Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 353  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, LínS, HarB, ValG, WÞÞ).


    Við sundurliðun 4 ( Fjármál lánastofnana í C-hluta). Eftirfarandi liður breytist og verði svohljóðandi:

48-205 Íbúðalánasjóður, leiguíbúðir m.kr.
Rekstraráætlun:
Fjármunatekjur
10.992,0
Fjármagnsgjöld
10.666,0
Framlög í afskriftasjóð útlána
648,0
Hreinar fjármunatekjur
-322,0
Framlag til rekstrar úr ríkissjóði
634,0
Aðrar rekstrartekjur
335,0
Önnur rekstrargjöld
664,0
Hagnaður (-tap)
-17,0
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
-17,0
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
317,0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum
222,0
Handbært fé frá rekstri
522,0
Fjárfestingarhreyfingar
Veitt löng lán
11.000,0
Afborganir af veittum löngum lánum
5.984,0
Varanlegir rekstrarfjármunir
46,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-5.062,0
Fjármögnunarhreyfingar
Tekin löng lán
10.000,0
Afborganir af teknum löngum lánum
9.097,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
903,0
Breyting á handbæru fé
-3.637,0
Handbært fé í ársbyrjun
7.986,0
Handbært fé í árslok
4.349,0