a.     6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt          30,0     5,0     35,0
         b.     6.95 Tæki og búnaður, óskipt          34,0     5,0     39,0
    12.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.33 Myndlistarskólinn Akureyri          14,1     5,0     19,1
         b.     1.34 Myndlistarskólinn í Reykjavík          19,1     5,0     24,1
         c.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          84,5     215,0     299,5
    13.     Við 02-355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
         1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          170,3     10,0     180,3
          Greitt úr ríkissjóði          164,2     10,0     174,2
    14.     Við 02-356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
         1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          325,7     15,0     340,7
          Greitt úr ríkissjóði          298,6     15,0     313,6
    15.     Við 02-361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
         1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu          129,9     5,0     134,9
          Greitt úr ríkissjóði          118,7     5,0     123,7
    16.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         a.     1.19 Námsframboð og starfsþjálfun í framhalds-
                   skólum og símenntunarstöðvum          0,0     100,0     100,0
         b.     1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi          11,3     3,7     15,0
         c.     1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða          11,3     8,7     20,0
         d.     1.23 Farskóli Norðurlands vestra          11,3     3,7     15,0
         e.     1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar          11,3     3,7     15,0
         f.     1.25 Fræðslumiðstöð Þingeyinga          11,3     3,7     15,0
         g.     1.26 Fræðslunet Austurlands          11,3     3,7     15,0
         h.     1.27 Fræðslunet Suðurlands          11,3     3,7     15,0
         i.     1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum          11,3     3,7     15,0
         j.     1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð Vestmannaeyja          11,3     3,7     15,0
         k.     1.31 Fræða- og þekkingarsetur          112,8     14,0     126,8
         l.     1.33 Námsflokkar Hafnarfjarðar, miðstöð
                   símenntunar          0,0     8,0     8,0
    17.     Við 02-551 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
         1.01 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað          21,5     2,0     23,5
    18.     Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
         1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna          5.988,0     -50,0     5.938,0
    19.     Við 02-901 Fornleifavernd ríkisins
         1.01 Fornleifavernd ríkisins          72,3     11,5     83,8
    20.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðminjasafn Íslands          375,8     12,0     387,8
         b.     1.10 Byggða- og minjasöfn          21,7     52,0     73,7
    21.     Við 02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
         1.01 Þjóðskjalasafn Íslands          191,4     100,0     291,4
    22.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.10 Listasafn ASÍ          5,4     1,0     6,4
         b.     1.11 Nýlistasafn          7,9     2,0     9,9
         c.     1.12 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar          7,9     2,5     10,4
         d.     1.90 Söfn, ýmis framlög          24,5     15,6     40,1
         e.     6.90 Söfn, ýmis stofnkostnaður          100,0     33,0     133,0
    23.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og stofn-
                   kostnaður

         a.     6.23 Tónlistarhús og ráðstefnumiðstöð í Reykjavík          0,0     75,0     75,0
         b.     6.95 Menningarhús          30,0     10,0     40,0
    24.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.10 Ríkisútvarpið, afnotagjöld          2.635,0     281,0     2.916,0
          Innheimt af ríkistekjum          2.635,0     281,0     2.916,0
    25.     Við 02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
         1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          637,6     15,0     652,6
          Greitt úr ríkissjóði          456,4     15,0     471,4
    26.     Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
         6.10 Húsafriðunarsjóður          93,3     155,0     248,3
    27.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.22 Starfsemi áhugaleikfélaga          22,4     6,0     28,4
         b.     1.23 Bandalag íslenskra leikfélaga          5,3     3,0     8,3
         c.     1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa          60,1     6,0     66,1
         d.     1.29 Íslenska tónverkamiðstöðin          12,6     1,5     14,1
         e.     1.90 Listir          61,1     -12,3     48,8
    28.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.11 Styrkir til útgáfumála          34,8     18,8     53,6
         b.     1.17 Launasjóður höfunda fræðirita          12,2     7,0     19,2
         c.     1.52 Skriðuklaustur          14,7     7,0     21,7
    29.     Við 02-984 Norræn samvinna
         1.90 Norræn samvinna          7,5     1,5     9,0
    30.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          98,4     25,0     123,4
         b.     1.13 Bandalag íslenskra skáta          24,6     12,0     36,6
         c.     1.17 Landssamband KFUM og KFUK          24,6     8,0     32,6
         d.     1.90 Æskulýðsmál          22,5     -0,3     22,2
    31.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands          154,9     8,0     162,9
         b.     1.14 Íþróttasamband fatlaðra          21,6     1,0     22,6
         c.     1.21 Skáksamband Íslands          16,7     2,0     18,7
         d.     1.30 Bridgesamband Íslands          14,8     0,2     15,0
         e.     1.90 Ýmis íþróttamál          25,6     -18,6     7,0
         f.     6.52 Skíðasvæðið í Tungudal við Skutulsfjörð          0,0     10,0     10,0
    32.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.90 Ýmis framlög          106,0     22,6     128,6
         b.     6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          221,2     106,9     328,1
    33.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa          947,8     1,4     949,2
    34.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         1.26 Nám í heimskautarétti          0,0     5,0     5,0
    35.     Við 03-401 Alþjóðastofnanir
         a.     1.73 Þróunarsjóður EFTA          138,7     -50,0     88,7
         b.     1.85 Alþjóðleg friðargæsla          112,1     58,0     170,1
         c.     1.87 Íslensk friðargæsla          515,7     -50,0     465,7
    36.     Við 04-101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa          246,7     -30,6     216,1
    37.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         a.     1.21 Landþurrkun          0,0     4,5     4,5
         b.     1.31 Skógræktarfélag Íslands          28,6     3,0     31,6
         c.     1.49 Úrskurðarnefndir          0,0     20,0     20,0
         d.     1.90 Ýmis verkefni          46,4     2,8     49,2
         e.    1.98 Ýmis framlög landbúnaðarráðuneytis.          23,1     -0,5     22,6
         f.     Sértekjur          0,0     -20,0     -20,0
    38.     Við 04-271 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal
         1.01 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal          354,4     5,0     359,4
          Greitt úr ríkissjóði          219,2     5,0     224,2
    39.     Við 04-311 Landgræðsla ríkisins
         a.     1.01 Landgræðsla ríkisins          509,5     5,0     514,5
         b.     1.90 Fyrirhleðslur          59,4     12,0     71,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          512,1     17,0     529,1
    40.     Við 04-321 Skógrækt ríkisins
         a.     1.01 Skógrækt ríkisins          265,3     30,0     295,3
         b.     1.10 Rannsóknastöðin Mógilsá          95,4     10,0     105,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          242,3     40,0     282,3
    41.     Við 04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
         1.02 Lífeyrissjóður bænda          180,0     18,0     198,0
    42.     Við 04-805 Greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu
         1.02 Lífeyrissjóður bænda          98,0     12,0     110,0
    43.     Við 04-831 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins
         6.20 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins          176,3     -100,0     76,3
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     -100,0     -100,0
    44.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-840 Stuðningur við fiskeldi
         1.01 Stuðningur við fiskeldi          0,0     170,0     170,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     170,0     170,0
    45.     Við 05-190 Ýmis verkefni
         a.     1.21 Fiskifélag Íslands, sjóvinnukennsla          11,0     6,0     17,0
         b.     1.90 Ýmislegt          8,3     3,0     11,3
         c.     1.98 Ýmis framlög sjávarútvegsráðuneytisins          24,6     80,0     104,6
    46.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         a.     1.01 Hafrannsóknastofnunin          1.828,0     102,2     1.930,2
         b.     6.21 Húsnæði          0,0     22,0     22,0
    47.     Við 05-204 Fiskistofa
         1.01 Fiskistofa          836,7     -30,0     806,7
          Greitt úr ríkissjóði          770,4     -30,0     740,4
    48.     Við 05-206 Matvælarannsóknir
         1.01 Matvælarannsóknir          388,3     7,0     395,3
    49.     Við 06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa          351,6     -5,2     346,4
    50.     Við 06-111 Kosningar
         1.10 Kosningar          168,4     3,8     172,2
    51.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         a.     1.45 Mannréttindamál          8,0     10,0     18,0
         b.     1.47 Íslensk ættleiðing          6,5     3,0     9,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          189,9     13,0     202,9
    52.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.01 Ríkislögreglustjóri          1.336,2     -6,0     1.330,2
          Greitt úr ríkissjóði          1.201,3     -6,0     1.195,3
    53.     Við 06-310 Lögreglustjórinn á höfuðborgar-
              svæðinu

         1.01 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu          2.964,0     6,0     2.970,0
          Greitt úr ríkissjóði          2.906,1     6,0     2.912,1
    54.     Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         1.90 Landhelgisgæsla Íslands          2.197,0     40,3     2.237,3
    55.     Við 06-431 Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
         1.20 Löggæsla          101,0     1,5     102,5
          Greitt úr ríkissjóði          158,5     1,5     160,0
    56.     Við 06-701 Þjóðkirkjan
         6.28 Þingeyraklausturskirkja          0,0     3,0     3,0
    57.     Við 07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa          335,3     -4,5     330,8
    58.     Við 07-190 Ýmis verkefni
         1.10 Fastanefndir          27,3     4,0     31,3
    59.     Við 07-313 Jafnréttisstofa
         1.01 Jafnréttisstofa          57,5     20,0     77,5
    60.     Við 07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
         1.01 Almennur rekstur          2.402,5     5,0     2.407,5
    61.     Við 07-707 Málefni fatlaðra, Austurlandi
         1.30 Verndaðir vinnustaðir          0,0     3,0     3,0
    62.     Við 07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra
         6.01 Framkvæmdasjóður fatlaðra          524,4     75,0     599,4
    63.     Við 07-980 Vinnumálastofnun
         1.01 Vinnumálastofnun          586,8     45,0     631,8
    64.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         a.     1.25 Styrkir til fiskvinnslustöðva          155,0     140,0     295,0
         b.     1.41 Framlög og styrkir          150,0     25,0     175,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          5.830,0     165,0     5.995,0
    65.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         1.11 Fæðingarorlofssjóður          7.747,0     440,0     8.187,0
          Innheimt af ríkistekjum          7.840,0     440,0     8.280,0
    66.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.34 Geysir, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          28,7     4,0     32,7
         b.     1.36 Félagið Geðhjálp          21,0     2,0     23,0
         c.     1.37 Strókur, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          10,0     2,0     12,0
         d.     1.40 Kvennaathvarf í Reykjavík          33,5     6,0     39,5
         e.     1.45 Þjónusta við blinda og sjónskerta          0,0     16,0     16,0
         f.     Við 1.48 Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum. Liðurinn
                   orðist svo: 1.48 Fjölmenningarsetur á Ísafirði          17,3     26,0     43,3
         g.     1.59 Til sveitarfélaga sem verða fyrir aflasamdrætti     0,0     250,0     250,0
         h.     1.90 Ýmis framlög          77,6     10,5     88,1
    67.     Við 08-101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa          552,7     -7,5     545,2
    68.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.45 Brýn meðferð erlendis          751,0     -4,0     747,0
    69.     Við 08-301 Landlæknir
         a.     1.01 Landlæknir          311,1     -31,1     280,0
         b.     Sértekjur          -31,1     31,1     0,0
    70.     Við 08-326 Sjónstöð Íslands
         1.01 Sjónstöð Íslands          170,1     6,0     176,1
    71.     Við 08-327 Geislavarnir ríkisins
         a.     1.01 Geislavarnir ríkisins          98,8     -10,9     87,9
         b.     Sértekjur          -26,4     10,9     -15,5
    72.     Við 08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri
         1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri          4.067,0     50,0     4.117,0
    73.     Við 08-373 Landspítali
         1.01 Landspítali          34.821,0     204,0     35.025,0
          Greitt úr ríkissjóði          32.909,0     204,0     33.113,0
    74.     Við 08-376 Bygging hátæknisjúkrahúss á lóð
              Landspítalans

         6.21 Bygging hátæknisjúkrahúss á lóð
              Landspítalans          1.500,0     -700,0     800,0
    75.     Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
         1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          154,1     9,8     163,9
    76.     Við 08-397 Lyfjastofnun
         a.     1.01 Lyfjastofnun          211,0     -20,7     190,3
         b.     Sértekjur          -44,5     20,7     -23,8
    77.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.33 Samband íslenskra berkla- og
                   brjóstholssjúklinga          7,0     5,0     12,0
         b.     1.34 Hjartaheill          4,0     2,0     6,0
         c.     1.58 Krýsuvíkurskóli, vist- og meðferðarheimili          52,5     10,0     62,5
         d.     1.90 Ýmis framlög          41,9     31,1     73,0
    78.     Við 08-474 Dagvist og endurhæfingarstöð
              MS-sjúklinga

         6.21 Húsnæði          0,0     15,0     15,0
    79.     Við 08-506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
         1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu          4.645,0     10,0     4.655,0
    80.     Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
         6.87 Heilbrigðisstofnun Suðurlands          98,0     180,0     278,0
    81.     Við 08-711 Heilbrigðisstofnunin Akranesi
         1.11 Sjúkrasvið          1.078,9     59,0     1.137,9
    82.     Við 08-745 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
         a.     1.11 Sjúkrasvið          110,8     -20,0     90,8
         b.     Sértekjur          -23,6     20,0     -3,6
    83.     Við 08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          729,5     -15,0     714,5
         b.     Sértekjur          -83,2     15,0     -68,2
    84.     Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
         a.     Sértekjur          -31,8     10,0     -21,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          608,5     10,0     618,5
    85.     Við 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
         a.     1.11 Sjúkrasvið          680,6     132,0     812,6
         b.     1.21 Hjúkrunarrými          183,6     71,6     255,2
    86.     Við 08-791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
         1.11 Sjúkrasvið          823,5     106,0     929,5
    87.     Við 08-795 St. Jósefsspítali, Sólvangur
         1.11 St. Jósefsspítali, Sólvangur          766,8     179,0     945,8
    88.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa          641,0     -16,0     625,0
    89.     Við 09-103 Fjársýsla ríkisins
         a.     1.01 Almennur rekstur          478,7     30,0     508,7
         b.     1.47 Fjárhags- og starfsmannakerfi ríkisins          437,3     -30,0     407,3
    90.     Við 09-391 Jöfnun á örorkubyrði almennra
              lífeyrissjóða

         1.13 Sérstök framlög          0,0     100,0     100,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     100,0     100,0
    91.     Við 09-402 Fasteignamat ríkisins
         a.     1.01 Fasteignamat ríkisins          417,0     223,0     640,0
         b.     6.02 Landskrá fasteigna          100,0     -100,0     0,0
         c.     Sértekjur          -2,1     -77,9     -80,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          18,3     148,7     167,0
         e.      Innheimt af ríkistekjum          496,6     -103,6     393,0
    92.     Við 09-973 Tapaðar kröfur og tjónabætur
         6.11 Tapaðar kröfur          190,0     -110,0     80,0
          Greitt úr ríkissjóði          20,0     -110,0     -90,0
    93.     Við 09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
         5.25 Viðhald fasteigna á svæðum sem verða fyrir
              aflasamdrætti          0,0     333,0     333,0
    94.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          4.590,0     -200,0     4.390,0
    95.     Við 09-993 Ráðstafanir vegna samdráttar í
              heimiluðum þorskafla

         a.     1.01 Ráðstafanir vegna samdráttar í heimiluðum
                   þorskafla          1.102,0     -1.102,0     0,0
         b.     6.51 Ráðstafanir vegna samdráttar í heimiluðum
                   þorskafla          673,0     -673,0     0,0
    96.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-994 Virðisaukaskattur ríkisstofnana af tölvu-
               vinnslu
         a.     1.01 Virðisaukaskattur ríkisstofnana af tölvuvinnslu     0,0     71,2     71,2
         b.     1.02 Fjárheimildir ríkisstofnana fyrir virðis-
                   aukaskatt af tölvuvinnslu          0,0     -71,2     -71,2
    97.     Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.23 Jafnréttisfulltrúar ráðuneyta          0,0     32,0     32,0
         b.     1.67 Þjóðlendumál          0,0     24,0     24,0
         c.     1.90 Ýmis verkefni          134,3     10,0     144,3
    98.     Við 10-101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa          305,3     -2,8     302,5
    99.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.42 Gestastofur, söfn og markaðsstarf          13,2     -4,2     9,0
         b.     1.53 Ferðaþjónusta á svæðum sem verða fyrir
                   aflasamdrætti          0,0     80,0     80,0
         c.     1.90 Ýmislegt          40,0     9,2     49,2
    100.     Við 10-211 Rekstur Vegagerðarinnar
         a.     1.07 Þjónusta          3.349,9     -3.349,9     0,0
         b.     1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa          905,9     -905,9     0,0
         c.     1.13 Styrkir til innanlandsflugs          263,4     -263,4     0,0
         d.     1.21 Rannsóknir          123,5     -123,5     0,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          263,4     -263,4     0,0
         f.      Innheimt af ríkistekjum          4.972,8     -4.379,3     593,5
    101.     Við 10-212 Framkvæmdir Vegagerðarinnar
             
Liðurinn orðist svo: 10-212 Samgönguverkefni
         a.     1.07 Þjónusta          0,0     3.349,9     3.349,9
         b.     1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa          0,0     905,9     905,9
         c.     1.13 Styrkir til innanlandsflugs          0,0     281,4     281,4
         d.     1.21 Rannsóknir          0,0     123,5     123,5
         e.     6.10 Framkvæmdir          24.637,4     -2.100,0     22.537,4
         f.      Greitt úr ríkissjóði          10.544,4     281,4     10.825,8
         g.      Innheimt af ríkistekjum          17.442,6     2.279,3     19.721,9
    102.     Við 10-251 Umferðarstofa
         1.01 Umferðarstofa          700,4     -25,0     675,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     -25,0     -25,0
    103.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          644,7     30,0     674,7
         b.     1.11 Vaktstöð siglinga          240,0     27,0     267,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          704,2     76,0     780,2
         d.      Innheimt af ríkistekjum          154,6     -19,0     135,6
    104.      Við 10-336 Hafnarbótasjóður Liðurinn orðist svo:
              10-336 Hafnarframkvæmdir

         a.     Við 6.70 Hafnamannvirki. Liðurinn orðist svo:
              6.70 Hafnabótasjóður          1.894,8     -835,0     1.059,8
         b.     6.72 Bakkafjöruhöfn          0,0     835,0     835,0
         c.     6.73 Tollaðstaða á Seyðisfirði          60,0     22,3     82,3
         d.     6.81 Vestmannaeyjaferja          100,0     3,8     103,8
         e.      Greitt úr ríkissjóði          2.071,5     26,1     2.097,6
    105.     Við 10-475 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
         a.     6.41 Framkvæmdir          1.823,8     149,0     1.972,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          997,8     346,7     1.344,5
         c.      Innheimt af ríkistekjum          2.425,8     -197,7     2.228,1
    106.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa          183,4     6,9     190,3
    107.     Við 11-205 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
         1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands          893,9     44,0     937,9
    108.     Við 11-242 Tækniþróunarsjóður
         1.10 Tækniþróunarsjóður          580,0     20,0     600,0
    109.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         1.21 Kostnaður vegna samnings við ÍSAL          7,8     -7,8     0,0
          Greitt úr ríkissjóði          186,9     -7,8     179,1
    110.     Við 11-301 Orkustofnun
         1.01 Orkustofnun          1.114,3     101,4     1.215,7
    111.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         1.12 Jarðhitaleit          0,0     50,0     50,0
    112.     Við 11-401 Byggðaáætlun
         1.10 Byggðaáætlun          379,9     60,0     439,9
    113.     Við 12-411 Samkeppniseftirlitið
         1.01 Samkeppniseftirlitið          252,5     25,0     277,5
    114.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          12-811 Flutningssjóður olíuvara
         1.10 Flutningssjóður olíuvara          0,0     300,0     300,0
          Innheimt af ríkistekjum          0,0     300,0     300,0
115.          Við 12-831 Jöfnun kostnaðar við vöruflutninga til
              Vestfjarða

         Liðurinn orðist svo: 12-831 Jöfnun kostnaðar við
              vöruflutninga
    116.     Við 13-101 Hagstofa Íslands
         a.     1.01 Hagstofa Íslands          706,1     22,0     728,1
         b.     Sértekjur          -77,2     13,0     -64,2
    117.     Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa          305,6     -4,3     301,3
    118.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          19,7     6,5     26,2
    119.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         a.     1.01 Umhverfisstofnun          796,9     -42,0     754,9
         b.     5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          14,0     50,0     64,0
         c.     Sértekjur          -182,9     47,0     -135,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          608,4     55,0     663,4
    120.     Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
         a.     1.01 Vatnajökulsþjóðgarður          72,9     47,0     119,9
         b.     Sértekjur          0,0     -47,0     -47,0
    121.     Við 14-381 Ofanflóðasjóður
         a.     6.60 Ofanflóðasjóður          761,0     -100,0     661,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -100,0     -100,0
    122.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands          484,7     -80,0     404,7
    123.     Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          9,2     8,0     17,2
         b.     1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum          9,2     8,0     17,2
         c.     1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi          9,2     8,0     17,2
         d.     1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki          9,2     8,0     17,2
         e.     1.15 Náttúrustofa Sandgerði          9,2     8,0     17,2
         f.     1.16 Náttúrustofa Húsavík          9,2     8,0     17,2
    124.     Við 14-407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
         1.01 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar          34,6     4,0     38,6


SÉRSTÖK YFIRLIT I1. Söfn, ýmis framlög (02-919-1.90). Þús. kr.
1.
Eyrbyggja, sögumiðstöð í Grundarfirði
3.000
2.
Harmonikufélag Vestfjarða, harmonikusafn
300
3.
Hið íslenska reðursafn
800
4.
Iðnaðarsafnið á Akureyri, útisýning og ljósmyndun
2.000
5.
Kaupvangur, þróunar-, mennta- og menningarsetur á Vopnafirði
2.000
6.
Kvennasögusafn Íslands
2.000
7.
Leikminjasafn Íslands
9.000
8.
Listasafn Árnesinga
1.000
9.
Menningarfélagið Hraun, Jónasarsetur
1.500
10.
Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, rekstur
2.500
11.
Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, tölvuskráning
1.000
12.
Minjasafnið í Gröf
1.000
13.
Myndlistarsafn Tryggva Ólafssonar, Neskaupstað
2.000
14.
Safnasafnið, rekstur
2.000
15.
Selasetur Íslands
5.000
16.
Strandmenningarverkefnið NORCE
5.000
Samtals
40.100


2. Söfn, ýmis framlög menntamálaráðuneytis (02-919-1.98).
Þús. kr.
1.
Samningur, Byggðasafnið í Görðum vegna Kútters Sigurfara
12.000
2.
Samningur, Hvalamiðstöðin á Húsavík
10.000
3.
Samningur, Víkin – Sjóminjasafnið í Reykjavík
10.000
4.
Samningur, Dalabyggð, Safnahús í Búðardal
10.000
5.
Samningur, Mosfellsbær, fornleifarannsóknir við Hrísbrú
8.000
6.
Samningur, Heklusetur Leirubakka
6.000
7.
Samningur, Galdrasýning á Ströndum
6.000
8.
Styrkur til rannsóknarstofnunar og fræðaseturs, Þjóðtrúarstofu
10.000
9.
Verkefni tengd heimsminjasamningi UNESCO
6.000
10. Styrkir á grundvelli umsókna til safna sem falla ekki undir verksvið
Safnasjóðs
4.900
11. Óskipt 3.200
Samtals
86.100


3. Söfn, ýmis stofnkostnaður (02-919-6.90). Þús. kr.
1.
Bátasafn Breiðafjarðar á Reykhólum
3.000
2.
Búvéla- og búnaðarsögusafnið að Saurbæ í Eyjafjarðarsveit
1.000
3.
Byggðasafnið að Görðum, útisýningarsvæði
2.000
4.
Félag um bátaflota Gríms Karlssonar
1.000
5.
Flug- og sögusetur á Reykjanesi
1.000
6.
Flugsafn Íslands, innréttingar og uppsetning sýningar
5.000
7.
Fræðasetur vegna náttúruhamfara í Mýrdals- og Eyjafjallajökli
2.000
8.
Galdrasýning á Ströndum, Kistan í Trékyllisvík
6.000
9.
Grettisból á Laugarbakka
5.000
10.
Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði
1.000
11.
Íþróttasafn Íslands
2.000
12.
Landbúnaðarsafn Íslands
2.000
13.
Listasafn Samúels í Selárdal, bygging aðstöðuhúss
2.000
14.
Melrakkasetur Íslands
3.000
15.
Menningarfélagið Hraun, Jónasarsetur
3.000
16.
Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, frágangur lóðar
1.000
17.
Náttúrugripasafnið í Neskaupstað
1.000
18.
Safn Leifs Eiríkssonar í Dalabyggð
3.000
19.
Safn Ríkarðs Jónssonar á Djúpavogi
8.000
20.
Safnasafnið, byggingarframkvæmdir
8.000
21.
Safnhús í Neðstakaupstað á Ísafirði
5.000
22.
Sagnamiðstöð Íslands
1.000
23.
Saltfisksetur Íslands
5.000
24.
Samgönguminjasafnið í Stóragerði
5.000
25.
Samgönguminjasafnið í Ystafelli
3.000
26.
Samgöngusafnið í Skógum, geymsluhús
4.000
27.
Sauðfjársetur á Ströndum, endurbætur og kaup á húsnæði
3.000
28.
Setur Jóns Múla og Jónasar Árnasona
3.000
29.
Síldarminjasafnið á Siglufirði, viðgerð á skipum
5.000
30.
Sjávarsafn í Ólafsvík
1.000
31.
Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar
1.000
32.
Sjóminjasafnið á Hellissandi
6.000
33.
Sjóminjasafnið Ósvör
6.000
34.
Skrímslasetur á Bíldudal
4.000
35.
Steinaríki Íslands
1.000
36.
Sögusafnið í Perlunni
2.000
37.
Sögusetrið á Hvolsvelli
3.000
38.
Tækniminjasafn Austurlands, munageymsla
3.000
39.
Tækniminjasafn Austurlands, uppbygging
5.000
40.
Tæknisafn Íslands
1.000
41.
Vatnasafn í Stykkishólmi
3.000
42.
Veiðisafnið á Stokkseyri
2.000
43.
Víkin, sjóminjasafnið í Reykjavík
1.000
Samtals
133.000


4. Listir (02-982-1.90). Þús. kr.
1.
Berjadagar, tónlistarhátíð á Tröllaskaga
1.000
2.
Ferðaleikhúsið
1.200
3.
Kammertónleikar á Kirkjubæjarklaustri
500
4.
Karlakór Reykjavíkur, tónleikaferð til Færeyja
1.000
5.
Kómedíuleikhúsið
1.500
6.
Leikfélag Reykjavíkur
20.000
7.
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar, listdanskennsla
2.500
8.
Listvinafélag Vestmannaeyja
500
9.
Lókal, alþjóðleg leiklistarhátíð
2.000
10.
Menningarhátíðin Regnboginn í Mýrdalshreppi
300
11.
Menningarmiðstöð Hornafjarðar – skráning verka Svavars Guðnasonar
800
12.
Músík í Mývatnssveit
1.000
13.
Reykholtshátíð, tónlistarhátíð
3.000
14.
Samband íslenskra myndlistarmanna
6.000
15.
Skjaldborg '08, hátíð íslenskra heimildarmynda á Patreksfirði
1.000
16.
Sumartónleikar í Skálholtskirkju
3.000
17.
Tónlistarfélag Ísafjarðar
1.000
18.
Tónlistarhúsið Laugarborg í Eyjafirði
1.500
19.
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
1.000
Samtals
48.800


5. Styrkir til útgáfumála (02-983-1.11). Þús. kr.
1.
Alfræði íslenskra bókmennta og bókmenntafræða
2.500
2.
Bókaútgáfan Hólar, vísnaverkefni
5.000
3.
Byggðasaga Skagafjarðar
3.000
4.
Eldflugan, verkefnið Blábyrgi
500
5.
Eyrbyggjar, útgáfa á sögulegum fróðleik
600
6.
Flateyri 1995, heimildarit
2.000
7.
Færeysk orðabók
8.000
8. Héraðssambandið Skarphéðinn, ritun og útgáfa 100 ára sögu
sambandsins
500
9.
IBBY á Íslandi
1.000
10.
Kennslubók í nótnalestri
1.500
11.
Kennsluefni um Vestur-Norðurlönd: Ísland, Grænland og Færeyjar
1.000
12.
ORG ættfræðiþjónusta
2.000
13.
Reykholtsverkefnið
2.000
14.
Rit um fornleifarannsókn á miðaldakaupstaðnum á Gásum 2001–2006
4.500
15.
Saga forlag, Íslendingasögur á dönsku, norsku og sænsku
12.000
16.
Sigrún Helgadóttir, bók um þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum
2.000
17.
Snorrasambandið, ævisaga Snorra Sturlusonar
1.500
18.
Strandir, byggðasaga
1.500
19.
Sverrir Gíslason, ljósmyndabækur
500
20. Sögufélag Barðstrendinga, Sögufélag Ísfirðinga og Búnaðarsamband
Vestfjarða, rit um Vestur-Barðastrandarsýslu
2.000
Samtals
53.600


6. Norræn samvinna (02-984-1.90). Þús. kr.
1.
Norrræna félagið á Íslandi
9.000
Samtals
9.000


7. Æskulýðsmál (02-988-1.90). Þús. kr.
1.
AFS á Íslandi
2.000
2.
Brasilíuverkefnið
500
3.
Hvítasunnukirkjan á Íslandi, uppbygging í Kirkjulækjarkoti
2.000
4.
Kiðagil, skólabúðir
4.000
5.
Krossinn, unglingastarf
2.000
6.
Landssamband æskulýðsfélaga
5.000
7.
Skólabúðir í Reykjaskóla
2.000
8.
Snorraverkefnið
3.500
9.
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar
1.200
Samtals
22.200


8. Ýmis íþróttamál (02-989-1.90). Þús. kr.
1. Ferðasjóður vegna íþróttastarfs barna og unglinga á sambandssvæði
Héraðssambands Þingeyinga
1.000
2.
Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra
500
3.
Sumarbúðirnar Ástjörn, skrifstofuhúsnæði
4.000
4.
Svifflugfélag Akureyrar, kaup á nýrri kennslusvifflugu
1.500
Samtals
7.000


9. Ýmis framlög (02-999-1.90). Þús. kr.
1.
Akureyrarakademían
2.500
2.
AUS – Alþjóðleg ungmennaskipti, fjölmenningarnám
1.500
3.
Bókasafn Dagsbrúnar, skráning á eldri bókum, blöðum og tímaritum
2.800
4.
Dansk-íslenska félagið, menningarmál
1.000
5.
Eyfirskir fornbílar á Akureyri
1.000
6.
Fornleifastofnun Íslands
3.000
7.
Gríman – íslensku leiklistarverðlaunin
2.000
8.
Handverk og hönnun ses.
15.000
9.
Heiðar Marteinsson, kvikmyndasafn
1.000
10.
Heimili og skóli
4.000
11.
Holt í Önundarfirði – friðarsetur, viðgerð á húsnæði
1.000
12.
Hús og fólk, Flateyri
2.000
13.
Hvítasunnukirkjan í Reykjavík, félags- og forvarnastarf
2.000
14. KALAK, vinafélag Íslands og Grænlands, sund- og skákkennsla
grænlenskra barna
1.500
15.
Kirkjubæjarstofa
5.000
16.
Klúbbur matreiðslumeistara
3.000
17.
Kvenfélagasamband Íslands, rekstur
5.500
18.
Kvenréttindafélag Íslands
3.400
19.
Leiðbeiningarstöð heimilanna
3.500
20.
Mataræði og mannlíf í Reykjavík í 100 ár
2.000
21.
Mats Wibe Lund sf., heimildamyndasafn
2.000
22.
Miðstöð munnlegrar sögu
2.000
23.
Músík og saga, munnleg geymd
3.000
24.
Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri
1.500
25.
ÓB-ráðgjöf, verkefnið „hugsað um barn“
5.000
26. Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum, gagnabankinn
Kvennaslóðir
2.000
27.
Rannsóknir og greining, félagsvísindarannsóknir
4.000
28.
Rannsóknir og greining, rannsókn meðal foreldra barna í 9. bekk
2.400
29.
Rekstrarfélag Sarps sf.
5.000
30.
Spes – alþjóðleg barnahjálp, barnaþorp í Tógó
2.000
31.
Starfsendurhæfing Austurlands
2.000
32.
Starfsendurhæfing Skagafjarðar
2.000
33.
Sturlustofa í Dölum
800
34.
Surtseyjarfélagið
500
35.
Sögufélag
3.000
36.
Torfusamtökin
3.500
37.
Tölvumiðstöð fatlaðra, tölvur og námskeið
700
38.
Útgáfa bókar um íslenska faldbúninginn
4.000
39.
Vefsetrið Stærðfræðin hrífur og KappAbel stærðfræðikeppnin
1.200
40.
Vestfirðir á miðöldum
5.000
41.
Víkingahátíðin í Hafnarfirði
1.000
42.
Zontaklúbbur Akureyrar, Nonnahús
1.800
43.
Þingeyskur sögugrunnur
1.000
44.
Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, rekstur
1.000
45.
Þórbergssetur á Hala í Suðursveit, rekstrarstyrkur
8.000
46.
Önfirðingafélagið í Reykjavík, Sólbakkamenning
1.500
Samtals
128.600


10. Ýmis framlög menntamálaráðuneytis (02-999-1.98). Þús. kr.
1.
Átaksverkefni vegna lesblindu í skólum landsins
10.000
2.
Samningur við Íþróttaakademíuna á Reykjanesi
12.000
3.
Samningur til styrktar uppbyggingu Þórbergsseturs
7.500
4. Framlag til Gaulverjaskóla vegna tilraunaverkefnis um
meðferðarstarfsemi
8.700
5. Alþjóðasamningar er varða menningarmál, aðildargjöld og
stjórnvaldskostnaður
16.500
6.
Ýmis menningarverkefni í upplýsingatækni
15.000
7. Framlag til undirbúnings ráðherrafundar Evrópuráðsins um fjölmiðla
árið 2009
5.000
8.
Framlag vegna Dags íslenskrar tungu
2.000
9.
Ýmsir samningar og styrkir varðandi menningarmál
78.300
Samtals
155.000


11. Ýmislegt, ýmis stofnkostnaðarframlög (02-999-6.90). Þús. kr.
1.
Áttæringurinn Vigur-Breiður, viðgerð
1.000
2.
Baðklefar við útisundlaug við Hagavaðal á Barðaströnd
1.000
3.
Báturinn Jóhanna, endursmíði og varðveisla
1.000
4.
Björgunarskútan María Júlía, endursmíði og varðveisla
1.000
5.
Byggðasafnið að Görðum, viðhald á bátasafni
1.000
6.
Bygging landnámsbæjar í Herjólfsdal
5.000
7.
Eikarbáturinn Húni II, viðhald
5.000
8.
Eikarbáturinn Sædís, endurmíði og varðveisla
1.000
9.
Eikarskipið Guðbjörg ÍS, endursmíð
1.000
10.
Fjölnota menningarhús í Grímsey
5.000
11.
Fuglasafn Sigurgeirs í Mývatnssveit
4.000
12.
Garðarshólmi, upplifunar- og þekkingarmiðstöð
5.000
13.
Gásir í Eyjafirði, lifandi miðaldakaupstaður
10.000
14.
Gömul trébryggja á Hjalteyri við Eyjafjörð, endurbygging
3.000
15.
Hafnarfjarðarbær, endurbygging Reykdalsvirkjunar
3.000
16.
Hálendismiðstöð á Hveravöllum
4.000
17.
Hátæknisetur Íslands
5.000
18.
Heimskautsgerði á Raufarhöfn
20.000
19.
Hreindýrasetur í Skjöldólfsstaðaskóla á Jökuldal
1.000
20.
Hvolpafossvirkjun í Gunnólfsá á Kleifum í Ólafsfirði, endurbygging
5.000
21.
Íslenski bærinn, kennslu- og fræðamiðstöð
2.000
22.
Íþróttahús Íþróttafélags fatlaðra, viðbygging
20.000
23.
Íþróttamiðstöðin á Hóli, Siglufirði
2.000
24.
Jarðfræðisetur Walkers á Breiðdalsvík
10.000
25.
Jarðskjálftasetur á Kópaskeri
6.000
26.
Kirkjumiðstöðin við Vestmannsvatn, viðhald
1.000
27.
Kjarvalsstofa, undirbúningur að byggingu þjónustuhúss
3.000
28.
Landnámssetur Íslands
10.000
29.
Landsmót UMFÍ á Akureyri 2009
15.000
30.
Landsmót UMFÍ í Kópavogi 2007
15.000
31.
Landssamband íslenskra akstursfélaga, rafrænt myndasafn
2.000
32.
Látrabjarg, fræðslu- og þjónustusetur
2.000
33.
Lista- og menningarverstöðin á Stokkseyri, brunavarnir
2.000
34.
Mannvirkjasjóður Knattspyrnusambands Íslands
15.000
35.
Menningarsetur að Útskálum
3.000
36.
Minjareitur á Kálfatjörn
400
37.
Mótorbáturinn Lóa, endurbygging
1.000
38.
Niðurrif frystihúss í Flatey
10.000
39.
Orgel Landakotskirkju, viðhald
200
40.
Selasetur Íslands, aukið rannsóknastarf
10.000
41.
Selaskoðunarstaður á Illugastöðum á Vatnsnesi
5.000
42.
Sigurgeir ljósmyndari ehf, flokkun og skráning ljósmyndasafns
4.000
43.
Sjóræningjahúsið á Patreksfirði
5.000
44.
Skaftfell, miðstöð myndlistar á Austurlandi, breytingar á húsnæði
500
45.
Skíðasvæði í Tindastól, uppbygging
5.000
46.
Skíðasvæðið á Dalvík, snjóframleiðsla
3.000
47.
Skíðasvæðið í Stafdal, uppbygging
5.000
48.
Skólabúðir á Tálknafirði
3.000
49.
Spákonuhof á Skagaströnd
5.000
50.
Svartárkot, menning – náttúra
10.000
51.
Sýning um ævi og ferðir Önnu frá Moldnúpi
1.000
52.
Textílsetur Íslands, fjöltækniskóli og gagnagrunnur
2.000
53.
Textílsetur Íslands, norrænt textílþing og sýning
2.000
54.
Trébáturinn Fengsæll ÍS 83
1.000
55.
Tyrkjaránssetur í Vestmannaeyjum
3.000
56.
Töfragarðurinn á Stokkseyri
2.000
57. Unglingalandsmót UMFÍ í Grundarfirði 2009, uppbygging
íþróttamannvirkja
15.000
58.
Unglingalandsmót UMFÍ í Þorlákshöfn 2008
15.000
59.
Ungmenna- og tómstundabúðir að Laugum í Sælingsdal
10.000
60.
Vestmannaeyjabær, „handritin heim“
5.000
61.
Vestnorræna menningarhúsið í Hafnarfirði
1.000
62.
Vesturfaramiðstöð Austurlands
1.000
63.
Vélbáturinn Blátindur VE 21, endurbygging
2.000
64.
Vélbáturinn Tóti, endursmíði og varðveisla
1.000
65.
Vélbáturinn Ölver frá Bolungarvík, endurbygging
1.000
66.
Þjóðfræðimiðstöð á Stokkseyri
3.000
67.
Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, húsnæði og sýning
6.000
Samtals
328.100


12. Ýmis verkefni (04-190-1.90). Þús. kr.
1.
Austurlamb ehf., söluverkefni
1.000
2.
Ár kartöflunnar 2008
1.500
3.
Búnaðarsaga Íslands
1.500
4. Eyðing kerfils og vörn gegn útbreiðslu hans, tilraunaverkefni í
Eyjafjarðarsveit
2.000
5.
Gróður fyrir fólk í Fjarðabyggð
3.000
6.
Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs
5.000
7.
Göngubrú yfir Selá í Vopnafirði
1.500
8.
Jöklarannsóknir í Austur-Skaftafellssýslu
3.000
9.
Landssamtök skógareigenda
6.000
10.
Landvernd
5.700
11.
Rannsóknir á glerál
1.500
12.
Skrúður í Dýrafirði, bætt aðkoma og aðgengi
5.000
13.
Sorpstöð Suðurlands, kaup á færanlegum brennslugámi
1.000
14.
Sögusetur íslenska hestsins
6.000
15.
Tún – vottunarstofa
5.000
16.
Æðarræktarfélag Íslands
500
Samtals
49.200


13. Ýmis framlög landbúnaðarráðuneytis (04-190-1.98). Þús. kr.
1.
Kynbætur í fiskeldi
10.300
2.
Rannsóknarstarfsemi í landbúnaði
10.300
3.
Tilraunastöðin Stóra-Ármóti
2.000
Samtals
22.600


14. Fyrirhleðslur (04-311-1.90). Þús. kr.
1.
Vesturland og Vestfirðir
6.000
2.
Norðurland
15.000
3.
Austurland
7.000
4.
Suðurland
29.000
5.
Jökulsá á Fjöllum
6.000
6.
Hornafjarðarfljót
6.000
7.
Heildarúttekt
2.400
Samtals
71.400

15. Ýmislegt (05-190-1.90). Þús. kr.
1.
Fiskrannsóknir í Sandgerði
1.000
2.
Grásleppurannsóknir í Húnaflóa og Skagafirði
1.000
3.
Laxfiskar, atferlisvistfræði laxa í sjó
2.300
4.
Rannsóknir á grunnsævi við Ísland
1.500
5.
Rannsóknir á ósalúru og nýtingarmöguleikum hennar
3.000
6.
Saga hvalveiða við Ísland
500
7.
Skelrækt, félagasamtök
2.000
Samtals
11.300


16. Ýmis framlög sjávarútvegsráðuneytis (05-190-1.98). Þús. kr.
1.
Rannsóknir á ræktunarsvæði kræklings og veiðisvæði kúfisks
3.000
2. Til að gæta íslenskra hagsmuna á alþjóðavettvangi, m.a. vegna
milliríkjasamninga
6.200
3.
Hafréttarstofnun
4.000
4.
Vör, sjávarrannsóknasetur í Ólafsvík
25.000
5.
Gagnaveita um haf og sjávarútveg
5.000
6.
Rannsóknir vegna eldis sjávardýra á Patreksfirði
20.000
7.
Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd
20.000
8. Samvinnuverkefni Versins á Sauðárkróki, Matís ohf. og Háskólans á
Hólum
20.000
9.
Óskipt
1.400
Samtals
104.600


17. Ýmis framlög (07-999-1.90). Þús. kr.
1.
ADHD-samtökin
2.500
2.
Aflið, systursamtök Stígamóta á Norðurlandi
2.000
3.
Alþjóðahúsið
4.100
4.
Barnaheill
3.500
5.
Blátt áfram, forvarnaverkefni
3.500
6.
Blindrafélagið
10.000
7.
Daufblindrafélag Íslands
1.200
8.
Ekron, starfsþjálfun
4.000
9.
Ellimálanefnd Þjóðkirkjunnar, sumarorlof eldri borgara
1.000
10.
Félag ábyrgra feðra
1.500
11.
Félag áhugafólks um Downs-heilkenni
500
12.
Félag einstæðra foreldra
2.000
13.
Félag heyrnarlausra
3.000
14.
Hjálparstarf kirkjunnar
2.000
15.
Hlutverk – Samtök um vinnu og verkþjálfun
600
16.
Höndin, mannúð og mannrækt
2.000
17.
Kvennaráðgjöfin
800
18.
Landsbyggðin lifi
1.000
19.
Landssamband eldri borgara
5.000
20.
Landssamtökin Þroskahjálp, fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur
800
21.
Landssamtökin Þroskahjálp, rekstur
9.000
22.
Múlalundur, vinnustofa öryrkja
2.000
23.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
5.000
24.
Saman-hópurinn, „Veistu hvað barnið þitt hefst að?“
1.000
25.
Samhygð, samtök um sorg og sorgarviðbrögð
200
26.
Samtök áhugafólks um spilafíkn
800
27.
Samtökin 78
1.500
28.
Sjálfsbjörg
4.500
29.
Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð
1.500
30.
Systkinasmiðjan
600
31.
Umsjónarfélag einhverfra
1.500
32.
Vernd – fangahjálp
2.000
33.
Vímulaus æska
7.500
Samtals
88.100


18. Ýmis framlög félagsmálaráðuneytis (07-999-1.98). Þús. kr.
1.
Nýjungar í meðferðarstarfi fyrir börn og unglinga
10.000
2.
Rannsóknarsetur í vinnu- og jafnréttismálum
6.000
3.
Sjónarhóll
15.500
4.
Verkefnið Karlar til ábyrgðar
6.500
5.
Samtökin 78
1.500
6.
Styrkir til verðandi kjörforeldra ættleiddra barna erlendis frá
20.000
7.
Óráðstafað
10.700
Samtals
70.200


19. Ýmis framlög (08-399-1.90). Þús. kr.
1.
AE-starfsendurhæfing, hlutverkasetur
4.000
2.
Alnæmissamtökin á Íslandi
1.700
3.
Astma- og ofnæmisfélagið
1.000
4.
Beinvernd
700
5.
Bergmál, líknar- og vinafélag
700
6.
Blóðgjafafélag Íslands
800
7.
Endurhæfingarklúbbur fyrir öryrkja á Akranesi
1.500
8.
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, ímyndarverkefni
1.500
9.
Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir
1.200
10.
Gigtarfélag Íslands
2.500
11.
Heilaheill
1.200
12.
Heilsubærinn Bolungarvík
1.000
13.
Hjartaheill, blóðfitumælingar
1.200
14.
Hjartaheill, útgáfustarfsemi
1.500
15.
Húsnæðisfélag SEM
2.000
16.
LAUF, Landssamtök áhugafólks um flogaveiki
1.200
17. Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda
og aðstandendur
3.000
18.
MS-félag Íslands, íbúð fyrir sjúklinga utan af landi
1.000
19.
Mænuskaðastofnun Íslands
10.000
20.
Parkinssonsamtökin á Íslandi, afmælisráðstefna
300
21.
Parkinssonsamtökin á Íslandi, jafningjastuðningur
400
22.
Parkinssonsamtökin á Íslandi, rekstur skrifstofu
800
23.
PKU-félagið á Íslandi
1.000
24.
Samtök kvenna með endómetríósu
800
25.
Samtök lungnasjúklinga
1.000
26.
Samtök psoriasis- og exemsjúklinga
2.500
27.
Samtök sykursjúkra
1.400
28.
Samtökin Lífsvog
500
29.
SÍBS, fræðslumynd
1.500
30.
Skjöldur, skóli fyrir geðfötluð börn
15.000
31.
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna
2.000
32.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, sumardvöl í Reykjadal
5.000
33.
Sverir samherjar, þverfagleg meðferð við offitu barna
2.000
34.
Tourette-samtökin, þýðingar- og fræðsluverkefni
600
35.
Vífill, félag einstaklinga með svefnháðar öndunartruflanir / kæfisvefn
500
Samtals
73.000


20. Ýmis framlög heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis (08-399-1.98). Þús. kr.
1.
Gæðastyrkir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis
2.500
2.
Athvarf fyrir geðsjúka á Akureyri
2.000
3.
Missoc-þátttökugjald
2.500
4.
Þátttaka í alþjóðlegu starfi
2.500
5.
Samkomulag um kaup og þjálfun fimm blindrahunda
5.000
6.
Óskipt
6.900
Samtals
21.400

21. Gestastofur, söfn og markaðsstarf (10-190-1.42). Þús. kr.
1.
Ferðaþjónustan Grunnavík, endurbygging gamallar bryggju
2.000
2.
Ferðaþjónustan Grunnavík, menningartengd ferðaþjónusta
2.000
3.
Hákarlasýning og gestastofa í Bjarnarhöfn
2.000
4.
Minja- og handverkshúsið Kört
3.000
Samtals
9.000


22. Ýmislegt (10-190-1.90). Þús. kr.
1.
Á slóð Vatnsdælasögu
3.000
2.
Dimmuborgarstofa
5.000
3.
Drangeyjarfélagið, hafnargerð
1.500
4.
Ferðafélag Íslands, skálar norðan og austan Vatnajökuls
10.000
5.
Félag um Snjáfjallasetur
3.000
6.
Grettislaug á Reykjaströnd í Skagafirði
1.700
7.
Hlein í Reykjarfirði, dýpkun
1.000
8.
Hveravallafélagið, mannahald á Hveravöllum á veturna
2.000
9.
Markaðsskrifstofa ferðamála á Norðurlandi
5.000
10.
Markaðsstofa Austurlands, markaðsátak í ferðamálum
3.000
11. Reykhólahreppur, samgöngustyrkur út í Skáleyjar og Flatey á
Breiðafirði
1.500
12.
Samtök um sögutengda ferðaþjónustu
2.000
13.
Slysavarnafélagið Landsbjörg, minjasafn
1.000
14.
Söguslóðir Hrafnkelssögu
1.000
15.
Upplýsingamiðstöðin á Kirkjubæjarklaustri
2.700
16.
Vestmannaeyjabær, ferðamál
300
17.
Víkingar á Vestfjörðum, menningartengd ferðaþjónusta
5.000
18.
Örnefnafélagið Snókur, Siglufirði
500
Samtals
49.200


23. Ýmis framlög samgönguráðuneytis (10-190-1.98). Þús. kr.
1.
Til markaðsstarfs og gestastofa
7.400
2.
Menningartengd ferðaþjónusta
10.000
3.
Samstarf ríkis og sveitarfélaga um menningarmál
58.000
4.
Óskipt
8.500
Samtals
83.900


24. Lendingabætur (10-336-6.74). Þús. kr.
1.
Búðir og Hellnar, Snæfellsbæ
200
2.
Flatey, Breiðafirði, flotbryggja
2.100
3.
Króksfjarðarnes, endurbætur bryggju
1.500
4.
Bryggjan Reykjanesi, Súðavíkurhreppi, öryggisljós
500
5.
Selsvör við Bæ í Steingrímsfirði
1.000
6.
Við athafnasvæði Rifóss í Kelduhverfi
1.000
7.
Skálanes, Seyðisfirði
1.000
Samtals
7.300


25. Nýsköpun og markaðsmál (11-299-1.50). Þús. kr.
1.
Árneshreppur, átak til atvinnusköpunar
3.000
2.
Basalttrefjaframleiðsla á Sauðárkróki
6.000
3.
Fjallabyggð er frumkvöðull
4.500
4.
Rannsókn á vatni í Héðinsfjarðargöngum
1.500
5.
Rannsóknastofa í hagnýtri örverufræði
7.500
6.
Sprotaþing Íslands, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki
2.500
Samtals
25.000


26. Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög iðnaðarráðuneytis
    (11-299-1.98).
Þús. kr.
1.
Íslandskynning í Brussel
7.000
2.
Verkefni á sviði atvinnuþróunarmála
13.500
3.
Verkefni á sviði nýsköpunarmála
23.000
4.
Kynningarmál
2.200
5.
Jafnréttismál
3.000
Samtals
48.700


27. Ýmis verkefni iðnaðarráðuneytis (11-399-1.98). Þús. kr.
1.
Úrskurðar- og samráðsnefnd um framkvæmd raforkulaga
3.500
2.
Kynningar- og útgáfukostnaður
1.000
3.
Loftslagsmál
3.000
4.
Hitaveitulög
2.000
5.
Aðkeypt sérfræðiþjónusta
3.000
6.
Olíumál
5.800
7.
Erlendir orkusamningar
7.000
8.
Norræn verkefni
2.000
Samtals
27.300

28. Ýmis verkefni (14-190-1.90). Þús. kr.
1.
Arnarsetur Íslands
1.500
2.
Félag umhverfisfræðinga á Íslandi
1.000
3.
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands
3.000
4.
Hreinlætisaðstaða á hálendi Skaftárhrepps
3.000
5.
Náttúran er ehf, vefur með umhverfisvitund
1.500
6.
Náttúrufræðistofa Kópavogs
5.000
7.
Skotveiðifélag Íslands, eyðing minks og refs og gæsarannsóknir
2.000
8.
Svifryksmælir á Akureyri
8.000
9.
Umhvefissamtökin Blái herinn
1.200
Samtals
26.200


29. Ýmis framlög umhverfisráðuneytis (14-190-1.98). Þús. kr.
1.
Skráningar- og viðskiptakerfi yfir útstreymisheimildir
15.000
2.
Frjáls félagasamtök
10.000
3.
Prófessorsstaða við líffræðiskor Háskóla Íslands
9.000
4.
Staðardagskrá 21
5.000
5.
Umhverfisfræðsluráð
1.500
6.
Byggingastaðlar
700
7.
Samstarf við Kína á sviði umhverfismála og jarðskjálftavöktunar
4.000
8.
Vistvæn innkaup
3.000
9.
Ýmis umhverfisverkefni
6.800
10.
Óskipt
11.500
Samtals
66.500

SÉRSTÖK YFIRLIT II

Lækkun fjárheimilda stofnana vegna endurgreiðslna á
virðisaukaskatti af tölvuvinnslu.

    Lækkun fjárheimildar sem samtals nemur 71,2 m.kr. á viðfangsefninu 09-994-1.02 Fjárheimildir ríkisstofnana fyrir virðisaukaskatt af tölvuvinnslu skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
Viðf. Heiti viðfangs M.kr.     
00-620-1.01 Ríkisendurskoðun -0,2
01-902-1.01 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum -0,2
02-201-1.01 Háskóli Íslands -0,4
02-202-1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum -0,2
02-209-1.01 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum -0,2
02-302-1.01 Menntaskólinn á Akureyri -0,2
02-304-1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð -0,3
02-308-1.01 Menntaskólinn í Kópavogi -0,2
02-319-1.90 Framhaldsskólar, óskipt -2,0
02-351-1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla -0,5
02-352-1.01 Flensborgarskóli -0,2
02-359-1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri -0,7
02-516-1.01 Iðnskólinn í Hafnarfirði -0,2
02-902-1.01 Þjóðminjasafn Íslands -4,2
02-903-1.01 Þjóðskjalasafn Íslands -0,2
02-905-1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn -1,0
02-907-1.01 Listasafn Íslands -0,3
03-101-1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa -0,3
04-234-1.01 Landbúnaðarstofnun -0,6
04-262-1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands -0,3
04-311-1.01 Landgræðsla ríkisins -0,4
04-331-1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar -0,2
06-101-1.01 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa -0,4
06-106-1.01 Þjóðskrá -1,3
06-111-1.10 Kosningar -0,9
06-210-1.01 Héraðsdómstólar -0,9
06-251-1.01 Persónuvernd -0,2
06-301-1.05 Ríkissaksóknari -0,2
06-303-1.01 Ríkislögreglustjóri -0,5
06-312-1.01 Yfirstjórn -0,2
06-390-1.10 Ýmis löggæslukostnaður -0,6
06-395-1.90 Landhelgisgæsla Íslands -0,7
06-397-1.01 Schengen-samstarf -0,4
06-411-1.01 Sýslumaðurinn í Reykjavík -0,3
06-430-1.01 Yfirstjórn -0,6
07-101-1.01 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa -0,2
07-313-1.01 Jafnréttisstofa -0,2
07-331-1.01 Vinnueftirlit ríkisins -0,3
07-400-1.01 Almennur rekstur -0,2
07-701-1.01 Almennur rekstur -2,2
07-702-1.01 Almennur rekstur -1,3
07-980-1.01 Vinnumálastofnun -0,2
08-101-1.01 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa -0,6
08-301-1.01 Landlæknir -0,4
08-305-1.01 Lýðheilsustöð -0,7
08-324-1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands -0,4
08-327-1.01 Geislavarnir ríkisins -0,2
08-373-1.01 Landspítali -3,5
08-397-1.01 Lyfjastofnun -0,7
08-506-1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu -2,7
08-711-1.11 Sjúkrasvið -0,3
08-725-1.11 Sjúkrasvið -0,4
08-755-1.11 Sjúkrasvið -0,5
08-777-1.11 Sjúkrasvið -0,2
08-787-1.11 Sjúkrasvið -0,8
08-791-1.11 Sjúkrasvið -0,2
08-795-1.11 St. Jósefsspítali, Sólvangur -0,5
09-101-1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa -0,2
09-103-1.01 Almennur rekstur -11,1
09-201-1.01 Almennur rekstur -6,9
09-262-1.01 Tollstjórinn í Reykjavík -5,6
09-402-1.01 Fasteignamat ríkisins -2,0
09-980-1.05 Rekstur tölvukerfis -1,7
09-999-1.90 Ýmis verkefni -0,8
10-211-1.01 Almennur rekstur -1,3
10-512-1.01 Póst- og fjarskiptastofnunin -0,3
10-651-1.01 Ferðamálastofa -0,8
11-102-1.01 Einkaleyfastofan -0,3
12-411-1.01 Samkeppniseftirlitið -0,5
12-421-1.01 Neytendastofa -0,3
14-211-1.01 Umhverfisstofnun -1,0
14-301-1.01 Skipulagsstofnun -0,7
14-401-1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands -0,8
Samtals -71,2