03.02.1983
Neðri deild: 34. fundur, 105. löggjafarþing.
Sjá dálk 1736 í B-deild Alþingistíðinda. (1480)

149. mál, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. og til félmn. með 21 shlj. atkv.