Ferill 97. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


Lögum samþykkt á ríkisreikningi fyrir árið 1996.


1. gr.

    Ríkisreikningur fyrir árið 1996 samþykkist með eftirfarandi niðurstöðum í þús. kr.:

REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRID 1996


A-HLUTITekjur:
    Skatttekjur

    Skattar á tekjur einstaklinga          21.848.138
    Skattar á tekjur lögaðila          3.955.069
    Tryggingagjöld          13.641.233
    Eignarskattar          3.760.824
    Virðisaukaskattur          46.203.932
    Vörugjöld og ýmis gjöld af innflutningi          19.592.174
    Aðrir skattar á vöru og þjónustu          3.192.215
    Skattar ótaldir annars staðar          7.400.916
     Skatttekjur samtals           119.594.501

     Rekstrartekjur
    Arðgreiðslur          2.503.345
    Vaxtatekjur          5.462.587
    Aðrar rekstrartekjur          467.626
     Rekstrartekjur samtals           8.433.558

     Sala eigna           252.988

Tekjur samtals           128.281.047


Gjöld:
    Æðsta stjórn ríkisins          1.545.304
    Forsætisráðuneyti          776.811
    Menntamálaráðuneyti          19.790.540
    Utanríkisráðuneyti          2.035.908
    Landbúnaðarráðuneyti          7.036.707
    Sjávarútvegsráðuneyti          1.179.005
    Dóms- og kirkjumálaráðuneyti          6.379.884
    Félagsmálaráðuneyti          9.614.420
    Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti          51.988.645
    Fjármálaráðuneyti          22.411.506
    Samgönguráðuneyti          11.749.590
    Iðnaðarráðuneyti          1.090.764
    Viðskiptaráðuneyti          212.058
    Hagstofa Íslands          166.264
    Umhverfisráðuneyti          1.000.958

Gjöld samtals           136.978.364

Tekjujöfnuður           -8.697.316


EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1996
A-HLUTI

Eignir:
    Veltufjármunir
    Sjóður og bankareikningar          4.735.538
    Óinnheimtar ríkistekjur          23.370.252
    Næsta árs afborganir af veittum löngum lánum          7.850.322
    Skammtímakröfur, aðrar          7.645.844
    Vöru- og efnisbirgðir          368.179
     Veltufjármunir samtals           43.970.135

     Langtímakröfur og áhættufjármunir
    Veitt löng lán          63.661.485
    Næsta árs afborganir fluttar á skammtímakröfur          -7.850.322
    Hlutabréf          10.446.801
    Stofnfjárframlög          4.829.298
     Langtímakröfur og áhættufjármunir samtals           71.087.264

Eignir samtals           115.057.398


Skuldir:
     Skammtímaskuldir
    Bankareikningar, hlaupareikningsskuld          427.412
    Krafa á ríkistekjur og innheimtufé          1.386.818
    Ógreidd gjöld (án vaxta)          2.622.754
    Hlutafjárloforð          7.446.205
    Áfallnir ógjaldfallnir vextir          6.122.592
    Tekin stutt lán          16.581.883
    Aðrar skammtímaskuldir          6.077.773
    Næsta árs afborganir af langtímaskuldum          16.838.893
     Skammtímaskuldir samtals           57.504.331

     Langtímaskuldir
    Áfallnir ógjaldfallnir vextir          13.569.269
    Tekin löng innlend lán          76.877.052
    Næsta árs afborganir af innlendum lánum fluttar á skammtímaskuldir          -9.466.914
    Tekin löng erlend lán          132.217.686
    Næsta árs afborganir af erlendum lánum fluttar á skammtímaskuldir          -7.371.979
     Langtímaskuldir samtals           205.825.114

     Lífeyrisskuldbindingar           90.393.953

Höfuðstóll:
    Höfuðstóll í ársbyrjun          -224.272.275
    Endurmat          -5.696.409
    Tekjujöfnuður          -8.697.316
     Höfuðstóll í árslok           -238.666.001

Skuldir og höfuðstóll samtals           115.057.398

2. gr.

    Ríkisreikningur fyrir árið 1996 samþykkist með eftirfarandi niðurstöðum í þús. kr.:

REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRID 1996


B-HLUTITekjur:
    Rekstrartekjur          44.450.134
    Vaxtatekjur          19.939.887
    Aðrar fjármunatekjur          263.916
    Framlög samtals          11.018.429
    Óreglulegar tekjur          512.082

Tekjur samtals           76.184.448


Gjöld:
     Rekstrargjöld
    Laun og launatengd gjöld          10.857.495
    Hráefni og vörur til endursölu          14.108.033
    Afskriftir          2.872.162
    Önnur rekstrargjöld          12.792.567
     Rekstrargjöld samtals           40.630.257

    Vaxtagjöld          20.439.630
    Önnur fjármagnsgjöld          1.012.806
    Tilfærslur          6.574.736
    Óregluleg gjöld          1.524.749

Gjöld samtals           70.182.178


Hagnaður til ráðstöfunar           6.002.270


EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1996


B-HLUTIEignir:
    Veltufjármunir

    Sjóður og bankainnstæður          7.790.539
    Skammtímakröfur          22.870.496
    Vöru- og efnisbirgðir          2.336.673
     Veltufjármunir samtals           32.997.708

     Langtímakröfur og áhættufjármunir
    Langtímakröfur/veitt löng lán          260.035.037
    Afskriftarreikningur útlána          -10.482.337     Hlutafé og stofnfjárframlög          508.093
     Langtímakröfur og áhættufjármunir samtals           250.060.793

     Varanlegir rekstrarfjármunir
    Farartæki og vélar          12.162.408
    Fasteignir          21.268.565
    Orkumannvirki          10.878.551
    Aðrar eignir          1.816.643
     Varanlegir rekstrarfjármunir samtals           46.126.167

Eignir samtals           329.184.668


Skuldir:
    Skammtímaskuldir

    Bankareikningar, hlaupareikningsskuld          81.944
    Ógreidd gjöld          3.688.318
    Viðskiptareikningar          8.351.599
    Tekin stutt lán          1.741.984
    Næsta árs afborganir af langtímaskuldum          4.460.849
     Skammtímaskuldir samtals           18.324.694

     Langtímaskuldir
    Langtímaskuldir/tekin löng lán samtals          226.357.801
    Næsta árs afborganir fluttar á skammtímaskuldir          -4.460.849
     Langtímaskuldir samtals           221.896.952

     Lífeyrisskuldbindingar           12.594.276


Eigið fé:
    Eigið fé í ársbyrjun          73.933.124
    Ráðstöfun hagnaðar á eigið fé          1.274.096
    Aðrar breytingar          1.161.526
     Eigið fé í árslok samtals           76.368.746

Skuldir og eigið fé samtals           329.184.668

3. gr.


    Lög þessi öðlast þegar gildi.Samþykkt á Alþingi 3. mars 1998.