Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Prentað upp.

Þingskjal 583  —  1. mál.
Leiðréttur texti.

3. umræða.Nefndarálit


um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.


    Nefndin hefur fjallað um málið að nýju eftir 2. umræðu og kallað til sín fulltrúa frá Öryrkjabandalagi Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytinu, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og Íslandspósti ohf. Meiri hlutinn leggur til nokkrar breytingartillögur til hækkunar gjalda. Einnig eru lagðar til fjölmargar millifærslur fjárheimilda sem verður gerð sérstaklega grein fyrir í heild sinni í áliti þessu.

Flutningur fjárheimilda vegna varanlegra rekstrarfjármuna af rekstrarframlögum yfir í fjárfestingarframlög.
    Í lögum um opinber fjármál er kveðið á um að reikningsskil fyrir A-hluta ríkissjóðs skuli gerð á grundvelli alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Í því felast fjölmargar breytingar á núverandi uppgjörsaðferðum, bæði hjá ríkissjóði í heild og hjá einstökum ríkisaðilum. Ein breytingin lýtur að því að kaup á varanlegum rekstrarfjármunum, svo sem bílum og meiri háttar tölvubúnaði, skal eignfæra og afskrifa á líftíma eignarinnar í stað þess að gjaldfæra þau að fullu á kaupári eins og tíðkast hefur fram til þessa. Í frumvarpinu var ekki tekið tillit til þessarar breytingar en gerð er tillaga um það núna við 3. umræðu. Í því felst að gjaldaheimildir allra málefnasviða og málaflokka eru lækkaðar sem nemur áætlaðri fjárfestingu og þess í stað veitt samsvarandi fjárfestingarframlög. Hér er því um millifærslur að ræða sem breyta hagrænni skiptingu gjalda en hafa engin áhrif á heildarafkomu ríkissjóðs á þjóðhagsgrunni skv. 1. gr. frumvarpsins.
    Sambærilegar millifærslur þarf að gera vegna yfirstandandi árs og meiri hlutinn væntir þess að í frumvarpi til fjáraukalaga verði gert ráð fyrir þeim.
    Í yfirliti 1 í áliti þessu er að finna sundurliðun millifærslna af þessu tagi innan hvers málefnasviðs og málaflokks A-hluta ríkissjóðs. Samtals er lagt til að rekstrarframlög lækki um 4.624,6 millj. kr. og á móti hækki fjárfestingarframlög um sömu fjárhæð. Um er að ræða breytingartillögu við sundurliðun 2 í frumvarpinu.

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og flutningur verkefna milli ráðuneyta.
    Samkvæmt tillögu til þingsályktunar sem lögð var fram á Alþingi 26. september sl. (155. mál) eru lagðar til breytingar á heiti og fjölda ráðuneyta sem fela í sér að í stað velferðarráðuneytisins komi annars vegar heilbrigðisráðuneyti og hins vegar félagsmálaráðuneyti.
    Gerðar eru breytingartillögur við frumvarpið til samræmis við þessar fyrirhuguðu breytingar og í yfirliti 2 er sýnt hvernig ríkisaðilar sem áður féllu undir velferðarráðuneytið skiptast á milli félagsmálaráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis.
    Að auki eru lagðar til breytingar vegna fyrirhugaðs flutnings jafnréttismála frá velferðarráðuneyti til forsætisráðuneytis og flutnings málefna mannvirkja frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti til nýs ráðuneytis félagsmála. Samtals nemur flutningur jafnréttismála um 401 millj. kr. og umfang flutnings málefna mannvirkja nemur 616,4 millj. kr. sem færist á milli ráðuneyta en fellur undir óbreytt málefnasvið og málaflokk, þ.e. 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála.
    Um er að ræða breytingartillögur við sundurliðun 2 í frumvarpinu en þær hafa ekki áhrif á heildarafkomu ríkissjóðs.

Innleiðing markaðsleigu fyrir fasteignir í eigu ríkisins.
    Gerðar eru tillögur um millifærslur vegna breytinga á reikningsskilum og umsýslu fasteigna í eigu ríkisins. Fasteignir eru nú eignfærðar og afskrifaðar á endingartíma sínum í stað þess að gjaldfærast að fullu á kaup- eða byggingarári. Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að færa margar fasteignir til umsýslustofnunarinnar Ríkiseigna, sem núna er með rúmlega helming allra fasteigna ríkisins og flestar jarðeignir í umsjón sinni. Stofnunin innheimtir húsaleigu af ríkisaðilum sem ætlað er að standa undir almennu viðhaldi og greiðslu fasteignagjalda, trygginga og opinberra gjalda. Leigan er mun lægri en sú sem greidd er fyrir sambærilegt húsnæði á almennum markaði þar sem ekki er tekið tillit til fjármagnskostnaðar vegna fjárbindingar í húsnæðinu.
    Þetta fyrirkomulag hefur í för með sér að rekstrarkostnaður stofnana sem leigja af Ríkiseignum er ekki sambærilegur við kostnað þeirra sem leigja á almennum markaði. Það getur leitt til þess að hvati til þess að hagræða í húsnæðismálum einstakra stofnana verður minni en ella. Fram til þessa hefur verið mjög lítill hvati fyrir forstöðumenn að færa starfsemi yfir á ódýrara markaðssvæði eða draga úr stærð húsnæðis. Samræming á leigugreiðslum óháð því hvort starfsemin er rekin í húsnæði ríkisins eða húsnæði í eigu einkaaðila er liður í viðleitni til þess að bæta úr þessu.
    Fyrir nær alla ríkisaðila sem nú leigja húsnæði sitt hjá Ríkiseignum er um umtalsverða hækkun leigu að ræða, að meðaltali úr um 900 kr. á fermetra á mánuði í um 1.700 kr. Gerðar eru tillögur til breytinga á fjárheimildum fjölmargra málefnaflokka til þess að bæta ríkisaðilum hækkunina á leigunni.
    Breytt fyrirkomulag tekur til fasteigna í umsjón Ríkiseigna, þ.e. rúmlega helmings allra fasteigna ríkissjóðs. Áætlað er að sams konar breyting komi til framkvæmda gagnvart öðrum fasteignum ríkisins í síðari áfanga verkefnisins. Lengri tíma þarf í síðari áfangann enda er það eignasafn talsvert sérhæfðara og almennt í umsjón umfangsmikilla ríkisaðila, svo sem Landspítalans, Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og fasteigna Stjórnarráðsins.
    Tillagan nær til fyrsta áfanga verkefnisins og felur í sér hækkun fjárheimildar málaflokka um samtals 4.802,1 millj. kr. Samhliða hækka tekjur Ríkiseigna þannig að tillagan hefur engin áhrif á afkomu ríkissjóðs í 1. gr. frumvarpsins. Áformað er að auknar tekjur Ríkiseigna vegna markaðsleigu renni til ríkissjóðs sem fjármagnskostnaður á grundvelli sérstaks skuldabréfs sem gefið verður út í tengslum við þessar breytingar.
    Í yfirliti 3 er sundurliðun á hækkun fjárheimilda vegna hækkunar húsaleigu fyrir alla þá ríkisaðila sem breytingin tekur til. Samtals nemur heildarhækkun gjaldaheimilda 4.802,1 millj. kr. en heildaráhrif á afkomu ríkissjóðs eru engin vegna hækkunar tekna Ríkiseigna sem skilað er í ríkissjóð.

Millifærslur og leiðréttingar á hagrænni skiptingu málefnasviða og málaflokka.
    Í yfirliti 4 koma fram leiðréttingar á svokallaðri hagrænni skiptingu málefnasviða og málaflokka. Þar á meðal eru leiðréttingar á tillögum við 2. umræðu og breyttar forsendur og leiðréttingar á sértekjum heilbrigðisstofnana vegna nýs greiðsluþátttökukerfis. Samtals hækka rekstrarframlög um 826,9 millj. kr., rekstrartilfærslur lækka um 306,2 millj. kr., fjármagnstilfærslur lækka um 30,7 millj. kr. og fjárfestingarframlög lækka um 284,6 millj. kr. Loks hækka rekstrartekjur um 205,4 millj. kr. þannig að nettó eru engin áhrif á afkomu ríkissjóðs.

Íslandspóstur, tillaga um viðbót við 5. og 6. gr.
    Undir lok vinnu fjárlaganefndar fyrir 2. umræðu kom fram tillaga um að heimila fjármála- og efnahagsráðherra að leggja Íslandspósti ohf. til lánsheimild og hlutafé. Ekki gafst tími til að greina upplýsingar um stöðu félagsins og því ákvað nefndin að kanna málið ítarlega og gera ekki tillögu fyrr en við 3. umræðu.

Markaðsaðstæður Íslandspósts.
    Hefðbundnu póstfyrirtækin á Norðurlöndum eru enn í ríkiseigu en póstmarkaðir eru að breytast ört. Félögin glíma öll við sambærilega þróun á póstmarkaði sem einkennist af mikilli fækkun almennra bréfa og auknum kostnaði vegna alþjónustu sem er umfram hækkanir á gjaldskrá. Meiri hlutinn undirstrikar að póstþjónusta er einn af grundvallarþáttum samfélagsins og mikilvægt að þjónustan sé skilvirk um land allt.
    Ísland er strjálbýlt, vegalengdir miklar og samgöngur oft erfiðar. Við yfirferð málsins kom skýrt fram að hefðbundnar leiðir við að mæta hallarekstri vegna alþjónustu, þ.e. hækkun á verði fyrir bréf og hagræðing í dreifikerfi, einkum á landsbyggðinni, duga einar og sér ekki lengur til að standa undir allri alþjónustubyrðinni eins alþjónustan er skilgreind í dag.

Alþjónustukvöð.
    Meiri hlutinn bendir á að alþjónustuskyldan liggur tæknilega séð hjá ríkinu en ekki hjá Íslandspósti. Félaginu hefur aftur á móti verið falið að framkvæma hana, m.a. á grundvelli tekna innan einkaréttar, þ.e. af bréfum undir 50 g. Þrátt fyrir að Póst- og fjarskiptastofnun hafi samþykkt gjaldskrárhækkanir hafa þær ekki dugað til að vega upp á móti magnminnkun bréfa í einkarétti umfram áætlanir og auknum fjölda erlendra póstsendinga innan alþjónustu sem hafa haft neikvæð áhrif á afkomu og lausafjárstöðu Íslandspósts.
    Þótt bréfapóstur hafi dregist saman á öllum Norðurlöndunum þá hafa verið farnar mismunandi leiðir að því marki að tryggja dreifingu pósts. Sérstaklega hefur tímasetning aðgerða verið breytileg milli landa. Í Danmörku brugðust stjórnvöld ekki við fyrr en fjárhagsstaðan var orðin verulega slæm. Það leiddi til enn frekari þarfar á endurskipulagningu og hárra fjárveitinga frá ríkinu. Aftur á móti virðast stjórnvöld í Noregi og Finnlandi hafa gripið fyrr til aðgerða. Í þessu felst ákveðinn lærdómur fyrir íslensk stjórnvöld. Ábyrgara er að bregðast við fyrr en síðar.

Aðgerðir og tillögur meiri hlutans.
    Fjárlaganefnd hefur fundað með fagráðuneyti póstmála, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, með fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem fer með eignarhlut ríkisins sem og með stjórnendum Íslandspósts. Nefndin hefur einnig kannað að lánveiting á markaðsvöxtum stangast ekki á við ríkisaðstoðarreglur sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur eftirlit með.
    Nefndin kallaði eftir svörum við spurningum sínum um kjör og endurgreiðslur lána, hagræðingaraðgerðir og framtíðarsýn félagsins.
    Nefndin sendi stjórn Íslandspósts eftirfarandi:
     .      Hver er rökstuðningur fyrir lánsfjárhæðinni, og hvernig er ætlunin að nýta lánið?
     .      Hvenær og hvernig hyggst félagið endurgreiða lánið?
     .      Yfirlit um þær hagræðingaraðgerðir sem stjórnin hefur samþykkt á síðastliðnum mánuðum í því skyni að auka rekstrarhæfi og ná fram fjárhagslegri endurskipulagningu á félaginu.
     .      Hver er framtíðarsýn stjórnar varðandi það að uppfylla alþjónustukvöð póstdreifingar eftir að einkarétturinn hefur verið afnuminn – eins og nú er fyrirhugað?
    Í svörum stjórnarinnar kom fram að félagið sé að öllu óbreyttu ekki rekstrarhæft til framtíðar og geti ekki staðið undir skuldbindingum sínum. Til greina kemur að draga úr þjónustu og lækka kostnað þar með. Stjórn Íslandspósts hyggst endurgreiða lán ríkissjóðs með greiðslu framlags úr jöfnunarsjóði alþjónustu, sem sótt hefur verið um vegna ófjármagnaðrar alþjónustubyrðar á árunum 2013–2017. Póst- og fjarskiptastofnun hefur þá kröfu til skoðunar en sjóðurinn stendur engan veginn undir kröfu félagsins.
    Fram kom að á undanförnum árum hefur verið ráðist í ýmsar breytingar og aðgerðir til hagræðingar í rekstri og rakin fjölmörg dæmi þar um. Unnið er að frekari aðgerðum til að greina og styrkja reksturinn. Fjárfestingar, fjárfestingaráætlanir og þættir sem fela í sér verulegan breytilegan kostnað eru til endurskoðunar með hliðsjón af skuldbindingum, þróun verkefna og stöðu félagsins með sparnað og hagræðingu í huga. Stjórnin mun senda nefndinni yfirlit yfir allar fjárfestingar frá árinu 2008. Einnig kemur fram að samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er ljóst að ákveðnir hlutar alþjónustunnar verða ekki reknir með hagnaði. Stjórnin telur er að leiðrétta þurfi rekstrargrunn Íslandspósts og afgreiða slíka tekjuöflun með þjónustusamningi.
    Í svari fjármála- og efnahagsráðuneytisins kemur m.a. fram að unnið sé að því að á fyrri hluta næsta árs liggi fyrir skýrari sýn á framtíðina, fyrirkomulag póstþjónustu og hlutverk Íslandspósts á þeim markaði.
    Meiri hlutinn beinir því til stjórnar og eiganda að marka fyrirtækinu skýra stefnu og endurmeta þannig mögulega stöðu þess á póstmarkaði, með það fyrir augum að draga jafnvel úr þátttöku félagsins á virkum samkeppnismörkuðum utan kjarnastarfsemi félagsins. Ekki má stuðla að því að ríkið sitji uppi með óþarflega háa og mögulega vaxandi byrði vegna niðurgreiðslu póstþjónustu.
    Helstu álitaefnin eru að mati meiri hlutans:
     .      Framtíðarsýn félagsins. Nú þegar hefðu átt að liggja fyrir upplýsingar um sviðsmyndir um framtíðarhlutverk félagsins, greinargóðar upplýsingar um einstaka starfsemisþætti og yfirlit um hagræðingaraðgerðir og framtíðarsýn.
     .      Brýn nauðsyn er á að endurskoða lög um póstþjónustu. Meta þarf hvort ýmis ákvæði frumvarps til laga um póstþjónustu geti tekið sem fyrst gildi, til að létta reksturinn, þ.e. lækka kostnað og auka tekjur. Er þar ekki síst horft til eðlilegrar gjaldtöku vegna erlendra pakkasendinga sem að óbreyttu valda félaginu verulegum kostnaði þar sem tekjur standa ekki undir raunkostnaði
     .      Skilgreina þarf umfang alþjónustu innan ramma Evrópuregluverksins sem allra fyrst. Fljótlega þarf að taka afstöðu til og útfæra þær leiðir til fjármögnunar sem fjallað er um í nýja póstfrumvarpinu. Það ríkisframlag sem hér er til umræðu á að tryggja rekstur félagsins út árið 2019 eða fram að gildistöku nýrra póstlaga.
    Ráðherrum ber að upplýsa bæði fjárlaganefnd og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis um framgang fjárhagslegrar endurskipulagningar og útfærslu á framtíðarrekstrarfyrirkomulagi áður en nýttar eru þær lána- og framlagsheimildir sem hér er gerð tillaga um.
    Gerð er tillaga um að við 2. tölul. 5. gr. bætist nýr liður um að endurlána allt að 1.500 millj. kr. til Íslandspósts. Einnig er gerð tillaga um að við 6. gr. bætist nýr liður um að leggja Íslandspósti til aukið eigið fé vegna fyrirliggjandi lausafjárvanda félagsins.

Framlag til Virk, starfsendurhæfingarsjóðs.
    Nefndin hefur kallað eftir afstöðu ráðuneyta vegna fjárbeiðni frá Virk, starfsendurhæfingarsjóði. Ágreiningur hefur ekki verið leystur af hálfu stjórnvalda og tengist hann bæði þjónustusamningi við Virk sem og mismunandi lagatúlkun á því hvaða gjaldstofn tryggingagjalds skuli miða við þegar framlögin eru reiknuð út.
    Meiri hlutinn gerir ekki breytingartillögu um þetta mál að þessu sinni. Nauðsynlegt er að komast að framtíðarsamkomulagi um framlög til Virk.

Aðrar breytingartillögur á gjaldahlið.

01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess.
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis.
    Gerð er tillaga um 4 millj. kr. framlag til umboðsmanns Alþingis til þess að tryggja framkvæmd svokallaðs Opcat-verkefnis sem er bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum. Umboðsmaður Alþingis mun taka að sér verkefni hérlendis og tillagan tryggir að framkvæmd þess komi ekki niður á öðrum verkefnum embættisins.

08 Sveitarfélög og byggðamál.
08.20 Byggðamál.
    Gerð er tillaga um 30 millj. kr. tímabundið framlag til Byggðastofnunar. Tillagan er gerð í kjölfar umræðu um stöðu minkaræktar en mikil verðlækkun á mörkuðum á síðastliðnum árum auk sterks gengis íslensku krónunnar hefur valdið algerum umskiptum í rekstri minkabænda til hins verra. Árið 2013 nam útflutningsverðmæti á hverju skinni 12.593 kr. en árið 2017 var það komið niður í 3.826 kr. Ýmsar leiðir hafa verið ræddar til mótvægisaðgerða og meiri hlutinn gerir tillögu um 30 millj. kr. framlag til Byggðastofnunar af þessu tilefni.
    Lagt er til að ráðherrar byggðamála og landbúnaðarmála hafi forustu um frekari greiningu á framtíð loðdýraræktar og leggi fram tillögur í málinu innan núverandi fjárheimilda þeirra auk þessa tímabundna framlags til eins árs. Jafnframt er mælst til þess að fjárlaganefnd og atvinnuveganefnd verði kynntar aðgerðir ráðuneyta vegna loðdýraræktar áður en til greiðslu framlagsins kemur.

23 Sjúkrahúsþjónusta.
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta.
    Gerð er tillaga um 50 millj. kr. tímabundið framlag til Sjúkrahússins á Akureyri og framlengja þannig sambærilegt framlag sem meiri hlutinn gerði tillögu um við 2. umræðu í fyrra. Meiri hlutinn væntir þess að heilbrigðisráðherra nýti útgjaldasvigrúm vegna fjárlagagerðar 2020 til þess að taka afstöðu til þess hvort gera skuli framlagið ótímabundið.

30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi.
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi.
    Gerð er tillaga um 30 millj. kr. tímabundið framlag til Hugarafls, samtaka um geðheilbrigði. Framlaginu er ætlað að stuðla að víðtækum og öflugum úrræðum í geðheilbrigðismálum með því að gera samtökunum kleift að halda opnu úrræði fyrir geðfatlaða og aðstandendur þeirra sem þangað leita og efla bataferli í geðheilbrigðismálum og stuðla að virkari þátttöku á vinnumarkaði. Meiri hlutinn væntir þess að ráðherra félagsmála leggi mat á starfsemina og taki afstöðu til þess hvort gera skuli rekstrarsamning við samtökin eða falla frá framtíðarfjárveitingum.

32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála.
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit.
    Gerð er tillaga um 18 millj. kr. hækkun til Lýðheilsusjóðs til að efla sjóðinn enn frekar er gert er í frumvarpinu.

32.20 Jafnréttismál.
    Gerð er tillaga um 45 millj. kr. tímabundið framlag til að mæta kostnaði vegna innleiðingar jafnlaunavottunar. Þar munar mestu um 36 millj. kr. til að þróa hugbúnað fyrir starfaflokkun og launagreiningu. Fjármagnið nýtist til að greiða fyrir þróun hugbúnaðar fyrir opinbera og almenna vinnumarkaðinn og auk þess til að greiða 4 millj. kr. árlega fyrir notkun hugbúnaðar Staðlaráðs Íslands sem tryggir almennt aðgengi að staðlinum. Að auki verður fjármagn nýtt til að greiða fyrir ráðgjöf til að endurgera verkfærakistu jafnlaunavottunar á vefsíðu Stjórnarráðsins.
    Í öðru lagi er um að ræða viðbót vegna verkefnis 8 í framkvæmdaáætlun, 7,0 millj. kr., til að greiða fyrir launarannsókn í samstarfi við Hagstofu Íslands, fjármögnun endurskoðunar jafnlaunastaðalsins, almenna kynningu á jafnlaunavottun, til að fjármagna árlegan jafnlaunadag o.s.frv. Þá þarf að greiða fyrir ráðgjöf vegna verkefnis sjö sem snýr að endurskoðun jafnréttislaga.
    Í þriðja lagi er um að ræða námskeið fyrir vottunaraðila, 2 millj. kr.

32.30 Stjórnsýsla velferðarmála.
    Gerð er tillaga um 20 millj. kr. tímabundið framlag til að styrkja rekstur Ljóssins, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir krabbameinsgreinda til viðbótar við 30 millj. kr. tímabundið framlag sem samþykkt var við 2. umræðu. Framlaginu er ætlað að trygga að miðstöðin geti áfram sinnt því þverfaglega endurhæfingarhlutverki sem hún, sem hluti af heilbrigðiskerfinu, hefur sinnt í síauknum mæli. Meiri hlutinn væntir þess að heilbrigðisráðherra leggi mat á starfsemina og taki afstöðu til þess hvort gera skuli varanlegan rekstrarsamning við samtökin eða falla frá framtíðarfjárveitingum.Yfirlit 1.


Flutningur fjárheimilda vegna varanlegra rekstrarfjármuna
af rekstrarframlögum á fjárfestingarframlög.


    Lækkun rekstrarframlaga um samtals 4.624,6 millj. kr. og hækkun fjárfestingarframlaga um sömu fjárhæð er samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
     Málefnasvið og málaflokkar Rekstrar-framlög          Fjárfestingar-framlög
    01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess –54,0 54,0
01.10 Alþingi -43,6 43,6
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis -10,4 10,4
     02 Dómstólar -57,1 57,1
02.10 Hæstiréttur -1,8 1,8
02.20 Héraðsdómstólar -6,6 6,6
02.40 Dómstólasýslan -48,7 48,7
     03 Æðsta stjórnsýsla -35,2 35,2
03.10 Embætti forseta Íslands -9,1 9,1
03.30 Forsætisráðuneyti -26,1 26,1
     04 Utanríkismál -91,4 91,4
04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála -63,4 63,4
04.40 Þróunarsamvinna -28,0 28,0
     05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla -465,6 465,6
05.10 Skattar og innheimta -142,4 142,4
05.20 Eignaumsýsla ríkisins -9,6 9,6
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins -47,2 47,2
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála -266,4 266,4
     06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál -79,2 79,2
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál -79,2 79,2
     07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar -17,0 17,0
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar -17,0 17,0
     09 Almanna- og réttaröryggi -691,2 691,2
09.10 Löggæsla -404,3 404,3
09.20 Landhelgi -267,0 267,0
09.30 Ákæruvald og réttarvarsla -8,6 8,6
09.50 Fullnustumál -11,3 11,3
     10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála -33,9 33,9
10.10 Persónuvernd -12,4 12,4
10.30 Sýslumenn -15,1 15,1
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis -1,5 1,5
10.50 Útlendingamál -4,9 4,9
     11 Samgöngu- og fjarskiptamál -376,6 376,6
11.10 Samgöngur -359,9 359,9
11.20 Fjarskipti -11,5 11,5
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis -5,2 5,2
     12 Landbúnaður -15,5 15,5
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála -15,5 15,5
     13 Sjávarútvegur og fiskeldi -216,6 216,6
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis -13,7 13,7
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi -202,9 202,9
     14 Ferðaþjónusta -1,6 1,6
14.10 Ferðaþjónusta -1,6 1,6
     15 Orkumál -6,2 6,2
15.10 Stjórnun og þróun orkumála -6,2 6,2
     16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála -32,8 32,8
16.10 Markaðseftirlit og neytendamál -22,0 22,0
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar -10,8 10,8
     17 Umhverfismál -199,1 199,1
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla -52,3 52,3
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands -74,0 74,0
17.30 Meðhöndlun úrgangs -1,2 1,2
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála -71,6 71,6
     18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál -175,7 175,7
18.10 Safnamál -73,0 73,0
18.20 Menningarstofnanir -102,7 102,7
     19 Fjölmiðlun -0,3 0,3
19.10 Fjölmiðlun -0,3 0,3
     20 Framhaldsskólastig -381,5 381,5
20.10 Framhaldsskólar -381,5 381,5
     21 Háskólastig -832,7 832,7
21.10 Háskólar -735,5 735,5
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi -97,2 97,2
     22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála -19,7 19,7
22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig -1,0 1,0
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála -18,7 18,7
     23 Sjúkrahúsþjónusta -340,6 340,6
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta -33,3 33,3
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta -307,3 307,3
     24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa -123,4 123,4
24.10 Heilsugæsla -116,3 116,3
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun -7,1 7,1
     25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta -9,2 9,2
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými -9,2 9,2
     29 Fjölskyldumál -14,8 14,8
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn -14,8 14,8
     30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi -19,8 19,8
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi -3,3 3,3
30.20 Vinnumarkaður -16,5 16,5
     32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála -75,5 75,5
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit -25,5 25,5
32.20 Jafnréttismál -0,7 0,7
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála -49,3 49,3
     34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir -258,4 258,4
34.10 Almennur varasjóður -258,4 258,4
     Samtals -4.624,6 4.624,6

Yfirlit 2.

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands
og flutningur verkefna milli ráðuneyta.


Málefnasvið, málaflokkar, fjárlagaliðir og viðföng 01
Forsætisráðuneyti
07
Félagsmálaráðuneyti
08
Heilbrigðisráðuneyti
14
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Samtals
03 Æðsta stjórnsýsla 90,0 90,0
03.30 Forsætisráðuneyti 90,0 90,0
        01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 90 ,0 90,0
            101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 90 ,0 90,0
17 Umhverfismál 608,9 -616,4 -7,5
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála 608,9 -616,4 -7,5
        07-320 Mannvirkjastofnun 608,9 608,9
            101 Mannvirkjastofnun 577,8 577,8
            601 Tæki og búnaður 31,1 31,1
        14-101 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa -7,5 -7,5
            101 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa -7,5 -7,5
        14-320 Mannvirkjastofnun -608,9 -608,9
            101 Mannvirkjastofnun -577,8 -577,8
            601 Tæki og búnaður -31,1 -31,1
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 63.774,1 -63.774,1 0,0
27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir 46.315,8 -46.315,8 0,0
        07-827 Lífeyristryggingar 46.315,8 46.315,8
            115 Örorkulífeyrir 12.836,6 12.836,6
            116 Aldurstengd örorkuuppbót 4.771,7 4.771,7
            125 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega 28.378,0 28.378,0
            129 Vasapeningar örorkulífeyrisþega 108,4 108,4
            131 Örorkustyrkur 221,1 221,1
        08-204 Lífeyristryggingar -46.315,8 -46.315,8
            115 Örorkulífeyrir -12.836,6 -12.836,6
            116 Aldurstengd örorkuuppbót -4771,7 -4.771,7
            125 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega -28.378,0 -28.378,0
            129 Vasapeningar örorkulífeyrisþega -108,4 -108,4
            131 Örorkustyrkur -221,1 -221,1
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka 16.676,2 -16.676,2 0,0
        07-825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð 11.841,9 11.841,9
            131 Endurhæfingarlífeyrir 4.744,4 4.744,4
            141 Heimilisuppbót örorkulífeyrisþega 3.270,4 3.270,4
            145 Sérstök uppbót örorkulífeyrisþega 2.461,4 2.461,4
            151 Frekari uppbætur örorkulífeyrisþega 201,8 201,8
            154 Bifreiðakostnaður örorkulífeyrisþega 1.163,9 1.163,9
        07-827 Lífeyristryggingar 4.834,3 4.834,3
            135 Barnalífeyrir 4.834,3 4.834,3
        08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð -11.841,9 -11.841,9
            131 Endurhæfingarlífeyrir -4.744,4 -4.744,4
            141 Heimilisuppbót örorkulífeyrisþega -3.270,4 -3.270,4
            145 Sérstök uppbót örorkulífeyrisþega -2.461,4 -2.461,4
            151 Frekari uppbætur örorkulífeyrisþega -201,8 -201,8
            154 Bifreiðakostnaður örorkulífeyrisþega -1.163,9 -1.163,9
        08-204 Lífeyristryggingar -4.834,3 -4.834,3
            135 Barnalífeyrir -4.834,3 -4.834,3
27.30 Málefni fatlaðs fólks 610,5 -610,5 0,0
        07-700 Málefni fatlaðra 610,5 610,5
            110 Réttindagæsla fatlaðra 93,7 93,7
            115 Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 516,8 516,8
        08-809 Málefni fatlaðra -610,5 -610,5
            101 Réttindagæsla fatlaðra -93,7 -93,7
            103 Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks -516,8 -516,8
27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg.) 171,6 -171,6 0,0
        07-827 Lífeyristryggingar 171,6 171,6
            191 Annað 171,6 171,6
        08-204 Lífeyristryggingar -171,6 -171,6
            191 Annað -171,6 -171,6
28 Málefni aldraðra 79.927,2 -79.927,2 0,0
28.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, lífeyrir aldraðra 73.427,4 -73.427,4 0,0
        07-827 Lífeyristryggingar 73.427,4 73.427,4
            111 Ellilífeyrir 72.799,0 72.799,0
            128 Vasapeningar ellilífeyrisþega 628,4 628,4
        08-204 Lífeyristryggingar -73.427,4 -73.427,4
            111 Ellilífeyrir -72.799,0 -72.799,0
            128 Vasapeningar ellilífeyrisþega -628,4 -628,4
28.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, öldrun 6.474,1 -6.474,1 0,0
        07-825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð 6.474,1 6.474,1
            142 Heimilisuppbót ellilífeyrisþega 5.286,5 5.286,5
            153 Frekari uppbætur ellilífeyrisþega 147,2 147,2
            155 Bifreiðakostnaður ellilífeyrisþega 963,3 963,3
            191 Annað 77,1 77,1
        08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð -6.474,1 -6.474,1
            142 Heimilisuppbót ellilífeyrisþega -5.286,5 -5.286,5
            153 Frekari uppbætur ellilífeyrisþega -147,2 -147,2
            155 Bifreiðakostnaður ellilífeyrisþega -963,3 -963,3
            191 Annað -77,1 -77,1
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta. 25,7 -25,7 0,0
        07-831 Eftirlaunasjóður aldraðra 25,7 25,7
            110 Eftirlaunasjóður aldraðra 25,7 25,7
        08-214 Eftirlaunasjóður aldraðra -25,7 -25,7
            110 Eftirlaunasjóður aldraðra -25,7 -25,7
29 Fjölskyldumál 22.885,0 -22.885,0 0,0
29.20 Fæðingarorlof 13.819,5 -13.819,5 0,0
        07-989 Fæðingarorlof 13.819,5 13.819,5
            101 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar 139,0 139,0
            111 Fæðingarorlofssjóður 12.954,0 12.954,0
            113 Foreldrar utan vinnumarkaðar 726,5 726,5
        08-854 Fæðingarorlof -13.819,5 -13819,5
            101 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -139,0 -139,0
            111 Fæðingarorlofssjóður -12.954,0 -12.954,0
            113 Foreldrar utan vinnumarkaðar -726,5 -726,5
29.30 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur 443,9 -443,9 0,0
        07-825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð 443,9 443,9
            111 Mæðra- og feðralaun 443,9 443,9
        08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð -443,9 -443,9
            111 Mæðra- og feðralaun -443,9 -443,9
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 7.456,1 -7456,1 0,0
        07-341 Umboðsmaður skuldara 281,7 281,7
            101 Umboðsmaður skuldara 280,7 280,7
            601 Tæki og búnaður 1,0 1,0
        07-400 Barnaverndarstofa 1.734,3 1.734,3
            101 Almennur rekstur 1.262,9 1.262,9
            120 Heimili fyrir börn og unglinga 240,2 240,2
            601 Tæki og búnaður 6,2 6,2
            621 Fasteignir 225,0 225,0
        07-750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 1.478,6 1.478,6
            101 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 667,6 667,6
            110 Sértæk þjónusta, öryggisvistun 811,0 811,0
        07-755 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 368 ,9 368,9
            101 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 362 ,3 362,3
            601 Tæki og búnaður 6,6 6,6
        07-825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð 2.549,3 2.549,3
            115 Umönnunargreiðslur 2.549,3 2.549,3
        07-983 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna 127,3 127,3
            111 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna 127,3 127,3
        07-998 Varasjóðir málaflokka 27,8 27,8
            110 Varasjóður málaflokks 29-40 27,8 27,8
        07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi 888,2 888,2
            110 Kostn. skv. 15. gr. laga nr. 40/1991 um fél.þjón. sveitarfél. 331 ,0 331,0
            121 Fjölskyldumál, ýmis verkefni 325,9 325,9
            142 Samn. um aðstoð við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa 231 ,3 231,3
        08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð -2.549,3 -2.549,3
            115 Umönnunargreiðslur -2.549,3 -2.549,3
        08-334 Umboðsmaður skuldara -281,7 -281,7
            101 Umboðsmaður skuldara -280,7 -280,7
            601 Tæki og búnaður -1,0 -1,0
        08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi -656,9 -656,9
            110 Kostn. skv. 15. gr. laga nr. 40/1991 um fél.þjón. sveitarfél. -331,0 -331,0
            111 Fjölskyldumál, ýmis verkefni -325,9 -325,9
        08-801 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins -1.478,6 -1478,6
            101 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins -667,6 -667,6
            110 Sértæk þjónusta, öryggisvistun -811,0 -811,0
        08-805 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta -368,9 -368,9
            101 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta -362,3 -362,3
            601 Tæki og búnaður -6,6 -6,6
        08-821 Barnaverndarstofa -1.734,3 -1734,3
            101 Almennur rekstur -1.262,9 -1262,9
            120 Heimili fyrir börn og unglinga -240,2 -240,2
            601 Tæki og búnaður -6,2 -6,2
            621 Fasteignir -225,0 -225
        08-855 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna -127,3 -127,3
            111 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna -127,3 -127,3
        08-870 Samn. um aðstoð við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa -231,3 -231,3
            110 Samn. um aðstoð við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa -231,3 -231,3
        08-998 Varasjóðir málaflokka -27,8 -27,8
            140 Varasjóður málaflokks 29-40 -27,8 -27,8
29.50 Bætur til eftirlifenda 521,7 -521,7 0,0
        07-830 Bætur til eftirlifenda 521,7 521,7
            110 Bætur til eftirlifenda 521,7 521,7
        08-210 Bætur til eftirlifenda -521,7 -521,7
            110 Bætur til eftirlifenda -521,7 -521,7
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna 643,8 -643,8 0,0
        07-329 Fjölmenningarsetur 38,9 38,9
            101 Fjölmenningarsetur 38,9 38,9
        07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi 604,9 604,9
            149 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna 604,9 604,9
        08-329 Fjölmenningarsetur -38,9 -38,9
            101 Fjölmenningarsetur -38,9 -38,9
        08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi -604,9 -604,9
            149 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna -604,9 -604,9
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 24.675,7 -24.675,7 0,0
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi 23.297,3 -23.297,3 0,0
        07-980 Vinnumálastofnun 1462,4 1462,4
            101 Vinnumálastofnun 1459,1 1459,1
            601 Tæki og búnaður 3,3 3,3
        07-981 Vinnumál 1.272,9 1272,9
            121 Verndaðir vinnustaðir 90,9 90,9
            125 Vinnusamningar öryrkja 1.182,0 1.182,0
        07-982 Ábyrgðasjóður launa 1.067,5 1.067,5
            101 Ábyrgðasjóður launa 1.006,2 1.006,2
            115 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar 61,3 61,3
        07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður 18.330,1 18.330,1
            111 Atvinnuleysisbætur 16.917,9 16.917,9
            115 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar 707,7 707,7
            125 Styrkir til fiskvinnslustöðva 184,5 184,5
            135 Námskeiðahald, átaksverkefni og önnur úrræði 480,0 480,0
            141 Framlög og styrkir 40,0 40,0
        07-986 Starfsendurhæfingarsjóðir 739,5 739,5
            110 Starfsendurhæfing 739,5 739,5
        07-987 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga 22,7 22,7
            110 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga 22,7 22,7
        07-988 Starfsendurhæfing 402,2 402,2
            110 Starfsendurhæfing 402,2 402,2
        08-841 Vinnumálastofnun -1.462,4 -1.462,4
            101 Vinnumálastofnun -1.459,1 -1.459,1
            601 Tæki og búnaður -3,3 -3,3
        08-842 Vinnumál -1.272,9 -1.272,9
            121 Verndaðir vinnustaðir -90,9 -90,9
            125 Vinnusamningar öryrkja -1.182,0 -1.182,0
        08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður -18.330,1 -18.330,1
            111 Atvinnuleysisbætur -16.917,9 -16.917,9
            115 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -707,7 -707,7
            125 Styrkir til fiskvinnslustöðva -184,5 -184,5
            135 Námskeiðahald, átaksverkefni og önnur úrræði -480,0 -480,0
            141 Framlög og styrkir -40,0 -40,0
        08-852 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga -22,7 -22,7
            110 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga -22,7 -22,7
        08-853 Ábyrgðasjóður launa -1.067,5 -1.067,5
            101 Ábyrgðasjóður launa -1.006,2 -1.006,2
            115 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -61,3 -61,3
        08-856 Starfsendurhæfing -402,2 -402,2
            110 Starfsendurhæfing -402,2 -402,2
        08-857 Starfsendurhæfingarsjóðir -739,5 -739,5
            110 Starfsendurhæfing -739,5 -739,5
30.20 Vinnumarkaður 1.378,4 -1.378,4 0,0
        07-302 Ríkissáttasemjari 158,4 158,4
            101 Ríkissáttasemjari 156,8 156,8
            601 Tæki og búnaður 1,6 1,6
        07-331 Vinnueftirlit ríkisins 969,5 969,5
            101 Vinnueftirlit ríkisins 954,6 954,6
            601 Tæki og búnaður 14,9 14,9
        07-981 Vinnumál 248,5 248,5
            111 Ýmis vinnumarkaðsmál 248,5 248,5
        07-998 Varasjóðir málaflokka 2,0 2,0
            120 Varasjóður málaflokks 30-20 2,0 2,0
        08-331 Vinnueftirlit ríkisins -969,5 -969,5
            101 Vinnueftirlit ríkisins -954,6 -954,6
            601 Tæki og búnaður -14,9 -14,9
        08-332 Ríkissáttasemjari -158,4 -158,4
            101 Ríkissáttasemjari -156,8 -156,8
            601 Tæki og búnaður -1,6 -1,6
        08-337 Ýmis vinnumarkaðsmál -248,5 -248,5
            110 Ýmis vinnumarkaðsmál -248,5 -248,5
        08-998 Varasjóðir málaflokka -2 -2,0
            148 Varasjóður málaflokks 30-20 -2 -2,0
31 Húsnæðisstuðningur 10.012,4 -10012,4 0,0
31.10 Húsnæðisstuðningur 10.012,4 -10012,4 0,0
        07-205 Leiguíbúðir 0,0 0,0
            621 Leiguíbúðir 0,0 0,0
        07-275 Húsnæðisbætur 6.309,2 6.309,2
            110 Húsnæðisbætur 6.168,2 6.168,2
            111 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar 141,0 141,0
        07-276 Stofnframlög 3.703,2 3.703,2
            621 Stofnframlög vegna félagslegra leiguíbúða 3.703,2 3.703,2
        08-861 Leiguíbúðir 0,0 0,0
            621 Leiguíbúðir 0,0 0,0
        08-865 Húsnæðisbætur -6.309,2 -6.309,2
            110 Húsnæðisbætur -6.168,2 -6.168,2
            111 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -141,0 -141,0
        08-866 Stofnframlög -3.703,2 -3.703,2
            621 Stofnframlög vegna félagslegra leiguíbúða -3.703,2 -3703,2
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 311,0 2.594,6 -2.988,1 -82,5
32.20 Jafnréttismál 311,0 -267,0 44,0
        01-190 Ýmis verkefni 69 ,6 69,6
            110 Fastanefndir 9 ,0 9,0
            124 Framkvæmdaáætlun um jafnréttismál 25 ,6 25,6
            196 Ýmis framlög og styrkir á sviði jafnréttismála 35 ,0 35,0
        01-304 Jafnréttissjóður Íslands 100 ,0 100,0
            111 Jafnréttissjóður Íslands 100 ,0 100,0
        01-313 Jafnréttisstofa 141 ,4 141,4
            101 Jafnréttisstofa 140 ,7 140,7
            601 Tæki og búnaður 0 ,7 0,7
        08-190 Ýmis verkefni -25,6 -25,6
            123 Framkvæmdaáætlun um jafnréttismál -25,6 -25,6
        08-333 Jafnréttisstofa -141,4 -141,4
            101 Jafnréttisstofa -140,7 -140,7
            601 Tæki og búnaður -0,7 -0,7
        08-336 Jafnréttissjóður Íslands -100,0 -100,0
            111 Jafnréttissjóður Íslands -100,0 -100,0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála 2.594,6 -2.721,1 -126,5
        07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 489,4 489,4
            101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 487,1 487,1
            601 Tæki og búnaður 2,3 2,3
        07-151 Úrskurðarnefnd velferðarmála 213,0 213,0
            101 Úrskurðarnefnd velferðarmála 211,4 211,4
            601 Tæki og búnaður 1,6 1,6
        07-190 Ýmis verkefni 317,2 317,2
            110 Fastanefndir 10,4 10,4
            130 Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar 129 ,7 129,7
            190 Ýmislegt 113,5 113,5
            198 Ýmis framlög velferðarráðuneytis 63,6 63,6
        07-199 Ráðstöfunarfé 3,3 3,3
            110 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra 3,3 3,3
        07-821 Tryggingastofnun ríkisins 1.375,1 1.375,1
            101 Tryggingastofnun ríkisins 1.332,7 1.332,7
            601 Tæki og búnaður 42,4 42,4
        07-998 Varasjóðir málaflokka 2,5 2,5
            130 Varasjóður málaflokks 32-30 2,5 2,5
        07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi 194,1 194,1
            196 Velferðarstyrkir á sviði félagsmála 194,1 194,1
        08-101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa -571,9 -571,9
            101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa -569,6 -569,6
            601 Tæki og búnaður -2,3 -2,3
        08-151 Úrskurðarnefnd velferðarmála -213,0 -213,0
            101 Úrskurðarnefnd velferðarmála -211,4 -211,4
            601 Tæki og búnaður -1,6 -1,6
        08-190 Ýmis verkefni -277,6 -277,6
            110 Fastanefndir -19,4 -19,4
            130 Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar -129,7 -129,7
            190 Ýmislegt -128,5 -128,5
        08-199 Ráðstöfunarfé -3,3 -3,3
            110 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra -3,3 -3,3
        08-201 Tryggingastofnun ríkisins -1.375,1 -1.375,1
            101 Tryggingastofnun ríkisins -1.332,7 -1.332,7
            601 Tæki og búnaður -42,4 -42,4
        08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi -277,7 -277,7
            196 Velferðarstyrkir á sviði félagsmála -214,1 -214,1
            198 Ýmis framlög velferðarráðuneytis -63,6 -63,6
        08-998 Varasjóðir málaflokka -2,5 -2,5
            160 Varasjóður málaflokks 32-30 -2,5 -2,5
Samtals 401,0 204.477,9 -204.262,5 -616,4 0,0

Yfirlit 3.

     Hækkun húsaleigu vegna innleiðingar á markaðsleigu stofnana hjá Ríkiseignum.

    Hækkun fjárheimilda um samtals 4.802,1 millj. kr. vegna hækkunar húsaleigu skiptist á ríkisaðila samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

Málaflokkur Alls
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis Ríkisendurskoðun 23,8
02.10 Hæstiréttur Hæstiréttur 46,6
02.20 Héraðsdómstólar Héraðsdómstólar 38,2
04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 44,9
05.10 Skattar og innheimta Ríkisskattstjóri 95,7
05.10 Skattar og innheimta Skattrannsóknarstjóri ríkisins 11,8
05.10 Skattar og innheimta Tollstjórinn 88,2
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins Ríkiskaup 7,7
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál Þjóðskrá Íslands 11,6
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 77,6
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 4,4
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Vesturlandi 12,6
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 4,8
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 5,0
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 29,1
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Austurlandi 9,8
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn á Suðurlandi 12,8
09.10 Löggæsla Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 4,1
09.20 Landhelgi Landhelgisgæsla Íslands 0,4
09.50 Fullnustumál Fangelsismálastofnun ríkisins 2,2
10.10 Persónuvernd Persónuvernd 12,9
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Vesturlands 7,3
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Vestfjarða 8,1
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Norðurlands vestra 4,9
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Norðurlands eystra 14,8
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Austurlands 7,2
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Suðurlands 9,0
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Suðurnesja 5,1
10.30 Sýslumenn Sýslumaður Vestmannaeyja 0,9
11.10 Samgöngur Vegagerðin 30,4
11.10 Samgöngur Samgöngustofa 1,0
15.10 Stjórnun og þróun orkumála Orkustofnun 17,6
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla Vatnajökulsþjóðgarður 1,5
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands Veðurstofa Íslands 35,1
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála Skipulagsstofnun 12,7
18.10 Safnamál Þjóðminjasafn Íslands 197,4
18.10 Safnamál Þjóðskjalasafn Íslands 5,5
18.10 Safnamál Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 1,5
18.10 Safnamál Listasafn Einars Jónssonar 11,4
18.10 Safnamál Listasafn Íslands 61,7
18.10 Safnamál Kvikmyndasafn Íslands 20,8
18.10 Safnamál Hljóðbókasafn Íslands 4,0
18.10 Safnamál Gljúfrasteinn – Hús skáldsins 5,0
18.20 Menningarstofnanir Minjastofnun Íslands 5,6
18.20 Menningarstofnanir Þjóðleikhúsið 132,6
18.20 Menningarstofnanir Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana 5,3
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn í Reykjavík 61,0
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn á Akureyri 68,1
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn að Laugarvatni 38,5
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn við Hamrahlíð 179,0
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn við Sund 116,5
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn á Ísafirði 69,4
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn á Egilsstöðum 71,8
20.10 Framhaldsskólar Menntaskólinn í Kópavogi 151,1
20.10 Framhaldsskólar Kvennaskólinn í Reykjavík 50,2
20.10 Framhaldsskólar Framlög til námsbrauta og skóla 2,2
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 133,9
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskólinn Ármúla 124,3
20.10 Framhaldsskólar Flensborgarskóli 138,3
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskóli Suðurnesja 114,3
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskóli Vesturlands 77,7
20.10 Framhaldsskólar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 23,8
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 72,4
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskóli Suðurlands 123,0
20.10 Framhaldsskólar Verkmenntaskóli Austurlands 35,9
20.10 Framhaldsskólar Verkmenntaskólinn á Akureyri 217,7
20.10 Framhaldsskólar Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 84,9
20.10 Framhaldsskólar Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 48,2
20.10 Framhaldsskólar Framhaldsskólinn á Húsavík 12,8
20.10 Framhaldsskólar Borgarholtsskóli 186,2
20.10 Framhaldsskólar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 90,5
20.10 Framhaldsskólar Tækniskólinn 287,0
21.10 Háskólar Háskóli Íslands 30,8
21.10 Háskólar Landbúnaðarháskóli Íslands 63,0
21.10 Háskólar Listaháskóli Íslands 51,4
22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 8,8
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta Landspítali 5,3
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta Heilbrigðisstofnun Vesturlands 127,1
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta Heilbrigðisstofnun Austurlands 124,7
24.10 Heilsugæsla Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 117,5
24.10 Heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 83,6
24.10 Heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Norðurlands 200,3
24.10 Heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurlands 154,1
24.10 Heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 72,6
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 11,1
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn Barnaverndarstofa 13,3
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi Vinnumálastofnun 0,7
30.20 Vinnumarkaður Vinnueftirlit ríkisins 0,7
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit Landlæknir 0,4
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit Lyfjastofnun 0,8
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit Geislavarnir ríkisins 6,6
4.802,1

Yfirlit 4.

Millifærslur og leiðrétting á hagrænni skiptingu málefnasviða og málaflokka.


Málefnasvið og málaflokkar Samantekt Rekstrar-framlög Rekstrar-tilfærslur Fjármagns-tilfærslur Fjárfestingarframlög Heildar-heimildir Rekstrar-tekjur Framlag úr ríkissjóði
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins Leiðrétting á hagrænni skiptingu 176,3 0,0 0,0 -176,3 0,0 0,0 0,0
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál Leiðrétting á hagrænni skiptingu 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar Leiðrétting á hagrænni skiptingu vegna breyttrar útfærslu á lækkun útgjalda við 2. umræðu 21,9 -21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 Almanna- og réttaröryggi
09.10 Löggæsla Leiðrétting á hagrænni skiptingu -2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
10.20 Trúmál Leiðrétting á hagrænni skiptingu 9,8 -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis Leiðrétting á hagrænni skiptingu 0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
11.10 Samgöngur Leiðrétting á hagrænni skiptingu 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1
11.10 Samgöngur Leiðrétting á hagrænni skiptingu 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 0,0 -4,1
11.20 Fjarskipti Leiðrétting á hagrænni skiptingu vegna breyttrar útfærslu á lækkun útgjalda við 2. umræðu -7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis Leiðrétting á hagrænni skiptingu vegna breyttrar útfærslu á lækkun útgjalda við 2. umræðu -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis Millifært milli málefnasviða vegna framlags til hafna vegna strandveiða 0,0 30,4 0,0 0,0 30,4 0,0 30,4
14 Ferðaþjónusta
14.10 Ferðaþjónusta Leiðrétting á hagrænni skiptingu vegna breyttrar útfærslu á lækkun útgjalda við 2. umræðu 6,9 8,7 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar Millifært milli málefnasviða vegna framlags til hafna vegna strandveiða 0,0 -30,4 0,0 0,0 -30,4 0,0 -30,4
17 Umhverfismál
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla Breytt útfærsla á aðhalds-ráðstöfunum við 2. umr. 5 6,1 0 3,9 15 0,0 15,0
17.40 Varnir vegna náttúruvá Breytt útfærsla á aðhalds-ráðstöfunum við 2. umr. 0 0 -15,1 0,1 -15 0,0 -15,0
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
18.10 Safnamál Leiðrétting á hagrænni skiptingu 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18.20 Menningarstofnanir Leiðrétting á hagrænni skiptingu 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18.30 Menningarsjóðir Leiðrétting á hagrænni skiptingu 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Háskólastig
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi Leiðrétting á hagrænni skiptingu 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig Leiðrétting á hagrænni skiptingu -9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Sjúkrahúsþjónusta
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta Millifært: Leiðrétting vegna skerðinga á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis 136,8 0,0 0,0 0,0 136,8 0,0 136,8
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta Millifært: Leiðrétting vegna skerðinga á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis 29,1 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 29,1
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta Millifærsla: Efling á SÍ vegna samnings við sérgreinalækna -14,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 -14,0
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta Millifærð fjárveiting vegna undirbúnings samnings við sérgreinalækna -24,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 0,0 -24,0
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
24.10 Heilsugæsla Millifært: Leiðrétting vegna skerðinga á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis 94,1 0,0 0,0 0,0 94,1 0,0 94,1
24.10 Heilsugæsla Miðstöð foreldra og barna, tímabundið framlag – millifærsla milli málefnasviða 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun Millifært: Leiðrétting vegna skerðinga á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis 0,0 -300,0 0,0 0,0 -300,0 0,0 -300,0
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun Millifært: Leiðrétting vegna skerðinga á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4 0,0 7,4
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
25.20 Endurhæfingarþjónusta Millifært: Leiðrétting vegna skerðinga á sértekjum vegna nýs greiðsluþátttökukerfis 32,6 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 32,6
25.20 Endurhæfingarþjónusta Til að styrkja rekstur SÁÁ, tímabundið framlag -millifærsla milli málefnasviða 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0
29 Fjölskyldumál
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn Miðstöð foreldra og barna, tímabundið framlag – millifærsla milli málefnasviða. 0,0 -30,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 -30,0
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna Leiðrétting á hagrænni skiptingu vegna breyttrar útfærslu á lækkun útgjalda við 2. umræðu -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Húsnæðisstuðningur
31.10 Húsnæðisstuðningur Leiðrétting á hagrænni skiptingu vegna breyttrar útfærslu á lækkun útgjalda við 2. umræðu 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit Millifærð fjárveiting vegna undirbúnings samnings við sérgreinalækna 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála Millifærsla: Efling á SÍ vegna samnings við sérgreinalækna 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála Millifærð fjárveiting vegna undirbúnings samnings við sérgreinalækna 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála Til að styrkja rekstur SÁÁ, tímabundið framlag – millifærsla milli málefnasviða -150,0 0,0 0,0 0,0 -150,0 0,0 -150,0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála Uppskipting á velferðarráðuneytinu – kaup á sameiginlegri þjónustu 205,4 0,0 0,0 0,0 205,4 -205,4 0,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
34.20 Sértækar fjárráðstafanir Leiðrétting á hagrænni skiptingu 108,0 0,0 0,0 -108,0 0,0 0,0 0,0
Samtals 826,9 -306,2 -30,7 -284,6 250,4 -250,4 0,0


    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir í þessu nefndaráliti.

Alþingi, 3. desember 2018.

Willum Þór Þórsson,
form., frsm.
Haraldur Benediktsson. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Njáll Trausti Friðbertsson. Páll Magnússon.