Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 621. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1363  —  621. mál.

Síðari umræða.


Nefndarálitum tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.

Frá utanríkismálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon frá utanríkisráðuneyti og Sigurð Frey Jónatanson frá Fjármálaeftirlitinu. Málið var sent til efnahags- og viðskiptanefndar og henni gefinn kostur á að gefa álit sitt á tillögunni. Ekki bárust athugasemdir um málið.
    Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 78/2011, frá 1. júlí 2011, um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og til að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II). Sex mánaða frestur, samkvæmt EES- samningnum, til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 1. janúar 2012. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 4. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála frá 1. október 2010.
    Markmið tilskipunarinnar er að auka vernd vátryggingartaka og setja skýrara regluverk um starfsemi vátryggingafélaga, m.a. um gjaldþol og áhættustýringarstaðla, auk þess sem hert er á reglum varðandi eftirlit með starfsemi þeirra. Tilskipunin tekur til vátryggingafélaga með iðgjöld umfram 5 milljónir evra eða með vátryggingarskuld umfram 25 milljónir evra. Ákvæði tilskipunarinnar munu ekki ná til Viðlagatryggingar Íslands samkvæmt drögum að texta ákvörðunarinnar sem fylgir þingsályktunartillögunni.
    Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og mun fyrirhugað frumvarp efnahags- og viðskiptaráðherra á 141. löggjafarþingi um breytingu á lögum um vátryggingarstarfsemi, nr. 56/2010, með síðari breytingum, fjalla um það efni. Efni tilskipunarinnar fellur að áherslum Alþingis og stjórnvalda á undanförnum misserum um að auka stöðugleika og draga úr áhættusækni í fjármálakerfinu. Eftir framlagningu mun frumvarpið að líkindum koma til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.
    Hvorki er gert ráð fyrir að væntanlegar lagabreytingar hafi umtalsverðan kostnað í för með sér né stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 8. maí 2012.Árni Þór Sigurðsson,


form.


Árni Páll Árnason,


frsm.


Bjarni Benediktsson.Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.


Gunnar Bragi Sveinsson.


Helgi Hjörvar.Mörður Árnason.


Ragnheiður E. Árnadóttir.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.