Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 159. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 673  —  159. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

Frá velferðarnefnd.


     1.      Orðin „svo ekki sé hægt að persónugreina einstaklinga“ í 9. tölul. 3. gr. falli brott.
     2.      1. mgr. 5. gr. orðist svo:
                      Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði skulu byggjast á rannsóknaráætlun þar sem gerð er grein fyrir rannsókninni og ábyrgðarmanni hennar. Í umsókn til vísindasiðanefndar eða siðanefnda heilbrigðisrannsókna, sbr. 12. gr., skal gerð grein fyrir hagsmunatengslum.
     3.      Í stað orðanna „tveir eftir tilnefningu landlæknis“ í 2. málsl. 9. gr. komi: einn eftir tilnefningu landlæknis, einn eftir tilnefningu læknadeildar Háskóla Íslands.
     4.      Við 12. gr.
                  a.      Í stað orðanna „breytingar á rannsókn“ í 2. mgr. komi: breytingar á eðli eða umfangi vísindarannsóknar eða aðrar meiri háttar breytingar.
                  b.      Á eftir orðinu „breytingar“ í 3. mgr. komi: á vísindarannsókn.
     5.      Í stað orðanna „rannsóknir þar sem gögnin eru notuð“ í 1. málsl. 2. mgr. 19. gr. komi: að hvaða rannsóknum er unnið á vegum viðkomandi ábyrgðarmanns, stofnunar eða fyrirtækis.
     6.      20. gr. orðist svo:
                      Ábyrgðarmaður rannsóknar skal gæta ákvæða 2. og 3. mgr. 12. gr. við breytingar á rannsóknaráætlun. Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna sem samþykkti rannsóknaráætlun skal meta hvort leita þurfi nýs samþykkis þátttakenda skv. 18. gr.
     7.      Við 23. gr.
                  a.      Í stað orðsins „forráðamaður“ í d-lið 1. mgr. komi: forsjáraðili.
                  b.      Í stað orðanna „eða þjást af sama sjúkdómi eða fötlun“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: búa við sams konar fötlun eða þjást af sama sjúkdómi.
     8.      Við 27. gr.
                  a.      Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Séu gögn úr skrá stofnunar eða fyrirtækis notuð til vísindarannsókna skal það einnig skráð í hana.
                  b.      Á eftir orðunum „laga um lífsýnasöfn“ í 4. mgr. komi: og söfn heilbrigðisupplýsinga.
     9.      Við 35. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þó öðlast ákvæði til bráðabirgða I þegar gildi.
     10.      Við 4. tölul. 36. gr.
                  a.      A–c-liður falli brott.
                  b.      Í stað orðanna „skv. 1.–3. mgr.“ í d-lið komi: skv. 1.–2. mgr.
                  c.      Í stað orðanna „skv. 2. og 3. mgr.“ í e-lið komi: skv. 2. mgr.