Ferill 170. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 203  —  170. mál.
2. umræða.Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna o.fl.).

Frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Áslaugu Jósepsdóttur og Rögnu Bragadóttur frá dómsmálaráðuneyti.
    Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. Frumvarpið er liður í því að bregðast við tilmælum alþjóðlega fjármálaaðgerðarhópsins (Financial Action Task Force (FATF)) sem gerði úttekt á vörnum Íslands gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á árinu 2017, en Ísland er aðili að FATF. Frumvarpinu er ætlað að koma til móts við eitt þeirra atriða sem FATF gerði athugasemd við í úttekt sinni, þ.e. skort á reglum um hvernig eigi að meðhöndla muni og eignir sem hafa verið haldlagðar eða kyrrsettar af þar til bærum yfirvöldum.
    Meiri hlutinn leggur áherslu á að frumvarpið sé mikilvægur liður í að styrkja íslenska löggjöf og framkvæmd þegar kemur að málaflokknum.
    Meiri hlutinn leggur til breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


     1.      Á eftir orðunum „sölu muna eða eigna“ í 2. efnismgr. 1. gr. komi: sbr. 1. mgr.
     2.      Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna).

    Jón Steindór Valdimarsson skrifar undir nefndarálit þetta með fyrirvara þar sem fyrirvarinn og hraðinn á afgreiðslu þessa máls og þar með sá tími sem nefndin hafði til að fjalla um málið endurspeglar ekki þau vinnubrögð sem nefndin vill hafa við umfjöllun og afgreiðslu mála. Nefndinni er þó vorkunn þar sem miklir hagsmunir eru í húfi en átelja verður harðlega andvaraleysi og seinagang ríkisstjórnarinnar við undirbúning málsins.
    Anna Kolbrún Árnadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið með heimild í 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fastanefnda Alþingis.

Alþingi, 8. október 2019.

Páll Magnússon,
form., frsm.
Andrés Ingi Jónsson. Anna Kolbrún Árnadóttir.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Jón Steindór Valdimarsson,
með fyrirvara.
Þórarinn Ingi Pétursson.