Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 531. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1134  —  531. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna flutnings stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði, fiskræktar o.fl. til Fiskistofu.

Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd.     1.      Við 2. gr. Greinin orðist svo:
              Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða við lögin:
                  a.      Í stað orðanna „eldi vatnafiska“ í 1. málsl. kemur: fiskeldi.
                  b.      Í stað orðsins „ellefu“ í 3. málsl. kemur: tólf.
                  c.      Í stað orðanna „og sjávarútvegsráðuneyti“ í 3. málsl. kemur: Hafrannsóknastofnuninni og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
                  d.      Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sker atkvæði formanns úr ef ágreiningur verður í nefndinni.
     2.      Á undan 3. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Í stað„landbúnaðarráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
     3.      Við 4. gr. Greinin orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða I við lögin:
                  a.      Í stað orðanna „eldi vatnafiska“ í 1. málsl. kemur: fiskeldi.
                  b.      Í stað orðsins „ellefu“ í 3. málsl. kemur: tólf.
                  c.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ kemur: sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
                  d.      Í stað orðanna „og sjávarútvegsráðuneyti“ í 3. málsl. kemur: Hafrannsóknastofnuninni og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
                  e.      Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sker atkvæði formanns úr ef ágreiningur verður í nefndinni.
     4.      Við 6. gr. Greinin orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða við lögin:
                  a.      Í stað orðanna „eldi vatnafiska“ í 1. málsl. kemur: fiskeldi.
                  b.      Í stað orðsins „ellefu“ í 3. málsl. kemur: tólf.
                  c.      Í stað orðanna „og sjávarútvegsráðuneyti“ í 3. málsl. kemur: Hafrannsóknastofnuninni og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
                  d.      Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sker atkvæði formanns úr ef ágreiningur verður í nefndinni.
     5.      Við 7. gr. Greinin orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
                  a.      1. mgr. orðast svo:
                      Framkvæmd stjórnsýslu og eftirlits samkvæmt lögum þessum skal vera á sérstöku sviði Fiskistofu sem nefnist lax- og silungsveiðisvið. Fiskistofustjóri ræður sviðsstjóra til að stýra því sviði. Skal hann hafa háskólapróf sem nýtist honum í starfi og heyra undir fiskistofustjóra.
                  b.      Í stað orðsins „Matvælastofnun“ í 3. mgr. og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Fiskistofa.
                  c.      Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Lax- og silungsveiðisvið.
     6.      Á eftir 7. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                      Við lögin bætist ný grein, 4. gr. a, og orðast svo ásamt fyrirsögn:

Veiðieftirlitsmenn.

                 Fiskistofa skipar eftirlitsmenn með veiði samkvæmt lögum þessum þar sem þurfa þykir enda æski þess veiðifélag eða veiðiréttarhafar, þar sem veiðifélag hefur ekki verið stofnað, og greiði kostnað af eftirlitinu. Á sama hátt skipar Fiskistofa eftirlitsmann með klaköflun þar sem þurfa þykir og greiðir viðkomandi klakleyfishafi kostnað sem af þessu leiðir.
                      Fiskistofu er heimilt að skipa eftirlitsmenn með því að bann við laxveiðum í sjó sé virt. Kostnaður við störf þeirra greiðist úr ríkissjóði.
                 Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því að veiði í umdæmi þeirra sé stunduð með löglegum hætti. Þeir safna skýrslum, m.a. skulu þeir gera skrár um veiðivélar, lagnir og drætti í umdæmum sínum og sjá um merkingu veiðarfæra. Nánari fyrirmæli um starfsemi eftirlitsmanna setur Fiskistofa í erindisbréfi.
                 Eftirlitsmenn skulu eiga frjálsa för um veiðivatn, meðfram því og um netlög í sjó eftir því sem þörf krefur. Þeir hafa vald til að taka upp ólögleg veiðitæki eða veiðitæki sem notuð eru á óleyfilegum tíma eða óleyfilegum stað.
     7.      Við 9. gr. Greinin orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I við lögin:
                  a.      Í stað orðanna „eldi vatnafiska“ í 1. málsl. kemur: fiskeldi.
                  b.      Í stað orðsins „ellefu“ í 3. málsl. kemur: tólf.
                  c.      Í stað orðanna „og sjávarútvegsráðuneyti“ í 3. málsl. kemur: Hafrannsóknastofnuninni og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
                  d.      Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sker atkvæði formanns úr ef ágreiningur verður í nefndinni.
     8.      Við 12. gr. Á eftir orðinu „fiskræktar“ í a-lið komi: fiskeldis.
     9.      Við 13. gr. Á eftir orðinu „fiskræktar“ í b-lið komi: fiskeldis.
     10.      A-liður 14. gr. falli brott.
     11.      15. gr. falli brott.