Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 99. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 703  —  99. mál.

Síðari umræða.


Nefndarálitum tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn.


Frá utanríkismálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon og Jóhönnu Bryndísi Bjarnadóttur frá utanríkisráðuneyti og Bjarnheiði Gautadóttur frá velferðarráðuneyti.
    Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 149/2012, frá 15. júní 2012, um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/104/EB frá 19. nóvember 2008 um vinnu á vegum starfsmannaleigu. Sex mánaða frestur, samkvæmt EES- samningnum, til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara er veittur til 15. desember 2012. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 4. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála frá 1. október 2010.
    Markmið tilskipunarinnar er setning ramma um kjör og réttindi starfsmanna starfsmannaleigna um leið og tekið er tillit til þess að fyrirtæki þurfi ákveðinn sveigjanleika við ráðningu starfsfólks. Áhersla er lögð á að ráðningarkjör starfsmanna starfsmannaleigna skuli ekki vera lakari en þeirra starfsmanna sem ráðnir hafa verið beint til hlutaðeigandi notendafyrirtækja.
    Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og mun fyrirhugað frumvarp velferðarráðherra til breytingar á lögum um starfsmannaleigur verða lagt fram á yfirstandandi þingi. Eftir framlagningu mun frumvarpið að líkindum koma til umfjöllunar í velferðarnefnd.
    Hvorki er gert ráð fyrir að innleiðing reglugerðarinnar muni hafa í för með sér umtalsverðar fjárhagslegar né stjórnsýslulegar afleiðingar.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
    Árni Páll Árnason, framsögumaður nefndarinnar, Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 28. nóvember 2012.Árni Þór Sigurðsson,


form.


Gunnar Bragi Sveinsson.


Jón Bjarnason.Mörður Árnason.


Ragnheiður E. Árnadóttir.