Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 929, 117. löggjafarþing 295. mál: málefni aldraðra (öldrunarmálaráð).
Lög nr. 31 25. apríl 1994.

Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 82/1989, með síðari breytingum, og lögum nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga.


Breyting á lögum nr. 82/1989, um málefni aldraðra.

1. gr.

     
  1. Í stað orðsins „heilbrigðismálaráði“ í 1. mgr. og „heilbrigðismálaráðs“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: samstarfsráði heilsugæslustöðva og samstarfsráðs heilsugæslustöðva.
  2. Á eftir 5. gr. laganna kemur ný grein, 5. gr. a, svohljóðandi:
  3.       Sveitarstjórnum á starfssvæði heilsugæslustöðvar er heimilt að kjósa sameiginlega fimm eða sjö manna öldrunarmálaráð sem annist verkefni öldrunarnefndar. Öldrunarmálaráð gerir tillögur um verkefni sín til hlutaðeigandi sveitarstjórna. Í starfi sínu skal öldrunarmálaráð hafa samvinnu við félagsmálanefndir eða félagsmálaráð hlutaðeigandi sveitarstjórna og stjórn heilsugæslustöðvar eftir því sem kostur er.
          Ákvæði 3. og 4. mgr. 5. gr. gilda um öldrunarmálaráð eftir því sem við á.


Breyting á lögum nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga.

2. gr.

     
  1. Við 39. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
  2.       Ákveði sveitarstjórn að fela sérstöku öldrunarmálaráði stjórn öldrunarmála, á grundvelli heimildar í lögum um málefni aldraðra, breytir það engu um þann rétt sem aldraðir eiga samkvæmt lögum þessum, þar á meðal hvað varðar málsmeðferð og málskot.
  3. 40. gr. laganna orðast svo:
  4.       Félagsmálanefnd, eða öldrunarmálaráð, skal leitast við að tryggja framboð á hentugu húsnæði fyrir aldraða og jafnframt skipuleggja félagslega heimaþjónustu.


3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 12. apríl 1994.