Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 581. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
2. uppprentun.

Þskj. 1205  —  581. mál.
Leiðrétting.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á varnarmálalögum, nr. 34/2008.

Frá meiri hluta utanríkismálanefndar (ÁÞS, ÖJ, VBj, SER, BirgJ, ÞSveinb).
Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


     1.      Við 3. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Slíkir samningar skulu kynntir utanríkismálanefnd Alþingis.
     2.      Við 5. gr. Í stað tilvísunarinnar „22. gr.“ í a-lið komi: 24. gr.
     3.      Á eftir 15. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                  25. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
        

Skýrsla um varnarmál.


                  Utanríkisráðherra flytur utanríkismálanefnd Alþingis árlega skýrslu um varnar- og öryggismál og framkvæmd laga þessara. Enn fremur hefur ráðherra samráð við utanríkismálanefnd um öll meiri háttar varnar- og öryggismál, sbr. 24. gr. þingskapalaga.
     4.      Við 16. gr. Greinin orðist svo:
                   26. gr. laganna fellur brott.
     5.      Við 19. gr.
              a.      4. tölul. orðist svo: Við gildistöku laga þessara skal forstjóri Varnarmálastofnunar leystur undan reglubundnum starfsskyldum sínum, þ.m.t. stjórn stofnunarinnar og ábyrgð á daglegum rekstri. Frá sama tíma skipar utanríkisráðherra verkefnisstjórn sem tekur yfir starfsskyldur forstjórans, en embætti forstjóra er lagt niður um leið og stofnunin. Skal núverandi forstjóri vera verkefnisstjórninni til aðstoðar og ráðgjafar frá því að starfsskyldum er létt af honum til þess tíma er stofnunin er lögð niður svo að sem minnst röskun verði á starfsemi hennar. Á þeim tíma skal hann njóta sömu kjara og hann nýtur nú, en um rétt hans eftir að stofnunin er lögð niður fer skv. 34. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Verkefnisstjórnin ber ábyrgð á daglegum rekstri stofnunarinnar og verkefnum samkvæmt lögunum þar til stofnunin verður lögð niður, sbr. 3. tölul. Hún getur gert tillögur til utanríkisráðherra um ráðstöfun verkefna skv. 7. gr. a. Hún skal skipuð fimm einstaklingum sem tilnefndir eru af forsætisráðuneyti, utanríkisráðuneyti, fjármálaráðuneyti, dómsmála- og mannréttindaráðuneyti og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti.
              b.      Fyrri málsliður 5. tölul. orðist svo: Starfsfólki Varnarmálastofnunar, sem við gildistöku laga þessara fæst við þau verkefni sem kunna að verða falin öðrum stofnunum, skal fyrir 1. janúar 2011 boðið starf hjá þeim ríkisstofnunum sem falin verða verkefni samkvæmt lögum þessum, sbr. 7. gr. a.