2008-12-19 11:17:00# 136. lþ.#F 63.#2. fundur. Kjararáð., til 11:22:27| A gert 13 15:36
[prenta uppsett í dálka] 63. fundur, 136. lþ.

Kjararáð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 210. mál (launalækkun alþingismanna og ráðherra). --- Þskj. 283, nál. 380.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:20]

Brtt. í nál. 380,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GMJ, GAK, JM) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, EBS, HSH, HerdÞ, ISG, MS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:19]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. í nál. 380,2 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, KVM, KJak, KÓ, KolH, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GMJ, JM) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BBj, EBS, GAK, HSH, HerdÞ, ISG, JónG, KaJúl, KHG, MS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:20]

Pétur H. Blöndal:


1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GMJ, GAK, JM) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BBj, EBS, HSH, HerdÞ, ISG, JónG, KHG, MS, SJS, VS) fjarstaddir.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GMJ, GAK, JM) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BBj, EBS, HSH, HerdÞ, ISG, JónG, KHG, MS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.