148. löggjafarþing — 22. fundur,  6. feb. 2018.

brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja.

138. mál
[15:24]
Horfa

ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra (Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir) (S):

Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, nr. 10/2001, með síðari breytingum, á þskj. 2010. Með frumvarpi þessu er lögð til sú lagahreinsun að lög um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, með síðari breytingum, verði felld úr gildi þar sem Hitaveita Suðurnesja er ekki lengur starfandi.

Með lögum nr. 58/2008, um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði, var m.a. kveðið á um aðskilnað samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi orkufyrirtækja í tvö aðskilin og sjálfstæð fyrirtæki sem hefðu sjálfstæðar stjórnir fyrir 1. júlí 2009.

Í framhaldi af samþykkt laganna var Hitaveita Suðurnesja hf. lögð niður árið 2008, en við hlutverki hennar tóku tvö sjálfstæð fyrirtæki, HS Orka hf. og HS Veitur hf. Á hluthafafundi þann 1. desember 2008 var nafni Hitaveitu Suðurnesja hf. breytt í HS Orku hf. og síðan haldinn stofnfundur fyrir nýtt félag, HS Veitur hf.

Þar sem Hitaveita Suðurnesja hf. er ekki lengur starfandi þarf að fella úr gildi lög um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja. Í lögunum er að finna almenn ákvæði um starfsemi Hitaveitu Suðurnesja, auk ýmissa sérákvæða, sem eiga ekki lengur við, til að mynda undanþágu frá lögum um hlutafélög, ákvæði um rétt starfsmanna Hitaveitu Suðurnesja og Rafveitu Hafnarfjarðar á störfum hjá hinu nýja félagi og um biðlaunarétt, auk heimildar til ríkisstjórnarinnar til að leggja hlutafélaginu til hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja. Einnig er í lögunum að finna ákvæði um einkaleyfi félagsins til starfrækslu hitaveitu. Þá var í lögunum upphaflega að finna undanþágur frá skattskyldu og stimpilgjöldum, en þær undanþágur voru síðar felldar burt úr lögunum.

Ekki er talin þörf á sérlögum um HS Veitur hf. eða HS Orku hf. þar sem starfsemi þeirra fellur undir gildandi lög og ekki er talin þörf á sérákvæðum eða undanþágum frá þeim lögum. Sett verður reglugerð um hitaveitustarfsemi HS Veitna hf. á grundvelli orkulaga. Vatnsveitustarfsemi félagsins fellur undir lög um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 32/2004, og raforkustarfsemi undir raforkulög, nr. 65/2003. Starfsemi HS Orku hf. fellur undir raforkulög, nr. 65/2003 sömuleiðis.

Við gerð frumvarpsins var haft samráð við HS Veitur, HS Orku og Orkustofnun.

Samþykkt frumvarpsins mun ekki hafa nein áhrif á almannahagsmuni, helstu hagsmunaaðila eða stjórnsýslu ríkisins. Verði frumvarpið óbreytt að lögum hefur það engin áhrif á tekjur eða gjöld ríkissjóðs.

Hæstv. forseti. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. atvinnuveganefndar og 2. umr.