Ferill 667. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1374  —  667. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa o.fl.).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (BN, FSigurj, WÞÞ, LínS, GStein, VilB, SÁA).


     1.      3. gr. falli brott.
     2.      Á undan 5. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
              4. mgr. 11. gr. laganna fellur brott.
     3.      5. gr. falli brott.
     4.      Við 9. gr. bætist nýr liður, svohljóðandi: Á eftir orðunum „skv. 2. mgr.“ í 3. mgr. kemur: þar á meðal áfengi og tóbak.
     5.      Við 10. gr.
                  a.      Við 3. tölul. d-liðar bætist: sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr.
                  b.      Við bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Hverja 3 lítra af gosvíni, gerjaðri drykkjarvöru eða blöndu gerjaðra drykkjarvara og óáfengra drykkja sem flokkast undir vöruliði 2208 og 2206 enda sé varan að hámarki 6% að styrkleika.
     6.      11. gr. orðist svo:
             Lög þessi öðlast gildi og koma til framkvæmda sem hér segir:
             Ákvæði 1. gr. öðlast gildi og kemur til framkvæmda 1. júlí 2016.
            Ákvæði 2., 3., 4. og 7.–9. gr. öðlast gildi og koma til framkvæmda nú þegar.
            Ákvæði 5. og 6. gr. öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda 1. janúar 2016.