Ferill 458. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Lögum breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991 (skipan og hlutverk skólanefndar, aðskildar fjárreiður).


________
1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna:
     a.      Í stað orðanna „Slysavarnafélag Íslands“ í 1. mgr. kemur: Slysavarnafélagið Landsbjörg.
     b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Slysavarnafélagið Landsbjörg skal halda fjárreiðum skólans aðskildum frá öðrum rekstri og starfsemi félagsins og er í þeim tilgangi heimilt að hafa rekstur skólans í sérstöku félagi.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
     a.      Í stað orðanna „Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands“ og „Slysavarnafélagi Íslands“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: Félagi skipstjórnarmanna; og: Slysavarnafélaginu Landsbjörg.
     b.      Í stað orðanna „Slysavarnafélags Íslands“ í 3. málsl. 1. mgr. og 2. málsl. 2. mgr. kemur: Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
     c.      Í stað orðanna „fjalla um“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: vera ráðgefandi um fagleg.
     d.      Orðin „einkum varðandi tækjakaup og búnað hans, viðhald, framkvæmdir og áframhaldandi uppbyggingu“ í 1. málsl. 2. mgr. falla brott.

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
     a.      Í stað orðsins „Skólanefnd“ kemur: Slysavarnafélagið Landsbjörg.
     b.      Á eftir orðinu „sjómanna“ kemur: að fenginni umsögn skólanefndar.
     c.      Í stað orðanna „Slysavarnafélags Íslands“ kemur: félagsins.

4. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:
     a.      Við 1. málsl. bætist: samkvæmt þjónustusamningi.
     b.      2. málsl. fellur brott.

5. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi._____________Samþykkt á Alþingi 15. júní 2022.