Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 788. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1971  —  788. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um gjaldeyrismál og tollalögum, með síðari breytingum.

Frá Helga Hjörvar.     1.      Í stað ártalsins „2015“ í a-lið 3. gr. (13. gr. a) og 6.–8. gr. komi: 2013.
     2.      Á eftir 2. málsl. 1. mgr. o-liðar 3. gr. (13. gr. o) komi nýr málsliður, svohljóðandi: Þrátt fyrir orðalag 7. gr. getur Seðlabankinn veitt almennar undanþágur án undangenginnar umsóknar þar að lútandi.
     3.      Í stað ártalsins „2016“ í p-lið 3. gr. (13. gr. p) komi: 2014.
     4.      Við bætist nýr kafli, III. kafli, Breyting á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, 9. gr., svohljóðandi:
                      Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                      Þrátt fyrir 2. mgr. 17. gr. er Seðlabankanum heimilt, fram til 31. desember 2013, að annast viðskipti við einstaklinga og fyrirtæki, enda sé um að ræða viðskipti sem Seðlabankinn metur nauðsynleg til þess að hægt sé að losa um takmarkanir sem settar hafa verið á fjármagnshreyfingar og gjaldeyrisviðskipti.
     5.      Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál, tollalögum og lögum um Seðlabanka Íslands.

Greinargerð.


    Í samræmi við yfirlýsingu efnahags- og viðskiptaráðherra við lok þessa löggjafarþings sem samkomulag er um er lagt til að tímaramminn til afnáms gjaldeyrishafta samkvæmt frumvarpinu verði styttur um tvö ár, sbr. 1. tölul. Í 2. og 4. tölul. eru lagðar til breytingar í samræmi við ábendingar efnahags- og viðskiptaráðuneytis sem bárust efnahags- og skattanefnd í formi minnisblaðs frá 8. september 2011. Er þeim ætlað að styrkja lagagrundvöll Seðlabanka Íslands við veitingu undanþágu frá haftareglum frumvarpsins og hins vegar að hnykkja á heimild bankans til að eiga tímabundið bein viðskipti við einstaklinga og fyrirtæki í ákveðnum tilgangi.