Ferill 329. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 807  —  329. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum, nr. 19/1997 (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.).

Frá velferðarnefnd.


     1.      Við 1. gr.
                  a.      3. tölul. orðist svo: Farsótt: Smitandi sjúkdómur, innan samfélags eða landsvæðis, sem er nýr eða í tíðni sem er umfram það sem skýra má með því að um tilviljun sé að ræða.
                  b.      Í stað orðsins „læknisskoðun“ í 5. og 6. tölul. komi: heilbrigðisskoðun.
                  c.      Í stað orðanna „halda sýklum á líkama manna eða dýra í skefjum eða eyða þeim“ í 11. tölul. komi: óvirkja eða drepa flestar örverur, hvort sem það er gert.
                  d.      Á undan orðunum „yfirborð flata“ í 11. tölul. komi: húð.
                  e.      13. tölul. orðist svo: Sóttvarnahús: Staður þar sem einstaklingur, sem ekki á samastað á Íslandi eða getur af öðrum sökum ekki eða vill ekki einangra sig í húsnæði á eigin vegum, getur verið í sóttkví eða einangrun vegna gruns um að hann sé smitaður af farsótt eða ef staðfest er að svo sé.
                  f.      Í stað orðanna „sjúkdóm sem getur borist til annarra“ í 14. tölul. komi: smitsjúkdóm.
     2.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðsins „læknisskoðun“ í 10. tölul. í a-lið komi: heilbrigðisskoðun.
                  b.      Við a-lið bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Að opna sóttvarnahús á vegum stjórnvalda, eftir því sem þörf þykir vegna farsótta.
     3.      5. gr. falli brott.
     4.      Við 10. gr.
                  a.      B-liður orðist svo: Á undan orðunum „eða samkomubanns“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: stöðvunar atvinnurekstrar.
                  b.      Við d-lið bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ekki skal stöðva atvinnurekstur nema að því marki sem starfsemin felur í sér hættu á útbreiðslu farsóttar, svo sem vegna fjölda fólks sem þar kemur saman eða návígis þess eða snertingar.
                  c.      E-liður orðist svo: Í stað orðanna „hefur í slíkum tilvikum sama rétt til aðgangs að gögnum og til skoðunar og kveðið er á um í 2. mgr. 11. gr.“ í 3. mgr. kemur: eftir atvikum hefja smitrakningu.
     5.      Við 11. gr.
                  a.      Í stað orðsins „læknisskoðun“ í 4. tölul. 2. efnismgr. og 6. efnismgr. komi: heilbrigðisskoðun.
                  b.      Í stað orðanna „nærgöngul“ og „hafi orðið fyrir smiti“ í 4. tölul. 2. efnismgr. komi: ífarandi; og: gæti hafa smitast.
                  c.      4. efnismgr. orðist svo:
                      Ef vísbendingar eru um að lýðheilsa sé í yfirvofandi hættu getur ráðherra enn fremur kveðið á um í reglugerð að ferðamenn skuli undirgangast ráðstafanir sem koma í veg fyrir sjúkdóma, aðrar en ónæmisaðgerð, eða varna útbreiðslu þeirra, þ.m.t. einangrun, sóttkví, vöktun og sjúkdómsskimun, svo sem með stroki úr nef- eða munnholi eða annars konar heilbrigðisskoðun sem ekki krefst mikils inngrips.
                  d.      Í stað orðanna „um að einstaklingur hafi orðið fyrir smiti“ í 5. efnismgr. komi: að einstaklingur hafi smitast.
                  e.      Í stað orðsins „Neiti“ og á eftir orðunum „hafi smitast“ í 7. efnismgr., komi: Ef; og: neitar.
     6.      Við 12. gr.
                  a.      Í stað orðanna „hafi smitsjúkdóm“ í 1. efnismgr. komi: sé haldinn smitsjúkdómi.
                  b.      Í stað orðanna „er hér“ og „hafi smitsjúkdóm“ í 3. efnismgr. komi: skv. 1. og 2. mgr. er; og: sé haldinn smitsjúkdómi.
                  c.      Í stað orðsins „læknisskoðun“ í 3. efnismgr. komi: heilbrigðisskoðun.
                  d.      Orðin „eftir því sem við getur átt“ í 5. efnismgr. falli brott.
                  e.      Í stað orðanna „er á“ í 2. málsl. 8. efnismgr. komi: krefur.
                  f.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Ráðherra skal, eftir atvikum í samráði við aðra ráðherra í ríkisstjórn, upplýsa Alþingi um sóttvarnaaðgerðir með mánaðarlegri skýrslugjöf enda hafi aðgerð varað lengur en í tvo mánuði.
     7.      Á eftir orðinu „sóttvarnalæknir“ í 3. efnismgr. 13. gr. komi: eða eftir atvikum löglærður fulltrúi embættis landlæknis.
     8.      Við 14. gr.
                  a.      6. mgr. a-liðar orðist svo:
                      Nú telur sóttvarnalæknir ekki þörf á að varnaraðili sæti lengur einangrun, sóttkví eða annarri frelsissviptingu sem staðfest hefur verið í úrskurði að varnaraðili skuli sæta, þótt 15 sólarhringar séu ekki liðnir, og skal varnaraðili þá þegar látinn laus.
                  b.      Í stað orðanna „almennum reglum um kæru í einkamálum“ í 2. mgr. b-liðar komi: ákvæðum XXX. kafla laga um meðferð sakamála.
     9.      Við 15. gr. bætist nýr liður, a-liður, svohljóðandi: Í stað orðsins „Læknisskoðun“ í 1. og 2. málsl. 2. mgr. kemur: Heilbrigðisskoðun.