24.10.1961
Neðri deild: 8. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 608 í B-deild Alþingistíðinda. (651)

21. mál, lausaskuldir bænda

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 31 shlj. atkv. og til fjhn. með 31 shlj. atkv.