Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 521. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1025  —  521. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á ýmsum l. vegna breytts fyrirkomulags á skráningu og þinglýsingu skipa.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur frá samgönguráðuneytinu. Umsagnir um málið bárust frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Samtökum fjármálafyrirtækja, Siglingastofnun Íslands og Fasteignamati ríkisins.
    Með frumvarpinu er lagt til að tekinn verði upp samræmdur þinglýsingargagnagrunnur fyrir skip í þinglýsingarkerfi Landskrár fasteigna hjá Fasteignamati ríkisins með það að markmiði m.a. að tryggja samræmi milli aðalskipaskrár og þinglýstra heimilda um skip. Þá er einnig lagt til að í samræmi við alþjóðasamþykkt um mælingu skipa verði skip framvegis mæld í brúttótonnum í stað brúttórúmlesta.
    Á fundum nefndarinnar komu fram upplýsingar um að það er til mikillar einföldunar og tímasparnaðar við framkvæmd þinglýsinga að taka upp samræmdan þinglýsingargrunn auk þess sem það eykur öryggi gagna að unnt sé að senda þau rafrænt milli embætta.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt.
    Karl V. Matthíasson og Ólöf Nordal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.


Alþingi, 16. maí 2008.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir,
form., frsm.
Herdís Þórðardóttir.
Álfheiður Ingadóttir,
með fyrirvara.

Árni Johnsen.
Valgerður Sverrisdóttir.
Ármann Kr. Ólafsson.

Guðjón A. Kristjánsson.