Ferill 638. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Lögum breytingu á lögum um bindandi álit í skattamálum, nr. 91/1998, með síðari breytingum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds).


________
1. gr.

    Orðin „og viðkomandi skattyfirvalds“ í 1. málsl. 4. gr. laganna falla brott.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna:
     a.      1. málsl. orðast svo: Ríkisskattstjóri skal leggja bindandi álit til grundvallar skattlagningu álitsbeiðanda.
     b.      Við bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Gildistími bindandi álita sem ríkisskattstjóri gefur út skv. 4. gr. er fimm ár. Hafi álitsbeiðandi ekki gert ráðstafanir sem fjallað er um í álitinu innan þess tíma fellur það niður.

3. gr.

    Í stað „75.000 kr.“ í 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: 150.000 kr.

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.
_____________
Samþykkt á Alþingi 7. maí 2019.