Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 338, 127. löggjafarþing 115. mál: heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó.
Lög nr. 123 27. nóvember 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 7/1975, um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, sbr. lög nr. 56/1986, nr. 25/1990 og nr. 19/1993.


1. gr.

     2. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
     Ríkisstjórninni er enn fremur heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á alþjóðareglunum sem gerðar voru í Lundúnum 19. nóvember 1981, 19. nóvember 1987, 19. október 1989 og 4. nóvember 1993.

2. gr.

     Í fylgiskjali með lögunum verða þær breytingar sem greinir í fylgiskjali með lögum þessum.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.


Fylgiskjal.

Breytingar á alþjóðareglum
til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972.
 1. Eftirfarandi breytingar verða á 3. reglu:
  1. Í stað orðanna „Meðal skipa með takmarkaða stjórnhæfni má telja“ í 2. mgr. g-liðar kemur: Hugtakið „skip með takmarkaða stjórnhæfni“ nær til, en takmarkast þó ekki við.
  2. 3. tölul. 2. mgr. g-liðar orðast svo: skip við móttöku eða losun eldsneytis, vista og farms skipa á milli eða við flutning manna, vista eða farms meðan skipið er laust.
 2. Í stað orðsins „dyggilega“ í 5. reglu kemur: dyggilegan.
 3. Eftirfarandi breytingar verða á 10. reglu:
  1. Í stað orðsins „siglingaleiðar“ í 1. tölul. b-liðar kemur: einstefnuleiðar.
  2. Í stað orðsins „siglingaleið“ í 3. tölul. b-liðar kemur: einstefnuleið.
  3. Í stað orðanna „afmarkaða siglingaleið“ í c-lið kemur: afmarkaðar einstefnuleiðir, og í stað orðanna „hinnar afmörkuðu siglingaleiðar“ kemur: skipaumferðarinnar.
  4. 1. tölul. d-liðar orðast svo: Skip á ekki að sigla strandleið þegar það getur með öryggi siglt eftir þeirri einstefnuleið er við á í aðskilinni siglingaleið sem næst liggur. Þó mega skip, sem eru styttri en 20 metrar, seglskip og skip að fiskveiðum sigla strandleiðina.
  5. Í stað orðanna „Að jafnaði má ekki sigla skipi yfir svæði“ í 1. mgr. e-liðar kemur: Að jafnaði má ekki sigla skipi inn á svæði.
 4. A-liður 14. reglu orðast svo: Þegar tvö vélskip mætast á gagnstæðum stefnum eða því nær gagnstæðum stefnum, svo að hætta er á árekstri, skulu bæði víkja til stjórnborða, svo að þau komist hvort framhjá öðru á bakborða.
 5. Í stað orðanna „torvelda góða útsýn frá skipinu“ í b-lið 20. reglu kemur: torvelda að halda dyggilegan útvörð á skipinu.
 6. 2. tölul. c-liðar 23. reglu orðast svo: Vélskip, sem er styttra en 7 metrar og siglir með 7 sjómílna hámarkshraða á klukkustund, má hafa uppi hvítt hringljós í stað þeirra ljósa, sem kveðið er á um í a-lið þessarar reglu, og skal einnig hafa uppi hliðarljós, ef framkvæmanlegt er.
 7. Í stað orðanna „svo sem að varpa ljósi á dráttartaugina“ í i-lið 24. reglu kemur: sérstaklega með því að lýsa upp dráttartaugina.
 8. Eftirfarandi breytingar verða á 26. reglu:
  1. Orðin „á skipi, styttra en 20 metrar, má í stað þessa dagmerkis hafa uppi körfu“ í 1. tölul. b-liðar falla brott.
  2. Orðin „á skipi, styttra en 20 metrar, má í stað þessa dagmerkis hafa uppi körfu“ í 1. tölul. c-liðar falla brott.
  3. D-liður orðast svo: Viðbótarmerki, sem lýst er í II. viðauka við þessar reglur, á við skip sem er að fiskveiðum rétt í námunda við önnur skip að fiskveiðum.
 9. Eftirfarandi breytingar verða á I. viðauka:
  1. 2. tölul. f-liðar 2. hluta, Lóðrétt staðsetning siglingaljósa og fjarlægð á milli þeirra, orðast svo: Sé óframkvæmanlegt að hafa hringljósin, sem fyrirskipuð eru í 1. gr. b-liðar 27. reglu eða 28. reglu, undir sigluljósunum, má koma þeim fyrir ofan við aftara sigluljósið(in) eða lóðrétt milli fremra(i) og aftara(i) sigluljóssins (sigluljósanna), svo fremi að framfylgt verði ákvæðum c-liðar 3. hluta þessa viðauka.
  2. Nýr stafliður, d-liður, bætist við 3. hluta, Lárétt staðsetning ljósa og fjarlægð á milli þeirra, svohljóðandi: Á vélskipi sem er aðeins skylt að hafa uppi eitt sigluljós skal ljósið vera framan við miðju skipsins. Á skipum, styttri en 20 metrar, er þó ekki skylt að hafa ljósið framan við miðju skipsins, en það skal haft eins framarlega á skipinu og unnt er.
  3. B-liður 9. hluta, Láréttir ljósgeirar, verður liður b. 1. og við bætist nýr liður, b. 2., svohljóðandi: Sé óframkvæmanlegt að fara eftir lið b. 1. í þessum hluta með því að hafa uppi aðeins eitt hringljós, skal hafa uppi tvö hringljós, sem skulu eftir því sem frekast er unnt og þar sem best hentar sett upp á þann veg eða þannig búin hlífum, að ljósin sjáist sem eitt ljós í einnar sjómílu fjarlægð.
  4. Nýr hluti bætist við, 13. hluti, svohljóðandi, og breytist röð annarra hluta samkvæmt því: 13. Mjög hraðskreið skip. Á mjög hraðskreiðu skipi, þar sem hlutfallið af lengd skipsins á móti breidd þess er minna en 3,0, má sigluljósið vera lægra en mælt er fyrir um í l. gr. a-liðar 2. hluta þessa viðauka, svo framarlega sem hornið við grunnlínu á jafnarma þríhyrningi, sem sigluljósið og hliðarljósin mynda, þegar horft er á ljósin framan frá, er ekki minna en 27°.
 10. Eftirfarandi breytingar verða á 2. hluta II. viðauka, Merki skipa að togveiðum:
  1. Inngangsmálsliður a-liðar orðast svo: Skip að togveiðum, 20 metrar á lengd eða lengra, skal, hvort sem það veiðir með botnvörpu eða flotvörpu, hafa uppi.
  2. Inngangsmálsliður b-liðar orðast svo: Á skipum, sem eru 20 metrar á lengd eða lengri og toga vörpu á milli sín, skal á hvoru þeirra um sig hafa uppi.
  3. Nýr stafliður, c-liður, bætist við, svohljóðandi: Skip styttra en 20 metrar má, eftir því sem við á, hafa uppi þau ljós sem mælt er fyrir um að hafa uppi í a- eða b-lið þessa hluta, hvort sem skipið er að veiðum með botnvörpu eða flotvörpu eða togar vörpu með öðru skipi.
 11. O-liður 1. hluta IV. viðauka orðast svo: Viðurkennd merki sem send eru frá fjarskiptakerfum, hér með taldir ratsjársvarar í björgunarförum.

Samþykkt á Alþingi 14. nóvember 2001.