Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 174. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 646  —  174. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Frá minni hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar.     Varatillögur (sbr. frávísunartillögu í nál. á þskj. 645):
     1.      Við 3. gr.
                  a.      A-liður orðist svo: 5. mgr. orðast svo:
                      Á hverju fiskveiðiári er einungis heimilt að flytja af fiskiskipi aflamark, umfram aflamark sem flutt er til skips, sem nemur 25% af samanlögðu aflamarki sem fiskiskipi er úthlutað. Í þessu sambandi skal aflamark metið í þorskígildum á grundvelli verðmætahlutfalla einstakra tegunda, sbr. 19. gr. Heimilt er Fiskistofu að víkja frá þessari takmörkun á heimild til flutnings á aflamarki vegna breytinga á skipakosti útgerðar eða þegar skip hverfur úr rekstri um lengri tíma vegna alvarlegra bilana eða sjótjóns, samkvæmt nánari reglum sem ráðherra setur um skilyrði flutningsins. Sé aflahlutdeild flutt á milli skipa í eigu sama aðila skal heimilt að flytja aflamark sem úthlutað hefur verið vegna aflahlutdeildarinnar ásamt aflahlutdeildinni.
                  b.      B-liður falli brott.
                  c.      C-liður orðist svo: 6. mgr. fellur brott.
                  d.      D-liður orðist svo: 7. mgr. fellur brott.
     2.      Við 4. gr. bætist nýr málsliður sem orðist svo: Þrátt fyrir ákvæði 1. efnismálsl. a-liðar 3. gr. skal miða við 42% í stað 25% fiskveiðiárið 2010/2011 og 36% í stað 25% fiskveiðiárið 2011/2012.
     3.      Ákvæði til bráðabirgða I orðist svo:
                      Heimilt er að hluti heildarafla í skötusel hjá skipum sem ekki stunda beinar skötuselsveiðar sé utan aflamarks. Ráðherra útfærir heimildina frekar í reglugerð auk þess að tiltaka nákvæma prósentutölu heimilaðs meðafla.