26.11.1953
Neðri deild: 29. fundur, 73. löggjafarþing.
Sjá dálk 485 í C-deild Alþingistíðinda. (2666)

106. mál, togarasmíði innanlands

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til sjútvn. með 18 shlj. atkv.