Ferill 227. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 586  —  227. mál.
2. umræða.Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga (hluthafafundir o.fl.).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Sigurbjörgu Stellu Guðmundsdóttur frá menningar- og viðskiptaráðuneyti og Margréti Arnheiði Jónsdóttur og Jónu Björk Guðnadóttur frá Samtökum fjármálafyrirtækja.
    Nefndinni barst sameiginleg umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins auk umsagnar frá Viðskiptaráði Íslands. Þá barst nefndinni minnisblað frá menningar- og viðskiptaráðuneyti.
    Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga. Í fyrsta lagi er lagt til að hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði verði heimilað að ákveða í samþykktum sínum tiltekin atriði er varða hluthafafundi. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög þess efnis að hafi félag þegar verið afskráð samkvæmt heimild í lögunum sé hlutafélagaskrá heimilt að krefjast skipta á félaginu að liðnu ári frá afskráningu enda hafi þá ekki borist beiðni um að félagið verði skráð á nýjan leik. Í þriðja lagi eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um ársreikninga, m.a. um skil ársreikninga á rafrænu formi.
    Um efni frumvarpsins og markmið frumvarpsins að öðru leyti vísast til greinargerðar með því.

Tilkynning um þátttöku á hluthafafundi (1. gr.).
    Í 1. gr. er lagt til að hlutafélögum sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði verði heimilt að kveða á um það í samþykktum sínum að hluthafi skuli tilkynna félaginu þátttöku sína á hluthafafundi innan tiltekins frests fyrir fundinn. Þrátt fyrir almennan stuðning við tillöguna í umsögnum sem bárust nefndinni kemur fram það sjónarmið að lengra mætti ganga en að heimila slíkt eingöngu í samþykktum skráðra félaga. Leggja umsagnaraðilar því til að heimildin taki til allra hlutafélaga.
    Nefndinni barst minnisblað frá menningar- og viðskiptaráðuneyti þar sem fram kemur afstaða þess til umsagna sem bárust nefndinni. M.a. bendir ráðuneytið á að heimildin sem lögð er til í 1. gr. yrði meira takmarkandi fyrir hluthafa í hlutafélögum almennt þar sem heimildin geti takmarkað möguleika hluthafa til að nýta réttindi sín í félagi á hluthafafundi. Meiri hlutinn tekur undir framangreint sjónarmið og telur ekki tilefni til breytinga á frumvarpinu að þessu leyti.
    Með vísan til framangreinds leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt.
    Guðbrandur Einarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið með heimild í 2. mgr. 29. gr. þingskapa.

Alþingi, 22. nóvember 2022.


Guðrún Hafsteinsdóttir,
form.
Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir,
frsm.
Ágúst Bjarni Garðarsson.
Guðbrandur Einarsson. Jóhann Páll Jóhannsson. René Biasone.